Nedjelja, JULY 21, 2019


dzennehTragaju?i po neiscrpnim riznicama Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta, nalazimo preporuke i upute kako i na koji na?in da sebi u Dennetu sagradimo ku?e i dvorce, koji se ne?e uruiti niti pokvariti, i na kojima nije potrebna nikakva popravka. Za ovu izgradnju nije nam potreban ni novac, niti kojekakve dozvole, ni gra?evinski materijal, ni radnici, ve? iskreno vjerovanje u Allaha i Njegovo obe?anje, i ?vrsto ubje?enje da odre?ena dobra djela bivaju uzrokom izgradnje dennetskih ku?a i dvoraca

Jedno od elementarnih ivotnih pitanja, ?ijem rjeavanju stremi svaka punoljetna i normalna osoba, koja ima logi?ne i univerzalne poglede na svijet, jeste stambeno pitanje, odnosno posjedovanje vlastitog stana ili ku?e. Li?ni stambeni prostor ?ovjeku prua osje?aj sigurnosti i zadovoljstva i biva jedan od preduvjeta za formiranje sretne i sre?ene porodice.

Da je prostran i udoban stan sre?a ovoga svijeta, svjedo?i nam i sam Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji kae: ''Sre?a sina Ademovog je u troje, a njegova nesre?a je u troje. Sre?a mu je u dobroj i ?estitoj eni, ugodnoj jahalici i u prostranom stanu, a njegova nesre?a je u loem stanu, neposlunoj eni i looj jahalici.'' (Sahihul-Dami', br. 3629, od Sa'da, r.a.) Zbog toga su ljudi uglavnom spremni da se maksimalno zaloe kako bi doli do vlastitog objekta, ulau?i pritom ogroman trud i napor, kao i velika materijalna sredstva.

Ahiretska ku?a

Ne pree se ni pred uzimanjem velikih dugova, a ?esto i kamatnih kredita samo kako bi se ostvario san vlastiti dom, bez gazde koji redovno navra?a po kiriju. I kada uspije u svojoj namjeri, izgradivi ku?u iz snova, ?ovjekova briga o njoj ne prestaje, jer kao i sve drugo na ovom prolaznom svijetu ona se troi i haba, uruava i propada, pa stalno iziskuje nove popravke i sanaciju. Ukoliko ?ovjek i ne do?eka uruavanje ku?e, sigurno je da ?e do?ekati ''uruavanje'' vlastitog zdravlja i ivota, odnosno dolazak smrti, koja ?e mu, Allahovom odredbom, prekinuti sve dunjalu?ke brige i uivanja, pa eto i brigu o toliko mu dragoj ku?i. Kae Uzvieni u prijevodu zna?enja:

"Ma gdje bili, sti?i ?e vas smrt, pa kad biste i u kulama visokim boravili..." (En-Nisa, 78.)

Zato iskreni vjernik, koji je dovoljno svjestan prolaznosti i bezvrijednosti ovoga svijeta i svega to je na njemu, istinski napor ulae u izgradnju ahiretske ku?e koju je Allah obe?ao vjernicima:

"A one koji se Gospodara svoga boje, ?ekaju odaje, sve jedne iznad drugih sagra?ene, ispred kojih ?e rijeke te?i..." (Ez-Zumer, 20.)

Svakako da je i najljepa dunjalu?ka ku?a potpuno bezvrijedna i nitavna u pore?enju sa dennetskim ku?ama i dvorcima, ?iji opis nalazimo u mnogim hadisima. Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Dennetska zdanja su od zlatnih i srebrenih cigli koje su povezane malterom od miska najljepeg mirisa, njegov ljunak je od rubina i bisera, a prostirke su od afrana...'' (Tirmizi 2526; ejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u Sahihul-Dami'u, br. 3116.)

Tragaju?i po neiscrpnim riznicama Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, sunneta, nalazimo preporuke i upute kako i na koji na?in da sebi u Dennetu sagradimo ku?e i dvorce, koji se ne?e uruiti niti pokvariti, i na kojima nije potrebna nikakva popravka. Za ovu izgradnju nije nam potreban ni novac, niti kojekakve dozvole, ni gra?evinski materijal, ni radnici, ve? samo iskreno vjerovanje u Allaha i Njegovo obe?anje, i ?vrsto ubje?enje da odre?ena dobra djela bivaju uzrokom izgradnje dennetskih ku?a i dvoraca. Postoji vie od deset razli?itih dobrih djela za koja je Poslanik, s.a.v.s., obe?ao ku?u ili dvorac u Dennetu.

Izgradnja damije ili mesdida

Od Osmana, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko sagradi damiju, ele?i Allahovu nagradu i zadovoljstvo, Allah ?e mu zbog toga u Dennetu sagraditi ku?u poput nje.'' (Buhari, 450; Muslim, 533; i mnogi drugi.) Ovaj hadis je mutevatir po svome zna?enju i prenosi ga vie od dvadeset ashaba, me?u kojima i ?etverica pravovjernih halifa. (Vidjeti: Nazmul-mutenasir, br. 55.) Op?e je poznato da izgradnja damije predstavlja jedno od najboljih dobrih djela koja ?ovjek moe u?initi, ?emu svjedo?i i ovaj hadis. Allah, d.., u Kur'anu hvali one koji vode brigu o Njegovim ku?ama, i svjedo?i njihovo vjerovanje:

"Allahove damije odravaju oni koji u Allaha i u onaj svijet vjeruju i koji molitvu obavljaju i zekat daju..." (Et-Tevbe, 18.).

Kao to hvali one koji damije izgra?uju i odravaju, isto tako Allah najve?im nasilnicima naziva one koji brane da se u damijama Njegovo ime spominje:

"Ima li ve?eg nasilnika od onoga koji brani da se u Allahovim hramovima ime Njegovo spominje i koji radi na tome da se oni porue..." (Bekare, 114.)

Da bi doao do potpune nagrade koja je obe?ana u ovom hadisu, obaveza je da graditelj damije bude u potpunosti iskren u svojoj namjeri i da mu prvenstveni cilj u izgradnji damije bude Allahovo zadovoljstvo, kao to je i spomenuto u ovom hadisu. Zbog toga je najbolje izbje?i svaki postupak koji bi eventualno mogao pokvariti nijjet graditelja, kao to je pisanje svoga imena na damiji i tome sli?no. U tom smislu su i rije?i Ibnul-Devzijja, r.h., koji kae: ''Ko napie svoje ime na damiji koju gradi, takav je daleko od ihlasa (iskrenosti).'' to se ti?e onih koji rade na izgradnji damije, uzimaju?i pritom nadnicu za obavljeni posao, takvi ?e u osnovi biti nagra?eni, ali ne nagradom obe?anom u ovom hadisu. (Fethul-Bari, 1/639.) Kako shvatiti rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji kae da ?e Allah graditelju damije u Dennetu sagraditi ku?u ''poput nje'', kada znamo da je nemjerljiva razlika izme?u prolaznih dunjalu?kih i vje?nih dennetskih ku?a? Imam Nevevi, r.h., odgovara i kae da je prednost takve ku?e na ahiretu nad ostalim dennetskim ku?ama kao prednost damije na ovome svijetu nad ostalim dunjalu?kim ku?ama. (erhu-Nevevi, 5/15.)

U?enje sure Ihlas deset puta

Od Muaza b. Enesa el-Duhenija, r.a., prenosi se da je Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko prou?i Kul-huvallahu ehad deset puta, Allah ?e mu u Dennetu sagraditi dvorac.'' Kada je ?uo ove rije?i Omer, r.a., kojem je Dennet bio obe?an jo za vrijeme Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem., ivota, upitao je: ''Ho?emo li pove?avati broj svojih dvoraca (u Dennetu), o Boiji  Poslani?e?'', a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mu odobri rije?ima: ''Allah ima puno vie i ljepe od toga.'' (Ahmed, 3/437, br. 15547.) Poto je ovaj hadis manje poznat od ostalih hadisa koji govore o vrijednostima sure Ihlas, mnogi pomisle da je predaja slaba ili apokrifna. Me?utim, hadis je ispravnim ocijenio ejh Albani, r.h., smatraju?i ga u najmanju ruku hasenom - dobrim. (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 589, i Sahihul-Dami', br. 6472.)

Me?. Zahvala Allahu nakon smrti djeteta

Gubitak djeteta vjerovatno predstavlja najve?u duevnu tugu i bol koju osoba moe osjetiti na ovome svijetu. Pri samoj pomisli na takvo iskuenje svakom roditelju ledi se krv u ilama i skoro da osje?a fizi?ku bol. Ukoliko ?ovjek i u takvom iskuenju bude strpljiv i zadovoljan Allahovom odredbom, sigurno je da zasluuje veliku nagradu. Od Ebu Muse el-E'arija, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada robu umre dijete, Allah upita meleke: 'Jeste li usmrtili dijete Moga roba?' Oni odgovaraju: 'Jesmo.' Allah ih opet upita: 'Jeste li uzeli plod njegovog srca?' Meleki odgovaraju: 'Jesmo.' On ih opet pita: 'ta je rekao Moj rob?' Oni rekoe: 'Zahvalio Ti je i rekao: Inna lillahi ve inna ilejhi radi'un' - Mi smo Allahovi i Njemu se vra?amo.' Na to im Allah govori: 'Napravite Mome robu ku?u u Dennetu i nazovite je ku?a zahvalnosti.''' (Tirmizi, br. 1021, i ocijenio ga dobrim, Ahmed, 4/415, br. 19613. ejh Albani, r.h., smatra ga vjerodostojnim. Sahihul-Dami', br. 795.)

Dova koja se u?i na pijaci

Od Abdullaha b. Omera prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko u?e na pijacu pa kae: La ilahe illallahu vahdehu la erikeleh, lehul-mulku, ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemutu, bi jedihil-hajru, ve hu ve ala kulli ej-in kadir, Allah ?e mu upisati hiljadu hiljada dobrih djela i obrisati mu isto toliko grijeha, i podi?i ga za isto toliko stepeni, i sagraditi mu ku?u u Dennetu.'' (Tirmizi, br. 3429, Ahmed, 1/47, br. 327. Ahmed akir, r.h., ga je ocijenio slabim, a ejh Albani vjerodostojnim u Sahihul-Dami'u, br. 6231.) Ovo je jedan od hadisa u kojem je obe?ana velika nagrada za ono to je na prvi pogled vrlo jednostavno. Me?utim, poto su pijace mjesta prevare i kamate, lanih zakletvi i runog govora, galame i buke, i mjesta na kojima dominira Iblis i njegova vojska, malo se ljudi na njima sjeti Allaha. Naalost, ve?ina onih koji Allaha i spomenu na pijaci urade to u negativnom kontekstu, ili lano se zaklinju?i Njegovim imenom kako bi prodali robu i tako priskrbili neznatnu dunjalu?ku korist, ili to je jo gore, psuju?i Ga i proklinju?i, naj?e?e zbog ne?eg banalnog, isklju?uju?i se na taj na?in iz okvira islama i ?ine?i otvoreno nevjerstvo. Zato su Allahu i najomraenija mjesta na Zemlji pijace, a najdraa damije. (Muslim, br. 671, od Ebu Hurejre, r.a.) Zbog svega navedenog, spominjanje Allaha na pijacama op?enito i u?enje ove dove posebno, ima veliku vrijednost.

Ostavljanje rasprave pa makar ?ovjek bio u pravu

Ljudi vole raspravu i to je generalno slabost ljudskih bi?a. Ovo nam potvr?uje i Gospodar svjetova, Koji najbolje poznaje Svoja stvorenja, pa kae u prijevodu zna?enja:

"...ali je ?ovjek, vie nego iko, spreman da raspravlja." (Kehf, 54.)

Rasprava je i uzrok zablude jednog naroda nakon to su bili upu?eni, kako kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ''Nijedan narod nije zalutao nakon upute na kojoj je bio, osim nakon to su po?eli sa raspravom...'' (Tirmizi, br. 3253, Ibn Made, br. 48; Ahmed, 5/252, br. 22063; Albani ga je ocijenio vjerodostojnim. Vidjeti: Sahihul-Dami', br. 5633, i El-Mikah, br. 180.)

Pored ovoga, ljudi vole da se uzvise nad drugima i da osjete kako su od nekoga verbalno ja?i i sposobniji, kako bi ponizili i osramotili suparnika. Zbog toga onaj ko u sebi pobijedi uro?enu elju za raspravom i osje?ajem nadmo?i pa ostavi raspravljanje, makar bio u pravu, o takvom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kae: ''Ja jam?im ku?u u podnoju Denneta onome ko ostavi raspravu pa makar bio u pravu, i ku?u u sredini Deneta onome ko ostavi la pa makar se alio, i ku?u u najviem dijelu Denneta onome ko usavri svoj ahlak (moral).'' (Ebu Davud, br. 4792, od Ebu Umame, r.a., sa ispravnim lancem prenosilaca. Vidjeti: Es-Sahiha, br. 273., i Sahihul-Dami', br. 1464.) Kako vidimo, u ovom hadisu spomenute su jo dvije vrline vjernika koje bivaju razlog izgradnje dennetskih ku?a, a to su: govoriti istinu pa makar se ?ovjek alio i samostalno usavravanje moralnih osobina.

Popunjavanje saffova

U mnogim vjerodostojnim predajama Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je upotpunjavanje i ravnanje saffova u namazu govore?i: ''Ili ?ete poravnati svoje safove ili ?e Allah u suprotnom razjediniti vaa srca (unose?i me?u vas neprijateljstvo i mrnju).''(Muslim, br. 436, i sabira?i Sunena, od Nu'mana b. Beira, r.a.) Zbog toga popunjavanje praznine u saffu ima posebnu vrijednost. Prenosi Aia, r.a., da je  Poslanik,sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko popuni prazninu (u saffu), Allah mu sagradi ku?u u Dennetu i podigne ga za jedan stepen.'' (Vidjeti: Es-Sahiha, br. 1892.)

Ustrajavanje u obavljanju pritvr?enih sunneta

Od Ummu Habibe, r.a., prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ko u no?i i danu klanja dvanaest rekata (sunneta), bit ?e mu sagra?ena ku?a u Dennetu: ?etiri rekata prije podne-namaza i dva poslije, dva rekata poslije akama, dva poslije jacije i dva prije sabaha.'' (Muslim, br. 728, i sabira?i Sunena)

Allaha Uzvienog molimo da nam dunjaluk ne u?ini najve?om brigom, niti naom preokupacijom, ve? da nae elje i tenje budu usmjerene prema onome to je istinski vrijedno i vje?no - Allahovo zadovoljstvo na dunjaluku i Dennet sa svim ljepotama, ba?ama i dvorcima na ahiretu, koje je On obe?ao Svojim iskrenim robovima.

Naa posljednja dova je: Hvala Allahu Gospodaru svjetova!

Pie: Amir Durmi?, prof.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share