Utorak, AUGUST 14, 2018
pokajnici_logo

Zar ?e Allah primiti pokajanje moje


Zar ?e Allah primiti pokajanje moje

Trojica mladi?a sastali su se i upoznali u grijeenju. Zatim, Allah, subhanehu ve te'ala, promijenio je njihovo stanje. Po?eli su da obavljaju namaz, poste, u?e Kur'an. Dogovorili su se da se svako jutro, sastanu sahat vremena prije sabah namaza i da idu u neki od mesdida. Tamo bi klanjali no?ni namaz i u?ili Kur'an. Na ovome su ostali dugo vremena. Svako jutro bi ustajali sahat vremena prije sabah namaza i odlazili u mesdid. Jedno jutro, mladi? koji je trebao da ode do ostale dvojice i da ih probudi, okasnio je. Do sabah namaza nije ostalo mnogo, oko pola sahata. Odlu?ili su da idu u mesdid i da iskoriste i to malo vremena. Dok su ili kolima do mesdida, pored njih je projurilo auto. Iz njega se ?ula glasna muzika. Jedan od mladi?a je rekao: "ta mislite da odemo za ovim naim bratom! Da popri?amo s njim! Moda ga Allah, subhanehu ve te'ala, uputi u ovoj no?i."

Pourili su za autom iz kojeg se i dalje ?ula glasna muzika. Blicali su mu dugim svjetlima da stane. Ovaj, misle?i da se radi o planiranoj tu?i, zaustavio je auto pored puta i izaao. Bio je to mladi? visoka rasta, irokih ramena, nabijenih mii?a. Srditim glasom je rekao: "Ko to od vas eli da se bije?" Trojica mladi?a su mu se nasmijala i rekla: "Es-Selamu 'alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu!" Mladi? je rekao u sebi: "Onaj koji eli da se bije, taj ne naziva selam, ne priziva mir." Ali ...

Ponovo je upitao: "Ko od vas eli da se bije?" Mladi?i su mu ponovo nazvali selam. Rekao je: "Ve alejkumu-s-selam. ta elite?" Upitali su ga: "Zar ne zna u kojem se vremenu ti sada nalazi? U ovom vremenu Uzvieni Allah se sputa na zemaljsko nebo i govori: 'Ima li nekoga ko trai oprosta pa da mu oprostim? Ima li nekoga da ima kakvu potrebu pa da mu udovoljim?' Brate na! Boj se Allaha! Zar te nije strah Allaha Svevinjeg?! Zar se ne boji Njegove kazne?! Zar te nije strah loe zavrnice?!" Upitao ih je: "Vi ne znate ko sam ja! Vi ne znate ko sam ja!" Upitali su ga: "A ko si ti?" Odgovorio je: "Ja sam Hassan! I dehennemska vatra nije stvorena osim za mene!" Rekli su mu: "Trai oprosta kod Allaha, subhanehu ve te'ala! Ne gubi nadu u Allahovu milost! Zar ne zna da On Uzvieni oprata sve grijehe?!

Zar nije tvoj Gospodar rekao: 'Uistinu, Allah ne?e oprostiti da Mu se mnogobotvo ?ini, a oprostit ?e ono to je manje od toga.'" Mladi?i su ga stali savjetovati, podsticati na Allaha, subhanehu ve te'ala, govoriti mu o neizmjernoj Allahovoj milosti, o Dennetu i nagradama u njemu. Hassan ... Hassan je po?eo da pla?e. Rekao je: "Ali, ja nisam ostavio nijedan grijeh a da ga nisam isprobao. A sada sam i u pijanom stanju. Zar ?e Allah primiti moje pokajanje?!"

Odgovorili su: "Da i ne samo to, ve? ?e ti tvoja loa djela zamijenuti dobrim! ta misli da ide i klanja s nama sabah namaz u oblinjem mesdidu?" Hassan je pristao. Otili su u oblinji mesdid. Allah, subhanehu ve te'ala, je htio da imam na namazu u?i ajete: "Reci: 'O Moji robovi! Ne gubite nadu u Allahovu milost, uistinu, Allah prata sve grijehe!'" Hassan je prsnuo u pla?. Kada je zavrio namaz Hassan je rekao: "Nisam osjetio slast namaza ve? dugo godina." Prisutni u mesdidu su mu prilazili, hrabrili ga i zajedno s njim se radovali njegovoj tevbi, njegovom povratku. Nakon nekog vremena izali su iz mesdida. Mladi?i su upitali Hassana: "Gdje ti je babo?" Hassan je odgovorio: "Moj babo klanja u tom i tom mesdidu. Obi?no ostaje u njemu radi spominjanja Allaha, subhanehu ve te'ala, i u?enja Kur'ana sve dok Sunce ne odsko?i." Svi zajedno otili su do spomenutog mesdida.

Sunce je ve? bilo odsko?ilo. Hassan je mladi?ima pokazao na svoga oca. Bio je to oronuli starac. Pogrbljen. Duge i sijede brade. Sijedih obrva, koje su uveliko prekrivale njegove o?i. Jedan od mladi?a je priao starcu i nazvao mu selam. Obavijestio ga je o Hassanovom dolasku. Starac, ?im je ?uo ime Hassan, po?eo je da kune i dovi.

Rekao je: "Hassane! Da Bog da Allah sprio tvoje lice vatrom! Da Bog da te Allah kanjavao i patio kao to si i ti nas patio!" ?uvi te rije?i Hassan je pao na koljena i po?eo da pla?e. Prolaznici su zastajali i gledali prizor ispred sebe. Isti mladi? je rekao starcu: "Ali, o?e! Hassan je doao kao pokajnik!" -"Hassan se pokajao?!"-upitao je starac.

Odgovorili su: "Da. Hassan se pokajao i okrenuo od svog dosadanjeg ivota. Ovo jutro klanjao je s nama sabah namaz. Pridruio se karavani pokajnika i Allahovih dobrih robova." Starac je privio sina Hassana na svoje stara?ke grudi. Obadvojica su plakali. Starac je rekao: "Idemo sine da obradujemo staru majku." Otili su do stare majke i obavijestili je o Hassanovu pokajanju. Majka je od silne radosti zaplakala. Kako i ne bi, kada se i Uzvieni Allah raduje Hassanovu pokajanju iako Mu Hassanovi doju?eranji grijesi nisu nita mogli nauditi, kao to mu ni dananje Hassanovo pokajanje nita ne koristi. Allahovu mo? i vlast niko ne moe umanjiti niti uve?ati.

Sve je samo u Njegovim rukama. Hassan se potpuno vratio Allahovoj vjeri. Iz dana u dan pove?avao je ibadet Uzvienom Allahu. Jedan dan, doao je starom babi i rekao: "O?e moj! Ja imam jednu molbu i molim vas da mi je ne odbijete." -"Reci sine ta ti treba"-babo mu kae. -"O?e moj! I sam zna koliko imam grijeha. Sam zna koliko sam i kakve grijehe ?inio. Mislim da nita ne moe obrisati te grijehe, osim da za svaki grijeh pustim po jednu kap krvi iz svoga tijela. O?e moj! elim da se borim na Allahovu, subhanehu ve te'ala, putu! elim da uzdiem Allahovu, subhanehu ve te'ala, rije?! Molim vas da mi tu borbu na Allahovu putu ne zabranite!" -kae Hassan. Stari babo iznena?en Hassanovom molbom kae: "Zar sada sine da ide? Zar sada da nas ostavi? Obradovao si nas svojim povratkom!

Obradovao si nas svojim islamom! Zar sada da nas ostavi?!" Hassan kae: "O?e moj! Ako me volite molim vas da me ne sprije?avate! Molim vas da se ne upli?ete izme?u mene i moje pogibije na Allahovu putu!" Stari babo re?e: "Dobro, ali pod uslovom da stara majka pristane." Hassan je otiao do stare majke i zatraio dozvolu od nje.

Rekla je: "Zar sada sine da nas ostavi, sada kada si nas obradovao svojim islamom i povratkom?" Hassan je odgovorio: "Majko moja! Molim vas, ako me volite, da se ne upli?ete izme?u mene i moga ehadeta!" -"Dobro, sine - stara majka kae - tebi pripada ono to trai, ali pod uslovom da se sutra na Sudnjem danu zauzima za nas! Uslov je, da, ako preseli kao ehid, bude na zagovornik na Sudnjem danu!" Hassan je otiao u borbu. Otiao je da uzdie i promi?e Allahovu, subhanehu ve te'ala, rije?. Nakon obuke od mjesec dana Hassan je postao iskusan i vjet borac. Doao je dan Hassanove pogibje. Doao je dan Hassanova susreta sa svojim Gospodarom, Allahom, subhanehu ve te'ala. Taj dan Hassan je mnogo klanjao, u?io Kur'an, usluivao svoju bra?u mudahide.

Taj dan Hassan je osvanuo kao posta? nadaju?i se Allahovoj milosti ... Allahovoj milosti i iftaru kod Njega Uzvienog. Akcija je otpo?ela. Neprijatelj je istresao sve to je mogao po muslimanskim poloajima. Subhanallah! Subhanallah! Sve ijedna granata je zakazala. Nije pogodila cilj, osim ... osim Hassanove granate. Brat koji nam prenosi o Hassanovoj pogibji pri?a: "Sili smo s kote na kojoj smo bili ukopani. Primjetili smo da nam nedostaje Hassan. Svi smo bili na broju, izuzev Hassana.

Vratili smo se do njega. Zatekli smo ga kako sav u krvi donosi tesbih na svoga Gospodara, slavi i veli?a svoga Gospodara. Krv je izlazila iz svakog djeli?a njegova tijela -ba onako kako je to Hassan i prieljkivao - bila je to avionska granata. Upitali smo ga: 'Hassane! Hassane! Kako se osje?a?' Nasmijao nam se blagim osmijehom i rekao: 'Uutite! Tako mi Allaha, ja, uistinu, sada ?ujem glas hurija kako me dozivaju iza ovog brda!'" Subhanallah! Hassan, koji je nekada govorio: "Ja sam Hassan! I dehennemska vatra nije stvorena osim za mene!" Sada tog istog Hassana dozivaju prelijepe hurije i raduju se susretu s njim.

"Zar je onaj koji zna da je istina ono to ti se objavljuje od Gospodara tvoga kao onaj koji je slijep? A pouku samo razumom obdareni primaju: oni koji obavezu prema Allahu ispunjavaju i ne kre obe?anje; i oni koji potuju ono to je Allah naredio da se potuje i Gospodara svoga se boje i obra?una mu?nog plae; i oni koji trpe da bi postigli naklonost Gospodara svoga, i koji molitvu obavljaju, i koji od onoga to im Mi dajemo i tajno i javno udjeljuju, i koji dobrim zlo uzvra?aju - njih ?eka najljepe prebivalite, edenski vrtovi u koje ?e u?i oni i roditelji njihovi i ene njihove i porod njihov - oni koji su bili ?estiti - i meleki ?e im ulaziti na svaka vrata: 'Mir neka je vama, zato to ste trpjeli, a divno li je najljepe prebivalite!' A oni koji ne ispunjavaju dunosti prema Allahu, iako su se na to ?vrsto obavezali, i kidaju ono to je Allah naredio da se potuje, i ?ine nered na zemlji - njih ?eka prokletstvo i najgore prebivalite!" (Prijevod zna?enja Er-Ra'd, 19-25)

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POKAJNICI

POSJETITE MINBER.BA

  • Pravni propisi o kurbanu
    Priredio: Elvedin Pezić Kada čovjek musliman spozna zašto je neki ibadet propisan, to ga motiviše da ustraje u činjenju tog ibadeta. Stoga su učenjaci pokušali...
  • Hamas i Izrael dogovorili primirje u Gazi
    Vojno krilo Hamasa dogovorilo je u četvrtak primirje s Izraelom radi zaustavljanja eskalacije sukoba u Pojasu Gaze, a prekid vatre počet će od ponoći, rekao...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...