Četvrtak, FEBRUARY 22, 2018
tekstovi_logo

Posljedice kidanja rodbinskih veza


1. Onaj ko rodbinske veze kida od Allaha je proklet i pripada mu najgore prebivalište

''A oni koji ne ispunjavaju dužnosti prema Allahu, iako su se na to čvrsto obavezali, i kidaju ono što je Allah naredio da se poštuje, i čine nered na zemlji– njih čeka prokletstvo i najgore prebivalište!'' (Prijevod značenja  Ar-Rad, 21- 25.)

''Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.'' (Prijevod značenja Muhammed, 22-23.)

Od Mejmun b. Mihrana prenosi se da je Omer ibn Abdulaziz rekao: ''Oporučiću ti tri stvari pa ih dobro zapamti. Rekoh a koje su to o zapovjedniče pravovjernih? Ne osamljuj se sa ženom bez njenog mahrema, pa makar joj i Kur'an učio, ne druži se sa onim ko kida rodbinske veze jer ga je Allah Uzvišeni i Plemeniti prokleo u dva ajeta iz njegove knjige: U ajetu iz sure Er-Rad, kada je rekao Uzvišeni: '' i oni koji kidaju ono što je Allah naredio da se uspostavlja.'' Pa do kraja ajeta. I ajet u suri Muhammed sallallahu alejhi ve sellem: ''Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali!'' (Ibn Šahin u djelu Tergib fi fedaili-l-e'amal ve sevabu zalik.)

Muhammed b. Alijj b. Hasan kaže, a u rivajetu prenosi se od Bakira da mu je njegov otac Zejnul Abidin kazao: Babo mi je oporučio i kazao: ''Ne druži se sa onim koji kida rodbinske veze, jer sam našao da je takav proklet na tri mjesta u Allahovoj knjizi: Pa je spomenuo tri već spomenuta ajeta; Ajet iz sure kital u kojem je proklestvo jasno spomenuto, ajet u suri Er-Rad gdje je proklestvo spomenuto na općenit način, jer ono što je Allah naredio da se održava obuhvata rodbinu a i druge dužnosti. I ajet iz sure Bekare gdje je spomenuto proklestvo kao nešto što obavezno proizilazi iz husrana gubitništva i propasti.

2. Oni koji kidaju ono što je Allah naredio da se uspostavlja su pravi gubitnici

''One što krše već čvrsto prihvaćenu obavezu prema Allahu i prekidaju ono što je Allah naredio da se održava, i prave nered na Zemlji; to su gubitnici.'' (Prijevod značenja Al-Bekare, 27.)

3.   Onaj ko kida rodbinske veze neće ući u džennet

Od Džubejr ibn Mutima, radijallahu anhu, prenosi se da je čuo Poslanika, alejhisselam, kako kaže: ''U džennet neće ući onaj ko kida vezu.'' Kaže Sufjan: ''Tj. ko kida rodbinsku vezu.'' (Bilježi ga Buhari i Muslim.)

Od Ebu Muse El-Eš'arija, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, alejhisselam, kazao: ''Trojica neće ući u džennet: notorni pijanica, onaj ko kida rodbinske veze i onaj ko vjeruje u sihr.'' (Bilježi ga Ahmed, Ibn Hiban, Ebu Davud, Ibn Madže i Tirmizi koji kaže hadis je sahih.)

4.   Ne primaju se djela onoga ko kida rodbinske veze

Od Ebu Ejjuba Sulejmana štičenika Osmana b. Affana radijallahu anhu prenosi se da je kazao: ''Došao nam je Ebu Hurejre, radijallahu anhu, a bila je noć uoči petka i rekao: 'Molim svakog onog ko je prekinuo vezu sa rodbinom neka ustane od nas, i niko ne ustade dok to nije rekao tri puta. Pa je jedan mladić otišao svojoj tetki po ocu s kojom se ljutio dvije godine, i ušao kod nje. Ona mu reče: 'Bratiću, odkud ti?' Čuo sam Ebu Hurejru radijallahu anhu da kaže tako i tako.' Reče. Vrati mu se i upitaj ga: 'Zašto je to kazao?' Reče ona. Pa je Ebu Hurejre rekao: ''Čuo sam Poslanika, alejhisselam, da je rekao:''Doista se djela Ademovih sinova izlažu Allahu Uzvišenom i Plemenitom u svakoj noći uoči petka pa se ne prima djelo onoga ko kida rodbinske veze.'' (Bilježi ga Ahmed i Buhari u Edebul mufredu (61), a Albani kaže da je daif i da nije spomenut u kutubi sitte sahih Tergib Albani, 2038.)

5.  Kidanje rodbinskih veza je najpreči grijeh za koji Allah ubrzava kaznu na dunjaluku

Imam Ahmed prenosi da je Ebu Bekre radijallahu anhu rekao: rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem:

''Nema grijeha koji je preči da Allah Uzvišeni ubrza njegovom počiniocu kaznu na dunjaluku, uz kaznu koju će mu ostaviti na ahiretu od nasilja i kidanja rodbinskih veza.'' (Bilježi ga Tirmizi, ibn Madže, sahih Tirmizi od Albanija, (25119, Silsiletu ehadisi sahiha, 918.)

6.   Onaj ko kida rodbinske veze Allah će sa njim prekinuti vezu

Kaže Poslanik, alejhisselam: ''Rodbinska veza je okačena o Arš i govori: ''Onaj ko me održava i spaja Allah njega neka spoji, a ko me kida i prekida Allah njega nek pokida i prekine.'' (Bilježi ga Buhari i Muslim.)

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Kada je Allah Uzvišeni i Plemeniti stvorio stvorenja, srodstvo (rahim) je ustalo. Allah mu reče: 'Šta hoćeš?' a srodstvo reče: 'Ovo je mjesto onoga ko od Tebe traži zaštitu od prekidanja rodbinskih veza.' A Uzvišeni Allah reče: 'Zar nećeš biti zadovoljan da Ja uspostavim vezu sa onim ko sa tobom vezu održava i da prekinem sa onim ko sa tobom vezu prekida?'' Svakako moj Gospodaru', ogovori srodstvo. Allah reče: 'Eto to tebi pripada.'' (Mutefekun alejh.) Ebu Hurejre radijallahu anhu reče: ''Učite ako hoćete!''

''Zar i vi ne biste, kada bi se vlasti dočepali, nered na Zemlji činili i rodbinske veze kidali! To su oni koje je Allah prokleo i gluhim i slijepim ih učinio.'' (Prijevod značenja Muhammed, 22-23.)

7.  Kidanje rodbinskih veza je Allahu najmrže djelo 

Od jednog čovjeka iz plemena Hasam prenosi se da je kazao:''Došao sam kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem, dok je bio među grupom ashaba i upitao ga: Da li ti sebe smatraš Allahovim Poslanikom? ''Da, svakako.'' Poslanik reče. Rekoh, O Allahov Poslaniče, koje je djelo najmrže Allahu?

''Pridruživanje Allahu druga (širk).'' Reče. O Allahov Poslaniče, a zatim koje? ''Zatim kidanje rodbinskih veza.'' Reče... (Bilježi ga Ebu Ja'la sa dobrim senedom.)

8. Nebeska vrata su zatvorena pred dovama i molbama onoga ko kida rodbinske veze

Prenosi se od E'ameša da je rekao: Sjedio je Abdullah b. Mes'ud radijallahu anhu iza sabaha sa nekim ljudima u halki, pa je rekao: Allahom zaklinjem onoga ko kida rodbinske veze da ustane i ode od nas, jer mi želimo da molimo našeg Gospodara, a nebeska vrata su zatvorena, pred onim ko kida rodbinske veze.'' (Bilježi ga Taberani a Hejsemi kaže: Prenosioci ovog hadisa su pouzdani, jedino Ea'meš nije doživio Ibn Mes'uda. Pogledaj: Medžmeu zevaid (8/151).)

9. Ne spušta se Allahova milost na narod u kojem ima onih koji kidaju rodbinske veze

Od Abdullaha Ibn Ebi Evfa radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: ''Odista se ne spušta Allahova milost na narod u kojem ima onih koji kidaju rodbinske veze.'' (Bilježi ga Buhari u Edebul Mufredu, 63, a Allabani kaže da je hadis slab.Pogledaj: Silsile ehadisi daifa (1456).) 

10. Rodbinska veza će na Sudnjem danu svjedočiti protiv onoga ko je sa njom vezu kidao

Od Ibn Abbasa radijallahu anhu prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve selleme kazao: ''Čuvajte vaše porijeklo i održavajte rodbinske veze, jer rodbina nije daleko ako je bliska, makar bila i daleko, kao što nije ni blizu ako nije bliska makar nam bila i blizu. A svaka rodbina će doći na Sudnjem danu pred svoga rođaka, te će za njega svjedočiti da ju je održavao ako je sa njom vezu održavao, ili protiv njega da ju je kidao ako je vezu sa njom prekinuo.'' (Buhari u Edebul mufredu (73), Hakim u Mustedreku rekavši hadis je vjerodostojan po uvjetima Buharije i Muslima ali ga ne bilježe.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AHLAK

POSJETITE MINBER.BA