Srijeda, JUNE 03, 2020
tekstovi_logo


solitaryJedne prilike neki je ?ovjek doao do Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nose?i ma? u ruci, stao iznad njegove glave ele?i da ga ubije. O tome ta se desilo dalje, posluajmo od Dabira b. Abdullaha, Allah bio zadovoljan njime: Bili smo sa Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem, u pohodu Zatur-Rika i poto smo stigli do jednog drveta koje je irilo dobar hlad, prepustili smo ga Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem. Potom je doao jedan od murika, a Poslanikova sablja bila je objeena o drvo.

Murik  ju je izvadio iz korica i rekao: Da li me se boji? Ne, re?e Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Pa, ko ?e te zatititi od mene?, upita on. Allah, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem... ( Buharija) A u drugom rivajetu stoji: Pa mu je ispala sablja iz ruke, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, uzeo ju je i rekao mu: Ko ?e te od mene spasiti? Murik re?e: Budi kao najbolji zarobljiva? (tj. postupi sa mnom lijepo). Da li svjedo?i da nema drugog boga osim Allaha?, upita ga Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ne, ali ti dajem zavjet da se ne?u boriti protiv tebe i da ne?u biti sa narodom koji se bori protiv tebe.' Na to ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pustio. Otiao je svome narodu i rekao: 'Dolazim vam od najboljeg ?ovjeka.' ( Ahmed, hadis je vjerodostojan. Ovaj ?ovjek se zvao Gavres b. El-Haris i Vakidi kae da je primio islam i da je njegovim posredstvom veliki broj ljudi primio islam.)

?ovjek doao da izvri atentat na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, ali Allah je dao pobjedu Svome Poslaniku. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mogao je da sa njim postupi po kratkom postupku, ali nije, ve? mu je ponudio islam vje?ni spas. Ovaj murik htio je da ubije Poslanika, odbio  da prihvati islam, i ta je mogao da o?ekuje osim da se sa njim postupi po kratkom postupku, kako to danas ele predstaviti oni koji ne govore istinu o Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, ele?i da ga prikau kao onoga koji je elio prolijevati krv i nasilno iriti vjeru islam. Njihove predrasude su daleko od onoga kakav je bio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je poslat kao milost svjetovima. Poslanik ga nije primorao da primi islam, ve? je prihvatio njegov zavjet kojim se obavezao da se ne?e boriti protiv njega i oprostio mu pokuaj ubistva i pustio ga na slobodu. Taj je murik otiao svom narodu i, svjestan ukazanog dobro?instva, rekao istinu o ?ovjeku kojeg je nedavno pokuao ubiti: Dolazim vam od najboljeg ?ovjeka.  Ovo nije bio jedan izolovan doga?aj pa da neko moe re?i to je samo jedan primjer i da je tako postupio tada, a kakav je bio kasnije? Zar sa drugima nije postupao druga?ije... Pratanje, samilost i dobro?instvo ponavljalo se u jako mnogo primjera i razli?itih doga?aja. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije bio takav samo prema pojedincima, ve? prema plemenima i gradovima, opratao je velikom broju ljudi. Za takav primjer najbolje je spomenuti Kurejije koje su ga uznemiravale i toliko su u tome prevazili poznate norme uznemiravanja da se ne moe opisati njihovo neprijateljstvo koje su iskazivali prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Fizi?ki i psihi?ki su ga maltretirali. Uznemiravali su ga dok je bio u Mekki, pa nastavili i dalje u Medini, i tako su ga uznemiravali dugi niz godina. 

''Allahu moj, oprosti mom narodu jer oni ne znaju!

Kad je bio dan Uhuda, Kurejije su ubile sedamdeset muslimana. Ti mnogoboci su na taj dan po?inili mnoga zvjerstva, masakrirali su poginule muslimane, rasijecali im trbuhe, odsijecali noseve, ui i spolne organe. (Sira od Sallabija: Ebu Faris, Gazvetu Uhud, str. 104.) Me?u masakriranim muslimanima bio je i Poslanikov, sallallahu alejhi ve sellem, amida. Murici su radili takve grozote koje nije poznavalo Arapsko poluostrvo. Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, nije bilo lahko da gleda u unakaena tijela ashaba. Taj dan Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imamio je ashabima podne-namaz klanjaju?i u sjede?em poloaju jer je izgubio mnogo krvi, a muslimani iza njega tako?er su klanjali sjede?i. (Sallabi, Sira) Bio je to jedan od najteih trenutaka u njegovom, sallallahu alejhi ve sellem, ivotu. Na dan Uhuda uputio je dovu: ''Allahu moj, oprosti mom narodu jer oni ne znaju!'' (Sahih Ibn Hibban. uajb Arnaut rekao je za ovu predaju da je dobrog lanca prenosilaca. Ibn Hibban objanjava da se ova dova odnosi na grijeh povrede njegovog lica, sallallahu alejhi ve sellem, a ne da Uzvieni Allah oprosti nevjernicima grijeh nevjerovanja.)

Dovio je za njih, pored onoga to su uradili, a nije dovio protiv njih. Pored bola i uvreda koje su nanijeli njemu, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovim ashabima, nije elio da budu uniteni, ve? spaeni.

Nakon Bitke na Uhudu murici su i dalje nastavljali sa iskazivanjem neprijateljstva prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. Na dan oslobo?enja Mekke pokazalo se svima ko je i kakav je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem. ''Svi stanovnici Mekke dobili su op?i oprost, unato? nasilju koje su u?inili prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovoj davi, i uprkos tome to je muslimanska vojska bila u stanju potpuno ih istrijebiti. Op?i oprost im je objavljen dok su, okupljeni oko Kabe, ?ekali ta ?e presuditi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. On je upitao: ''ta mislite ta ?u danas uraditi s vama?'' Rekoe: ''U?init ?e dobro, ti si plemeniti brat, sin plemenitog brata!'' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, re?e im: ''Ja vas danas ne?u koriti. Neka vam Allah oprosti!'' (Sallabi, Sira) Ovako jednostavno im je oprostio. Kod Ibn Hiama stoji dodatak da im je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Idite, vi ste slobodni!'' Nije bilo ukora, vrije?anja, niti iivljavanja koje se obi?no deava kada jaki pobijede slabe. Iako je bilo za o?ekivati da se sa onima koji su bili nasilnici, ubijali nedune muslimane i proganjali postupi otro, kao vid odmazde, Poslanik je iskazao veliku samilost i blagost. Na to ukazuje slu?aj kada je ?uo Sada b. Ubadu, radijallahu anhu, kako prijeti Ebu Sufjanu rije?ima: ''O Ebu Sufjane, danas ?e biti pokolj, danas se ne?emo obazirati na svetost Kabe!'' (Buharija), odmah mu je oduzeo zastavu i povjerio je njegovom sinu Kajsu b. Sadu rekavi: ''Slagao je ( tj. pogrijeio je) Sad! Danas je dan u kojem ?e Allah po?astiti Kabu! Danas je dan kada ?e se Kaba ukrasiti novim ogrta?em!'' (Buharija) U drugom rivajetu prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Danas je dan milosti! Danas je dan u kojem ?e Allah po?astiti Kurejije! (Ibn Hader, Fethul-bari)

''Ovaj op?i oprost zna?io je da su njihovi ivoti pote?eni, da ne?e biti porobljeni i da im ne?e biti oduzeta ni pokretna ni nepokretna imovina, niti ?e im se nametnuti porez na zemlju koju posjeduju.'' (Sallabi, Sira)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

SIRA

POSJETITE MINBER.BA