Petak, APRIL 27, 2018
tekstovi_logo

Najbolji dani u godini i kako ih iskoristiti


KABASva hvala pripada samo Allahu, neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika, na njegovu časnu porodicu i sve njegove ashabe!

Allahovi robovi, od Allahove dobrote prema nama –a Njegove dobrote prema nama su doista brojne- jeste i ta što nam On Uzvišeni s vremena na vrijeme daje posebne prilike, određene dane, u kojima se pokornost prema Njemu Svevišnjem povećava i u kojima On Uzvišeni obilno daruje, spušta Svoju milost. Istinski je nesretnik onaj koji se ne posveti pokornosti Allahu, subhaneh, u ovim prilikama!

Draga braćo vjernici, dolaze nam prvih deset dana mjeseca zu-l-hidždžeta u vremenu  kada  je naša potreba za ibadetom i pokornosti Allahu ogromna, kada se u nama probudila želja za natjecanjem u dobrim djelima zbog kojih vjernik biva počašćen i na dunjaluku i na ahiretu!

Uzvišeni Allah je rekao, pojašnjavajući nam vrijednosti i nagrade ibadeta i pokornosti Njemu Svevišnjem: O robovi Moji, za vas danas straha neće biti, niti ćete i za čim tugovati; oni koji su u ajete Naše vjerovali i poslušni bili – uđite u Džennet, vi i žene vaše, radosni! Oni će biti služeni iz posuda i čaša od zlata, u njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju, i u njemu ćete vječno boraviti. Eto, to je Džennet koji vam je darovan kao nagrada za ono što ste radili!“ (Prijevod značenja Ez-Zuhruf, 68-72.)

Draga braćo vjernici, moramo znati da je Uzvišen Allah neovisan o nama, On je bogat i nije potreban naše pokornosti. Mi smo potrebni pokornosti i ovih posebnih prilika u kojima Uzvišeni Allah posebno nagrađuje, obilno daruje. Uzvišeni Allah je rekao: „O ljudi, vi ste siromasi, vi trebate Allaha, a Allah je neovisan i hvale dostojan. Ako hoće, ukloniće vas i nova stvorenja dovesti, to Allahu nije teško.“ (Prijevod značenja Fatir, 15-17.)

Iskreni vjernik u Allaha prijeko je potreban ovakvih prilika u kojima Uzvišeni Allah posebno nagrađuje. Zašto?! Zato što iskreni vjernik smatra da je manjkav u svome ibadetu, u svojoj pokornosti Uzvišenom Allahu ma šta i koliko činio od ibadeta, kao što smatra da pri sebi ima grijeha zbog kojih bi –da nije Allahovog prekrivanja i oprosta- bio uništen!

Draga braćo vjernici, Allah se smilovao meni i vama, predstoje nam najbolji dani na dunjaluku, dani kojima se Uzvišeni Allah zaklinje pa kaže: „Tako Mi zore, i deset noći!“ (Prijevod značenja El-Fedžr, 1-3.)

Ibnu Kesir, rahimehullahu te'ala, spominje u svome Tefsiru riječi Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da se ovdje pod deset noći misli na prvih deset noći mjeseca zu-l-hidždžeta.

Ibnu Abbas, radijallahu anhuma, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem rekao: „Nema dana u kojima je dobro djelo Allahu draže od dijela u ovih deset dana!“ Prisutni su upitali: „Allahov Poslaniče, zar čak ni borba na Allahovom putu?!“ Odgovorio je: „Čak ni borba na Allahovom putu, osim čovjeka koji izađe sa svojim imetkom, pa se ne vrati ni sa jednim od toga dvoga!“ (Ebu Davud, 2438; Tirmizi, 757; Ibnu Madže, 1414. Šejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim u valorizaciji spomenutih djela.)

U ovim danima nalaze se mnogobrojni i lahki ibadeti ali samo za onoga koji je iskren prema Allahu i koji se nada nagradi od Njega Uzvišenog! I neophodno je da se vjernik musliman u ovim danima približava Uzvišenom Allahu s tim mnogobrojnim ibadetima.

 Od tih ibadeta svakako je namaz. Nema sumnje da je namaz najbolje i najdraže djelo Allahu, kako se vjerodostojno prenosi od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, da je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Koje je to djelo Allahu najdraže?!“ Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: „Namaza u njegovo vrijeme!“

Uzvišeni Allah je rekao: „Ničim Mi se dražim ne može približiti Moj rob od onoga što Sam mu stavio u obavezu! I neće Mi se Moj rob prestati približavati dobrovoljnim ibadetom sve dok ga ne zavolim!“ (Buharija, 6502.)

Od propisanih djela u ovim blagoslovljenim danima jeste i post, stoga, dragi brate muslimanu, nastoj da postiš koliko god možeš ovih dana. Ne zaboravi da je od dobrih djela Uzvišeni Allah odabrao post i da za njega posebno nagrađuje kako je došlo u hadisi kudsijju: „Post je za mene i Ja za njega posebno nagrađujem!“ (Buharija, 7492; Muslim, 1151.) Ako nisi u mogućnosti da postiš sve ove dane, onda gledaj barem da postiš Dan Arefata jer se prenosi od Ebu Katade el-Ensarija, radijallahu anh, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, upitan o postu na Dan Arefata, pa je odgovorio: „Nadam se da će Allah zbog njega obrisati grijehe prethodne godine i naredne godine.“ (Muslim, 1162.) Subhanallah! Jednim danom posta opraštaju nam se dvije godine grijeha! A ko to od nas ne želi da mu se oproste grijesi?!

Od propisanih djela u ovim danima –draga braćo- jeste i donošenje tekbira, tahmida i tehlila, tj. izgovaranje riječi: Allahu Ekber, El-hamdu lillah, La ilahe illallah. Ove riječi su lahke na jeziku ali itekako teške kod Allaha na mizanu-vagi! Bilježe Ahmed i drugi od Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nema dana da su vrijedniji kod Allaha i da je učinjeno dobro djelo Njemu draže u njima od ovih deset dana zu-l-hidždžeta, pa učestajte u njima izgovaranje riječi: La ilahe ilallah, Allahu ekber, el hamdu lillah!“ (Ahmed, 14/9 i šejh Ahmed Šakir ga je ocijenio vjerodostojnim.)

Spomenuti hadis nam kazuje da je jedno od posebno preporučenih djela u ovim danima mnogobrojni zikr Uzvišenog Allaha. Zato brate, navikavaj se da mnogo spominješ Uzvišenog Allaha. Allah je rekao: „Allaha mnogo spominjite!“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 41.) Rekao je: „... i oni koji mnogo Allaha spominju i one koji mnogo Allaha spominju, za njih je Allah pripremio oprost i veliku nagradu!“ (Prijevod značenja El-Ahzab, 35.)   

Način donošenja tekbira ne prenosi se od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da nema smetnje da ih izgovaraš kako god hoćeš, a možeš i da kažeš: „Allahu ekber! Allahu ekber! La ilahe illallahu! Vallahu ekber! Allahu ekber! Ve lillahi-l-hamd!“

Zikru se pridodaje i učenje Kur'ana, slavljenje Allaha, izučavanje šerijatskog znanja i svaki drugi preporučeni zikr. Uzvišeni Allah je rekao: „Kako bi svjedočili blagodatima koje su im date i Allaha spominjali u poznatim danima!“ (Prijevod značenja El-Hadždž, 28.) Većina islamskih učenjaka stava je da se ovdje pod poznatim danima misli na prvih deset dana zu-l-hidždžeta.

Od propisanih djela u ovim danima jeste i dova za sebe, svoju porodicu i općenito sve muslimane, žive i mrtve.

Također od preporučenih djela u ovim danima su i: udjeljivanje sadake, dobročinstvo roditeljima, održavanje rodbinskih veza, traženje da se čini dobro a ostavi zlo, iskreno pokajanje, ostavljanje svih vrsta nasilja, davanje svakome njegova prava, izdvajanje zekata za onoga ko ga do sada nije izdvojio, čišćenje duše i mnogo šta drugo.

Draga braćo vjernici, ne priliči vjerniku da mnogo čini grijehe, naročito da ustrajava u njima i javno ih čini! Pa, kako li je tek to nedolično u najboljim danima, poput prvih deset dana zu-l-hidždžeta! Zato je na svima nama da se vratimo i sa svojim dušama obračunamo! Ne priliči muslimanu da čini grijehe, pa kako da ih činiš u ovim najboljim danima kada tvoj Gospodar i tvoj Stvoritelj –brate muslimanu- od tebe očekuje pokornost i žurenje Njemu Uzvišenom sa dobrim djelima?!

Draga braćo vjernici, ove zlatne prilike brzo dolaze i prolaze! Kao da su trenuci! Stoga, razumni i pronicljivi vjernik ne odgađa ni trenutak sa dobrim djelima već žuri što je god moguće više s njima; zna da su ljudski životi u rakama Uzvišenog Allaha!

Allah molim da naše živote zapečati sa dobrim djelima i da naše zadnje riječi na dunjaluku budu La ilahe illallah!

Allaha molim da oprosti grijehe nama, našim roditeljima, svima onima koji imaju pravo kod nas, svim muslimanima i muslimankama, živima i mrtvima!

Sva hvala pripada samo Allahu, neka su salavati i selami na Allahovog Poslanika.

Hajrudin Tahir AhmetovićAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA