Subota, Svibanj 28, 2022
kuran

Dali je Islam vjera nasilja


Kur'an na nekoliko mjesta poziva na nasilje. Islam promovira nasilno ponaanje! Nekoliko kur'anskih ajeta se ?esto pogreno tuma?i u kontekstu mita o islamu kao religiji koja poziva sljedbenike na nasilje i ubijanje svih koji joj ne pripadaju.

Ajet sure Et-Tevba

Sljede?i ajet iz sure Et-Tevbe je veoma ?esto citiran u kontekstu kritiziranja islama, s ciljem dokazivanja da islam promovira nasilje, ubijanje i krvoproli?e:

... ubijajte mnogoboce gdje god ih stignete. (Et-Tevba, 5) Kontekst ovog ajeta ti?e se bojnog polja

Neprijatelji islama ovaj ajet citiraju van konteksta.. Da bismo razumjeli kontekst, moramo po?eti od prvog ajeta spomenute sure. Na po?etku se govori o ugovoru izme?u muslimana i mekanskih murika. Murici su taj ugovor prekrili. Nakon toga, dat je period od ?etiri mjeseca da se poprave i povrate. U suprotnom, bit ?e im objavljen rat. Peti ajet sure Et-Tevbe kae:

Kada pro?u sveti mjeseci, ubijajte mnogoboce gdje god ih na?ete, zarobljavajte ih, opsjedajte i na svakom prolazu do?ekujte! Pa ako se pokaju i budu molitvu obavljali i zekat davali, ostavite ih na miru, jer Allah zaista prata i samilostan je. (Et-Teuba, 5)

Ovaj ajet je citiran za vrijeme bitke.

Primjer vijetnamskog rata

Svima je poznato da je Amerika bila u ratu sa Vijetnamom. Pretpostavimo da je predsjednik Amerike ili glavnokomanduju?i oruanih snaga neposredno pred bitku rekao svojim vojnicima: "Gdje god na?ete Vijetnamce, ubijte ih!" Me?utim, ako ja danas kaem da je ameri?ki predsjednik rekao: "Gdje god na?ete Vijetnamce, ubijte ih!", ali ne navedem kontekst te izjave, to bi izgledalo kao da ga opisujem kao krvoloka. Ali, ako uz tu izjavu navedem i njen kontekst, ona ?e izgledati sasvim logi?na, jer se predsjednik samo trudio pove?ati moral vojnika pred presudnu bitku.

Peti ajet sure Et-Tevbe se citira radi pove?avanja morala muslimanskih vojnika

U petom ajetu sure Et-Tevbe stoji: ...ubijajte mnogoboke gdje god ih na?ete. Ovim se eli oja?ati moral muslimanskim vojnicima. Ajetom se poru?uje: "Nemojte se plaiti u toku bitke! Kad nai?ete na neprijatelja, ubijte ga!"

Shourie ska?e sa 5. na 7. ajet

Arun Shourie je jedan od najglasnijih protivnika islama u Indiji. U knjizi Svijet fetvi, na 572. strani citira 5. ajet sure Et-Tevbe, nakon toga, 7. ajet iste sure. Svaki razuman ?ovjek ?e primjetiti da je presko?io ajet broj est.

Odgovor je u estom ajetu

esti ajet sure Et-Tevba daje odgovor na navode da islam promovira nasilje, ubijanje i krvoproli?e:

Ako te neki od mnogoboaca zamoli za zatitu, ti ga zatiti da bi sasluao Allahove rije?i, a potom ga otpremi na mjesto pouzda.no za njega. To zato to oni pripadaju narodu koji ne zna. (Et-Tevba, 6)

?asni Kur'an ne samo da nare?uje zatitu neprijatelja koji trae azil ve? i da se odvedu na sigurno mjesto! Na dananjoj militarno-politi?koj sceni, moe se desiti da neki miroljubivi general potedi ivote neprijateljima. Ali, koji ?e general narediti vojnicima da svakog od njih isprate do sigurnog mjesta?!

Uzvieni Allah upravo ovo nare?uje u ?asnom Kur'anu kako bi promovirao mir u svijetu !Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA

  • Faraonska filozofija života
    Piše: Mr. Osman Smajlović Faraon je ličnost kroz koju Kur’an opisuje čitavu jednu kategoriju ljudi, njihov pristup životu, filozofiju življenja utemeljenu na oholosti i, mogli...
  • Kur’an o porodici
    Piše: Mirnes Škrijelj Uzvišeni Allah u Svojoj časnoj Knjizi veliku pažnju poklanja porodici. Mnogi ajeti, ali i drugi vjerski tekstovi, govore o važnosti porodice, podstiču...
  • Poštuj sebe Piše: Mr. Haris Hećimović  U prepunom Mekanskom haremu, tavafeći oko časne Kabe, pritom vodeći grupu bosanskih hadžija, poguran velikom masom ljudi iza sebe,...