muderisBra?o i sestre u islamu! Danas 11. redeba 1433. H, 01. Juna 2012. godine, hutbu sam naslovio sa Gdje su due u Berzahu. Na po?etku ove hutbe, podsje?am sebe i vas na hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji biljei imam Ebu Davud, u kojem nas onaj koji je poslan kao milost svjetovima podu?ava da se Allahu, subhanehu ve te'ala, nakon posljednjeg teehuda utje?emo od ?etiri stvari:  Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kada neko od vas zavri teehud (zadnje sjedenje u namazu) neka trai uto?ite kod Allaha od ?etvoro: dehennemske vatre, kaburskog azaba, iskuenja ivota i smrti i zla Mesiha Deddala. (Ebu Davud)

Zapamtimo bra?o i sestre ove rije?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i preto?imo ih u praksu!

Ibn Redeb spominje predaju od Hilala ibn Jesafa koji je rekao: Sjedili smo s Kabom kada je doao Ibn Abas, pa je rekao Kabu: Ja sam shvatio sve to je u Kuranu osim ?etiri rije?i, pa me obavijesti o njihovom zna?enju. Zatim ga je upitao o zna?enju rije?i siddin i illijjun, a Kab je odgovorio: Illijjun je sedmo nebo na kojem su due vjernika, a siddin je sedmi sloj zemlje i tu su due nevjernika.

to se ti?e Allahovih poslanika, alejhimus-selam, nema nikakve sumnje da su njihove due kod Allaha, na najuzvienijem mjestu, u Illijjunu. U vjerodostojnim predajama zabiljeeno je da su posljednje rije?i Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, na smrtnoj postelji bile: ?????????? ?????????? U uzvieno drutvo! To je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio nekoliko puta prije nego je preselio na Ahiret.

to se ti?e dua ehida, one su u dennetu, o ?emu svjedo?e slijede?e dvije predaje: Mesruk pripovijeda: Pitali smo Abdullaha ibn Mesuda o zna?enju ajeta: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su ubijeni na Allahovu putu! Ne, oni su ivi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga! Pa je rekao: Pitali smo Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, o tome, pa je rekao: Njihove due su kao zelene ptice koje slobodno lete u kojem ho?e dennetu, a potom se vra?aju u kandilje, koji su oka?eni o Ar. Dok su u takvom stanju, tvoj Gospodar ih promatra i kae: Traite ta poelite! Kau: ta jo da traimo kad imamo mogu?nost da letimo po dennetima kuda elimo? Kada vide da ih ne?e pustiti dok neto ne zatrae, re?i ?e: Molimo te da nam vrati due u naa tijela, da budemo ubijeni na Tvome putu!Kada vidi da ne?e traiti nita drugo, ostavi?e ih! (Ibn Madde)

U drugoj predaji stoji: Prenosi Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu: Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Kada su vaa bra?a pogo?ena (pali kao ehidi) na Uhudu, Allah im je due nastanio u utrobe zelenih ptica, koje su dole na dennetske rijeke i jele od dennetskih plodova, pa su se vratile u kandilje od zlata, koji su oka?eni u hladu Ara. Kada su nali najljepu hranu i pi?e i najljepe drutvo, rekli su: Ko ?e nau bra?u obavijestiti das mo ivi, u dennetu i da smo opskrbljeni, kako ne bi oklijevali u dihad i kako u ratu ne bi bili slabi? Pa je Allah, subhanehu ve teala, rekao: Ja ?u ih obavijestiti o vama! Pa je Allah objavio: Nikako ne smatraj mrtvima one koji su ubijeni na Allahovu putu! Ne, oni su ivi i opskrbljeni su kod Gospodara svoga,(169) radosni zbog onoga to im je Allah od dobrote Svoje dao i veseli zbog onih koji im se jo nisu pridruili, za koje nikakva straha ne?e biti i koji ni za ?im ne?e tugovati;(170) radova?e se Allahovoj nagradi i milosti i tome to Allah ne?e dopustiti da propadne nagrada onima koji su bili vjernici.(171) (Suretu Alu Imran: 169. - 171.) (Ebu Davud)

to se ti?e ostalih muslimana, oni se dijele u dvije kategorije: a) muslimani koji nisu zadueni vjerskim obavezama (tj. djeca) i b) oni koji su zadueni vjerskim obavezama (punoljetni). Kada je rije? o djeci, ve?ina u?enjaka smatra da su due djece u dennetu, to potvr?uju mnogi hadisi.

Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu koji biljei imam Buharija, govore?i o nagradi za roditelje koji budu iskuani smr?u svoje maloljetne djece: Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kome umre troje maloljetne djece, Allah ?e ga uvesti u dennet iz Svoje milosti prema njima! (Buharija)

to se ti?e punoljetnih muslimana, mnogi kuranski ajeti potvr?uju da su i njihove due nakon smrti u dennetu. Tako u 26. i 27. ajetu sure Ja-Sin, stoji:

I re?i ?e se: U?i u dennet! a on ?e re?i: Kamo sre?e da narod moj zna,(26) zato mi je Gospodar moj oprostio i lijep mi prijem priredio!(27)

Vjernik kojeg su nevjernici ubili, jer je prihvatio poziv poslanika koji se spominju u suri Ja-Sin, rekao je ovo neposredno nakon ubistva, to je jasan dokaz da je njegova dua nastanila dennet.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nas podu?ava da due nevjernika bivaju kanjavanje u kaburu, to potvr?uje predaja koju biljei imam Nesaija: Prenosi Aia, radijallahu anha: Dole su mi dvije stare Jevrejke iz Medine, pa su mi rekle: Stanovnici kabura se kanjavaju u svojim kaburima! Ja sam to porekla i nisam eljela da im povjerujem, pa su one otile. Potom je kod mene doao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pa sam mu rekla: Allahov Poslani?e, dvije stare Jevrejke iz Medine su rekle: Stanovnici kabura se kanjavaju u svojim kaburima! Re?e: Istinu su kazale! Uistinu se oni kanjavaju kaznom koju ?uju sve ivotinje! Pa nisam vidjela da je klanjao namaz, a da nije traio zatitu od kaburskog azaba! (Nesaija)

Bra?o i sestre, pripremajmo se za smrt, Berzah, proivljenje, Sudnji dan i ina-Allah vje?no uivanje u dennetima, koji su nam obe?ani! Ispunjavajmo sve islamske obaveze, a posebno obavezu namaza, jer bez namaza nema pravog mumina, ispunjavajmo sve na sebe preuzete obaveze, jer ?emo i za njih biti pitani na Sudnjem danu i natje?imo se u dobru!

Molim Allaha, delle enuhu, da nas u?vrsti na putu islama, da obespravljene ljude, a posebno nau bra?u u Siriji spasi zuluma zulum?ara i da im skoru pobjedu, da nau djecu i potomke u?ini radostima naih o?iju i srca i prvacima ummeta, da nam smrtni ?as u?ini lahkim, da nam ivot u Berzahu u?ini ugodnim i punim uitaka, sve do Sudnjega dana, da nam na Sudnjem danu oprosti grijehe, sakrije nae sramote i ukabuli dobra djela i da nas u obe?anim dennetima obraduje drutvom poslanika, iskrenih, ehida i dobrih ljudi!Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP