Nedjelja, JULY 21, 2019

Sijela gibeta


ogovaranjeDananja sijela dobrog dijela muslimana ispunjena su gibetom-ogovaranjem drugih ljudi i pored toga to je takvo djelo Uzvieni Allah osudio i zabranio rekavi:

{ ???? ???????? ?????????? ??????? ????????? ?????????? ???? ???????? ?????? ??????? ??????? ??????????????? }

(O vjernici) ne ogovarajte jedni druge! Zar bi nekome od vas bilo drago da jede meso umrloga brata svoga, a vama je to odvratno.[1]

Ibnu Kesir, rahimehullahu teala, u tuma?enju ovih rije?i kae: U ovom ajetu spominje se najve?i ukor i najve?a pogrda gibeta kada Allah gibet poistovje?uje sa jedenjem mesa umrlog ?ovjeka pa kae: Zar neko od vas voli da jede meso svoga umrlog brata?! Vi to prezirete! Tj. kao to to prezirete svojom duom i naravi, to vam je ogavno; onda to prezirite i zbog erijata jer ga i erijat prezire, a doista je kazna za gibet tea od ovoga.[2]

Plemeniti brate muslimanu, Svevinji Allah ?ovjeka koji ogovara svoju bra?u muslimane prikazao ga je u najgorem liku, poistovijetio ga je s onim koji jede meso svoga umrlog brata, a dovoljno je prezira i ogavnosti da ?ovjek sjede pored umrlog brata svoga, odsijeca komade njegovog tijela i jede!

ta je to gibet?

Od Ebu Hurejre, radijallahu anh, se prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Da spomene svoga brata po onome to on ne voli. Neko je upitao: Allahov poslani?e, a ta ako doista bude pri mome bratu ono to spominjem o njemu?! Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, je odgovorio: Ako bude pri njemu ono to ti spominje, onda si ga ogovorio, do?im, ako ne bude toga pri njemu, tada si ga potvorio.[3]

Propis gibeta

Ogovaranje je runa osobina i ne ?ini ga osim slaba dua. Ogovaranje je strogo zabranjeno. Naprotiv, to je jedan od velikih grijeha.

 Imam El-Kurtubi, rahimehullahu teala, rekao je: Nema razilaenja me?u islamskim u?enjacima po pitanju toga da je ogovaranje jedan od velikih grijeha i da se onaj koji ogovara druge treba iskreno za svoje ogovaranje pokajati Svevinjem Allahu![4]

Razmislimo, brate muslimanu, o rije?ima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, na Oprosnom haddu, kako nam ih prenosi Abdurrahman b. Ebi Bekrete od svoga oca. On spominje da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Doista su vaa krv, va imetak i vaa ?ast me?u vama sveti (zabranjeni, nepovredivi) kao to je (zabranjen, nepovrediv) svet ovaj dan u ovome mjesecu u ovoj vaoj zemlji![5]

Onaj koji razmisli o ovome hadisu uvidjet ?e da je ogovaranje strogo zabranjeno, jer se njime naruava ?ast muslimana a ona je sveta upravo kao to je svet Kurban bajram, tj. kao to se ne smije naruavati Kurban bajram u mjesecu zul-hiddetu u Mekkanskom haremu.

Razmislimo zajedno i o ovim Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, rije?ima: Kada sam bio uzdignut na Miradu, proao sam pored ljudi s bakrenim noktima koji su njima grebali svoja lica i svoje grudi! Upitao sam: Dibrile, ko su ovi ljudi? Rekao mi je: To su oni koji su jeli ljudsko meso i naruavali njihovu ?ast![6] Onaj koji se brine o sebi, neka razmisli o ovome hadisu. Neka zna da ?e oni koji su ogovarali druge svoja prsa i svoja lica grebati bakrenim noktima koji nadmauju uveliko nokte i kande divljih zvijeri, upravo kako bi iskusili kaznu shodno svojim prljavim djelima.

[1] Prijevod zna?enja El-Hudurat (12).

[2] Tefsir Ibnu Kesir (1750).

[3] Muslim (2589) u hadisu Ebu Hurejre, radijallahu anh.

[4] Tefsir Kurtubi (16/337).

[5] Buharija: 1/26 (67), Muslim: 5/108 (1679) (30).Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share