Da li je propisano odrasloj osobi da za sebe zakolje akiku ako roditelj to nije u?inio za nju?


ovca2Pitanje: Da li je propisano odrasloj osobi da za sebe zakolje akiku ako roditelj to nije u?inio za nju?

Odgovorio: Klanje akike je propisano roditelju u znak zahvale Plemenitom Gospodaru na blagodati potomstva koje mu je podario te iz elje da ta rtva bude bereket novoro?en?etu. Roditelj koji ne zakolje akiku ostavio je taj sunnet, a da li je djetetu propisano da kada poraste sam za sebe zakolje akiku ili ne, u?enjaci imaju razli?ita miljenja:


Rekao je Ibnu Kudame: "Ako nikako ne zakolje akiku, te dje?ak poraste i stekne imovinu, nije duan zaklati akiku. Imam Ahmed je pitan o ovom slu?aju pa je rekao: To je dunost roditelja!, tj. ne?e sam za sebe zaklati akiku jer je to sunnet drugoj osobi - roditelju. Ata' i Hasan su rekli: Zakla?e akiku na svoje ime, jer je klanje akike na njegovo ime propisano, a on je zalog svoje akike, te stoga treba biti propisano da sam sebe iskupi." (El-Mugni, 9/364)

Ibnul-Kajjim tako?er prenosi od Ahmeda da je upitan o ?ovjeku kojeg njegov roditelj obavijesti da nije na njegovo ime zakalao akiku, da li ?e je zaklati sam sebi? Rekao je: "To je dunost roditelja!" U drugoj predaji je rekao: "Ako bi to neko u?inio ne smatram to poku?enim." (Tuhfetul-mevdud, 87)

ejh Ibnu Baz, Allah mu se smilovao, preferira pohvalnost onom za koga roditelj nije zaklao akiku da je zakolje sam za sebe, jer je akika pritvr?eni sunnet, a roditelj je to ostavio, pa je propisano da je zakolje kada bude u mogu?nosti. Kao dokaz navodi  uop?enost predaja kojima je propisana akika, poput hadisa: "Svaki dje?ak je zalog svoje akike, kolje se na njegovo ime sedmi dan, brije se njegova glava i nadjeva mu se ime!" (Ahmed, br. 20095, Ebu Davud, br. 2836, Tirmizi, br. 1522, Nesai, br. 4220, Ibnu Made, br. 3165, ejh Albani hadis ocjenjuje vjerodostojnim) I predaje u kojoj je Poslanik, sallallahu aljehi ve sellem, naredio da se za dje?aka zakolju dvije ovce a za djevoj?icu jedna. (Ahmed, br. 6713, Ebu Davud, br. 2837, Tirmizi, br. 1513, Nesai, br. 4212, Ibnu Made, br. 3162, rekao je Tirmizi: hasen-sahih) Ove predaje nisu usmjerene isklju?ivo roditelju tako da obuhvataju i samo dijete, majku i drugu rodbinu! (Fetava Ibnu Baz, 26/266)
to se pak ti?e hadisa u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prinio za sebe akiku nakon poslanice, njegov lanac prenosilaca je slab. (El-Bezar, br. 7281, 13/478) Svemogu?i Allah najbolje zna.

Odgovorio: Mr. Hakija Kanuri?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP