Četvrtak, JULY 18, 2024
tekstovi_logo


pie: Hajruddin Tahir Ahmetovi?, prof.

Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te'ala, bi govorio: Kada bi se stanovnici Dehennema izveli iz dehennemske vatre i uveli u dunjalu?ku vatru, mirno bi spavali. Stanovnici Dehennema ?e imati odje?u od vatre: Onima koji ne?e da vjeruju odjela ?e od vatre biti skrojena, a klju?ala voda bi?e na glave njihove sipana. (Prijevod zna?enja El-Hadd, 19.) Koulje ?e im biti od katrana. Dakle, hrana, pi?e, odje?a, pa ?ak i postelja i pokriva?i, sve ?e im biti od vatre: U Dehennemu ?e im leaji i pokriva?i od vatre biti. Eto tako ?emo Mi nevjernike nagraditi. (Prijevod zna?enja El-E'araf, 41.) Gdje ?e pobje?i? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra...

Na Sudnjem Danu, Danu istinske podjele i razdvajanja, ljudi ?e se razdvojiti jedni od drugih. Razdvoji?e se nevjernici od vjernika i licemjera. Nevjernici ?e na Sudnjem Danu slijediti svoja boanstva koja su oboavali na Dunjaluku i zajedno sa njima ?e biti odvedeni do Dehennema. Za vrijeme stajanja na Maheru, na Sudnjem Danu, to ?e potrajati njima pedeset hiljada godina, mnogo ?e oedniti. Tako edni, povezani u lance i okove, bit ?e povedeni do Dehennema: A kad u Dehennem edne nevjernike potjeramo. (Prijevod zna?enja Merjem, 86.) S velikim i tekim okovima, dugim i pretekim lancima, odvodi?e se i bacati u Dehennem. Toga Dana, do?i ?e se sa Dehennemom koji ?e imati 70.000 povodaca, tj. krajeva. Svaki povodac ili kraj drat ?e 70.000 meleka. Nai prethodnici bi govorili: Kada se Dehennem ne bi drao sa ovolikim brojem povodaca, otrgnuo bi se, a kada bi se otrgnuo, spalio bi sve, i dobre i loe.

Allah, subhanehu ve te'ala, kae, kako stoji u prijevodu zna?enja: I kad se tog Dana do?e sa Dehennemom, tada ?e se ?ovjek sjetiti a na ta mu je sje?anje?! Re?i ?e: 'Kamo sre?e da sam se za ovaj ivot pripremao!' (Prijevod zna?enja El-Fedr, 23-24.) Kada stanovnici Dehennema budu povedeni do Dehennema i kada vide svoju potpunu propast, po?et ?e plakati, me?utim, njihove suze ne?e biti suze ve? ?e biti krv. Oni koji nisu vjerovali u skupinama ?e u Dehennem biti natjerani. (Prijevod zna?enja Ez-Zumer, 71.)

Kada ih Dehennem vidi iz daljine izrazit ?e im dobrodolicu, obradovat ?e se njihovom dolasku: Kada ih Dehennem ugleda iz daljine, ?ut ?e kako gnjevan hu?i, klju?a i odie. (Prijevod zna?enja El-Furkan, 12.) Vidjet ?e Dehennem kako visoko baca iskre: On ?e kao kule bacati iskre, kao da su kamile ri?e. Teko toga dana poricateljima! (Prijevod zna?enja El-Murselat, 32-34.) Iblis ?e predvoditi nevjernike do vatre, a iza njega ?e biti njegovi sljedbenici. Dok se budu Dehennemu pribliavali, sluat ?e njegovo hu?anje i klju?anje, gleda?e kako dehennemske iskre visoko u vis lete, pa kada do?u do vrata Dehennema, Iblis ?e povikati: O propasti moja! O propasti moja!

Tako?er i svaki od njegovih sljedbenika, iza njega, ?e isto povikati: O propasti moja! O propasti moja! Svevinji Allah kae: Ne prizivajte danas jednu propast, ve? prizivajte mnoge propasti! (Prijevod zna?enja El-Furkan, 14.) Do?ekat ?e ih ?uvari Dehennema, meleki strogi i snani koji izvravaju sve to im Uzvieni Allah naredi: Kada god se koja gomila u njega baci, straari u njemu ?e je upitati: 'Zar vam niko nije dolazio da vas opominje?!' (Prijevod zna?enja El-Mulk, 8.) ta vam je? Zar vam niko nije dolazio i pozivao vas? Zar niste znali, zar niste ?uli da postoji vjera u kojoj se samo Allah oboava na na?in kako ga je samo Muhammed, sallallahu 'alejhi ve sellem, oboavao? Zar vas niko nije opomenuo?

Odgovorit ?e: 'Jest. Dolazio nam je onaj koji nas je opominjao a mi smo poricali i govorili: 'Allah nije objavio nita.' Vi ste u velikoj zabludi! I re?i ?e: 'Da smo sluali i razmiljali, ne bismo me?u stanovnicima Dehennema u ognju bili!' Priznat ?e svoje grijehe, pa, stanovnici Dehennema ognjenog daleko bili! (Prijevod zna?enja El-Mulk, 9-11.) Dehennem ?e ih do?ekati, pa ?e im re?i: Posebno sam obavezan trojici - svakom oholniku i prkosniku, svakom koji je Allahu pripisivao druga i slikarima.

Dubina i boja Dehennema

Kakav je Dehennem? Dubina Dehennema je sedamdeset godina. Ko bude ba?en u njega, dospjet ?e na njegovo dno nakon sedamdeset godina. Danas kada bi se bacio kamen sa najve?e zgrade, za kratko vrijeme, za nekoliko sekundi, naao bi se na tlu. ta mislite: sedamdeset godina??? Boja Dehennema je crna, potpuna tama. Dehennem se estio dugi niz godina vatrom dok nije postao crven. Zatim se estio vatrom dok nije postao bijel, a zatim se estio dok nije postao crn. Gospodaru na, doista, onoga koga Ti bude u vatru uveo, Ti si ga osramotio, a nevjernici ne?e imati pomaga?a! (Prijevod zna?enja Alu Imran, 192.)

Vidimo vatru na Dunjaluku. Vidimo kako zahvati neku ku?u i potpuno je sagori. Vatrogasci nisu u stanju nita da u?ine. To je dunjalu?ka vatra, a to se ti?e dehennemske vatre, ona je sedamdeset puta ja?a i e?a od dunjalu?ke. Abdullah b. Umejr, rahimehullahu te'ala, bi govorio: Kada bi se stanovnici Dehennema izveli iz dehennemske vatre i uveli u dunjalu?ku vatru, mirno bi spavali.

Kako ?e se dehennemlije bacati u vatru

Kako ?e se dehennemlije vezati i bacati u vatru? Uzet ?e se za vrh kose pri ?elu i poviti unazad sve dok se njihov potiljak ne sastavi sa njihovim petama! Ki?me ?e im popucati! Tako svezani bit ?e ba?eni u Dehennem: Nevjernici ?e se po biljezima svojim poznati, pa ?e za kike i za noge ?epani biti. (Prijevod zna?enja Er-rahman, 41.)

Hrana i pi?e stanovnika Dehennema

Kada budu uvedeni u Dehennem i jedno vrijeme u njemu kanjavani, ogladnit ?e i sna?i ?e ih glad. ?ak, od prevelike gladi osjetit ?e bolove iste ja?ine kao i sve druge vrste kanjavanja u Dehennemu. Govorit ?e: Gdje je hrana? Umiremo od gladi! Ima li ta kod vas jesti? Ima, ima, kako da nema! Tamo ?e biti brza i posluna posluga! Predo?it ?e im se dehennemsko stablo po imenu Zekkum ?iji su plodovi poput ejtanskih glava: To je drvo koje ?e usred Dehennema rasti, plod ?e mu poput ejtanskih glava biti.

Oni ?e se njime hraniti i stomake ?e svoje njime puniti. (Prijevod zna?enja Es-Saffat, 64-66.) Kae se da kada bi samo jedan djeli? ovoga stabla bio sputen na Zemlju, stanovnicima Zemlje bi sve pokvario i zagor?ao bi im ivot na njoj. Samo jedan djeli?, pa, ta mislite ta ?e biti s onima kojima ?e ovi plodovi biti hrana?! Drvo Zekkum bit ?e hrana grijeniku, u stomaku ?e kao rastopljena kovina vreti kao to voda koja klju?a vri. (Prijevod zna?enja Ed-Duhan, 43-46.)

Kada vide gnoj koji izlazi iz njih samih, iz prevelike gladi i e?i pourit ?e da ga jedu, jedni sa drugih. To je hrana gislin: Zato on danas ovdje nema prisna prijatelja, niti drugog jela osim gislina kojeg ?e samo nevjernici jesti. (Prijevod zna?enja El-Hakka, 35-37.) Ibnu Abbas, radijallahu 'anhuma, kae da se pod izrazom gislin misli na krv, sukrvicu i gnoj koji ?e curiti iz tijela stanovnika Dehennema. Tako?er, jedna od vrsti dehennemske hrane je i hrana po imenu dari'i. To su plodovi puni bodljika i trnja.

Dehennemlije ?e jesti takvu hranu pa ?e im zastajati u grlu i bosti ih: Drugog jela osim trnja ne?e imati, koje ne?e ugojiti niti glad utoliti. (Prijevod zna?enja El-Gaija, 6-7.) Nita im ne?e koristiti, me?utim, iz prevelike gladi jesti ?e ga i ne?e ni primje?ivati da im nita ne koristi. Kada im zastane u grlu, kada se po?nu guiti, stat ?e s tom hranom. Ne?e je mo?i izvaditi niti ?e je mo?i progutati: Bit ?e kod Nas, doista, okova i ognja, i jelo koje u grlu zastaje i patnje nesnosne. (Prijevod zna?enja El-Muzzemmil, 12-13.) Zvat ?e u pomo?. Trait ?e pomo?. Sjetit ?e se kako bi na Dunjaluku kada bi im neto zastalo u grlu, to potiskivali vodom. Trait ?e vodu. Ima li vode? Ima, ima, kako da nema. Ima. Voda ?e im biti dostavljena sa dna Dehennema. Hamim-klju?ala voda! Re?i ?e im se: Ho?ete vodu?! Izvolite! Na ovom mjestu mi sluimo ovakvu vodu. A sada pijte! Brza i sigurna usluga! Klju?ala voda!!!

Kada se samo priblie posudi s klju?alom vodom, koa i meso od vreline te klju?ale vode- spast ?e im s lica. Ali, i pored toga, morat ?e da je piju: Ako zamole za pomo?, pomo?i ?e im se teku?inom poput rastopljene kovine koja ?e lica ispe?i. Uasna li pi?a i grozna li boravita! (Prijevod zna?enja El-Kehf, 29.) Pored uzavrele klju?ale vode pojeni ?e biti i gassakom, smrdljivom teku?inom koja ?e izlaziti iz polnih organa bludnika i bludnica: Eto toliko! Pa neka okuaju vodu klju?alu i kapljevinu smrdljivu! (Prijevod zna?enja Sad, 57.)

Odje?a i postelja stanovnika Dehennema

Imat ?e odje?u od vatre: Onima koji ne?e da vjeruju odjela ?e od vatre biti skrojena, a klju?ala voda bi?e na glave njihove sipana. (Prijevod zna?enja El-Hadd, 19.) Koulje ?e im biti od katrana. Dakle, hrana, pi?e, odje?a, pa ?ak i postelja i pokriva?i, sve ?e im biti od vatre: U Dehennemu ?e im leaji i pokriva?i od vatre biti. Eto tako ?emo Mi nevjernike nagraditi. (Prijevod zna?enja El-E'araf, 41.) Gdje ?e pobje?i? Iznad njih vatra! Ispod njih vatra! Oko njih vatra, pa i na njima i u njima samima vatra! Plakat ?e, a suze ?e im biti sama krv! Lica ?e im sva pocrniti!

Jedna kazna ve?a od druge

U Dehennemu neki od njih, ponovo ?e biti vezani u lance i vo?eni. Gdje idete s njima?! Zar nije dovoljno to to se kanjavaju ovdje, ili ... ili elite da im olakate, razgalite?! Nikako! Pa, kuajte patnju, mu?enje ?emo vam sve gorim u?initi! (Prijevod zna?enja En.Nebe', 30.) Bit ?e povezani u lance, odvedeni i na klju?aloj vatri prevrtani: Na Dan kad se njihova lica u vatri budu prevrtala, govorit ?e: 'Kamo sre?e da smo se Allahu pokoravali i da smo Poslanika sluali!' (Prijevod zna?enja El-Ahzab, 66.) Dok se budu lica u vatri prila, zubi, vilice ?e im ispasti: vatra ?e im lica priti i oni ?e iskeenih zuba u njemu ostati. (Prijevod zna?enja El-Mu'minun, 104.)

Zubi, vilice ?e im ispasti, meso i koa sletjeti. Pojedini u?enjaci kau da ?e stanovnicima Dehennema koa sletjeti i da ?e im se zakva?iti za pete, pa ?e hodati Dehennemom a njihova koa ?e im se vu?i za petama! Tako mi Allaha! Da se samo jedan mali trenutak ubaci u Dehennem osoba koja je najbolje ivjela na Dunjaluku, osoba koja na Dunjaluku nije osjetila nikakvu poteko?u, tegobu, nesre?u, bol i patnju, kada bi se ubacila u Dehennem samo jedan mali trenutak, sva dunjalu?ka uivanja bi zaboravila od patnje koju je vidjela i osjetila u tom djeli?u vremena.

Allaha Uzvienog molimo da nas sa?uva boravka na Ahiretu u ovakvom mjestu! Molimo Ga da nas podri u pokornosti Njemu, ?injenju djela kojima je On zadovoljan i koja vode do Njegova zadovojstva! Neka je svaka slava i hvala Allahu, subhanehu ve te'ala, na po?etku i na kraju! Neka je salavat i selam na Allahova Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, njegovu porodicu, sve ashabe i sve muslimane koji ih slijede u dobru!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...