Subota, Svibanj 28, 2022
kuran


Zato su ve?ina muslimana teroristi i fundamentalisti?

Pitanje terorizma je ?esto upu?eno muslimanima, direktno ili indirektno, tokom bilo koje diskusije o religiji ili o svjetskim zbivanjima.Stereotip muslimana je o?vr?en u svim vrstama medija, potpomognutih tekim dezinformacijama o islamu i muslimanima. Stavie, takve dezinformacije i lana propaganda protiv muslimana vode rasnoj i vjerskoj diskriminaciji i tekom nasilju.

U sreditu svega je antiislamska kampanja u ameri?kim medijima, koji su, nakon eksplozije bombe u Oklahomi bili jako brzi - odmah su eksploziju povezali sa elementima sa Bliskog Istoka!". Neto kasnije, otkriven je zlo?inac za eksploziju: pripadnik ameri?kih oruanih snaga. Hajdemo sada zajedno analizirati ove tvrdnje o fundamentalizmu i terorizmu.

DEFINICIJA RIJE?I FUNDAMENTALIST

Fundamentalista jc osoba koja predano slijedi fundamente (temelje) doktrine ili teologije koju slijedi. Da bi neko bio dobar doktor, on mora poznavati, slijediti i prakticirati fundamente medicine. Drugim rije?ima, takva osoba mora biti medicinski fundamentalista. Da bi neko bio dobar matemati?ar, mora poznavati, slijediti i prakticirati fundamente matematike kao nauke. On mora biti fundamentalista u matematici. Da bi neko mogao biti dobar nau?nik, mora poznavati, slijediti i prakticirati fundamente nauke. Drugim rije?ima, mora biti fundamentalista u nauci.

NISU SVI FUNDAMENTALISTI ISTI

Ne moete sve fundamentaliste stavljati u isti ko. Ne moete, tako?er, sve fundamentaliste podijeliti na dobre ili loe. Kategorizacija fundamentalista se mora obaviti na osnovu aktivnosti ili oblasti u kojoj se on dri fundamenata. Fundamentalni plja?ka i razbojnik donosi nevolje drutvu i zato je nepoeljan. S druge strane, fundamentalista doktor koristi drutvu i svi ga duboko cijene i potuju.

JA SA PONOSOM KAEM DA SAM MUSLIMAN FUNDAMENTALIST

Ja sam fundamentalist musliman koji, Allahovom milo?u, poznaje, slijedi i prakticira fundamente (temelje) islama. Pravi musliman ne osje?a sramotu da bude fundamentalista. Ja sam ponosan to sam fundamentalist musliman, zato to znam da pravi islamski fundamentalista moe donijeti samo dobro ?ovje?anstvu i cijelom svijetu. Ne postoji ni jedan islamski fundament (temelj) koji ljudima moe nanijeti bilo kakvu tetu ili da je protiv nekog naroda u cjelini. Mnogi ljudi gaje pogrena shva?anja o islamu i smatraju da su neka u?enja islama loa. To se deava zbog nedovoljnog ili neispravnog znanja o islamu. Ako neko iskreno pri?e prou?avanju islama, bez sugestija i predrasuda, mora primjetiti ?injenicu da je islam pun povlastica za ljude, kako na individualnom, tako i na kolektivnom nivou.

JEZI?KO ZNA?ENJE RIJE?I FUNDAMENTALIST

Prema Vebsterovom rje?niku, fundamentalizam je pokret koji se pojavio kod ameri?kih protestanata s po?etka 20. vijeka. Taj pokret je bio reakcija na modernizam, a naglaavao je nepogreivost Biblije, ne samo u vjerskim stvarima ve? i kao literarno historijskog dokumenta. Insistirali su na tome da je Biblija izvorna Boija rije?. Dakle, rije? fundamentalizam se u po?etku upotrebljavala za ozna?avanje grupe kr?ana koji su vjerovali da je Biblija doslovna izvorna Boija rije?, bez ikakvih greki i nedostataka.

Prema Oksfordskom rje?niku fundamentalizam zna?i ?vrsto dranje za stare, odnosno temeljne doktrine bilo kojc religije, naro?ito islama.".

Danas, kad god neko spomene rije? fundamentalista, prvenstveno se misli na muslimana koji je terorista.

SVAKI MUSLIMAN BI TREBAO BITI TERORISTA?

Da, svaki musliman bi trebao biti terorista! Ali kako? Terorista je svako ko izaziva teror. Onog momenta kada plja?ka ugleda policajca, on se prestravi. Za plja?kaa, policajac je u datom momentu terorista. Isto tako, svaki musliman bi trebao biti terorista svim antisocijalnim elementima drutva kao to su plja?kai, prevaranti, siledijc. Kad god takav antisocijalni element ugleda muslimana, trebao bi biti preplaen. Istina, rije? terorista se uvijek koristi da bi se opisala osoba koja sprovodi teror nad obi?nim ljudima. Me?utim, pravi musliman bi trebao biti terorista samo prema odre?enoj grupi ljudi - antisocijalnim elementima drutva, a ne prema obi?nim, nedunim ljudima. Stavie, musliman bi morao biti izvor sigurnosti za obi?ne, nedune ljude.

RAZLI?ITE ETIKETE ZA ISTU GRUPU LJUDI I ZA ISTA DJELA KOJA ?INE

Prije nego to je Indija stekla nezavisnost od Britanije, neki indijski borci za slobodu, koji nisu pristajali na mirovne sporazume, ozna?cni su od strane vlade Velike Britanije kao teroristi. Isti ti borci bili su hvaljeni od strane indijskog naroda, za ista ta djela, nazivani su patriotama. To zna?i da su jednoj istoj grupi ljudi, sa potpuno istim djelima koja su ?inili, dodijeljene dvije suprotne etikete. Jedni su ih nazivali teroristima, a drugi patriotama. Oni koji su vjerovali da Britanija ima pravo na vladavinu nad Indijom smatrali su ove borce teroristama, dok su drugi koji su bili na stanovitu da Britanija nema pravo vladati Indijom istu grupu ljudi nazivali patriotama i borcima za slobodu.

Zbog toga je jako bitno da sasluate osobu, prije nego to donesete sud o njoj. Moraju se sasluati argumenti obje strane, kompletna situacija mora biti analizirana, zatim se moraju uzeti u obzir mentalne sposobnosti i sposobnosti rasu?ivanja osobe, kao i njene namjere, pa se tek onda moete nadati da ?ete donijeti ispravan sud.

ISLAM ZNA?I MIR

Rije? islam potje?e od rije?i selam, to zna?i mir. Islam je vjera mira ?iji fundamenti u?e sljedbenike da obezbje?uju i ?uvaju mir irom svijeta.

Zato se nemojte ?uditi to bi svaki musliman trebao biti fundamentalista, tj. trebao bi slijediti i prakticirati fundamente vjere mira - islama. Musliman moe biti terorista samo prema antisocijalnim elementima drutva, kako bi doprinio ukupnom miru i sigurnosti u cijelom svijetu.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA

  • Faraonska filozofija života
    Piše: Mr. Osman Smajlović Faraon je ličnost kroz koju Kur’an opisuje čitavu jednu kategoriju ljudi, njihov pristup životu, filozofiju življenja utemeljenu na oholosti i, mogli...
  • Kur’an o porodici
    Piše: Mirnes Škrijelj Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi veliku pažnju poklanja porodici. Mnogi ajeti, ali i drugi vjerski tekstovi, govore o važnosti porodice, podstiču...
  • Poštuj sebe Piše: Mr. Haris Hećimović  U prepunom Mekanskom haremu, tavafeći oko časne Kabe, pritom vodeći grupu bosanskih hadžija, poguran velikom masom ljudi iza sebe,...