Ponedjeljak, JUNE 14, 2021
tekstovi_logo


MuslimankaKada je Haddad ubio njenog sina, poslao je po Esmu, radijallahu anha, da do?e kod njega, pa je ona odbila. Ponovo je poslao svoje izaslanike poru?uju?i joj: "Do?i ?e mi ili ?u ti poslati onoga ko ?e te meni dovu?i za tvoju kosu." Esma je ponovo odbila rekavi: "Tako mi Allaha, ne?u ti do?i dok mi ne poalje onoga ko ?e me tebi odvu?i za moju kosu." Haddad je zatraio svoje nanule i otiao kod nje. Rekao joj je: "Jesi li vidjela ta sam uradio sa Allahovim neprijateljem?", a ona je rekla: "Vidjela sam da si ti njemu upropastio njegov dunjaluk, a on je tebi upropastio ahiret. Zaista nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pri?ao da ?e iz Sekifa do?i laljivac i mubir (propala osoba). Laljivca smo vidjeli (misli na Muhtara ibn Ebu Ubejda Sekafija), a mubir ne sumnjam da si to ti. Haddad je ustao nita joj ne odgovorivi. (Muslim)

Po?etak Objave i islama je po?etak svjetlosti koju je islam irio na sve strane. U tom periodu odgajana je generacija prvih muslimana koja je bila ustrajna na Pravom putu, generacija ?iji je iman i vjerovanje bilo ja?e od zlostavljanja i proganjanja mekkanskih murika. ?itaju?i biografije prvih generacija, vjerni?ko srce ne moe a da ne osjeti ljubav i divljenje prema njihovoj imanskoj ja?ini. Kazivanja o ovoj zlatnoj generaciji pove?avaju nam iman i ubje?enje i oni nam postaju uzor u naem svakodnevnom vjerni?kom ivotu, jer je to generacija za koju je Allah, subhanehu ve te`ala, rekao: "Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadirima i ensarijama, i svima onima koji ih slijede dobra djela ?ine?i, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio dennetske ba?e kroz koje ?e rijeke te?i, i oni ?e vje?no i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh." (Prijevod zna?enja Et-Tevbe, 100)

U narednim redovima prisjetit ?emo se jedne ene, muslimanke, koju islamska historija pamti po njenim hrabrim i odvanim stavovima. Ona je ashabijka kao i njen djed, babo, suprug, sin, a njena sestra je majka svih pravovjernih. Ummu Abdullah, Esma, je k?erka Ebu Bekra, sina Ebu Kuhafe, poznata i kao Vlasnica dva pojasa. Prisje?aju?i se Esme, radijallahu anha, i uzimaju?i pouke iz njenog ivota ne moemo a da ne primijetimo da se radi o muslimanki poput nas, s tim da je ona spojila izme?u fadileta prednosti u nagradi, mudrosti, hrabrosti i snazi, a prije svega bila je doma?ica, supruga,  majka, i to najbolja majka koja je odgojila generaciju koja je poznata samo po dobru.

Rano primanje islama

Esma, radijallahu anha, ro?ena je u ku?i znanja, ?asti, bogatstva i ?asnoga roda. Njen babo je prvi  koji je  posvjedo?io da nema drugog boga osim Allaha, pa je tako Esma postala muslimanka u ranoj mladosti. Bila je svjedok po?etka pozivanja u Allahovu vjeru, zajedno sa svojim ocem i ostalim prvim muslimanima osjetila je progone i uznemiravanja mekkanskih murika koji su svim sredstvima nastojali da odvrate muslimane od islama. Ljubav prema Allahu, iman i ispravna akida u?inili su od njih najja?e osobe. O Esminom, radijallahu anha, imanskom odgoju najbolje svjedo?i doga?aj koji nam prenosi Ibn Ishak, kada su murici, me?u kojima je bio i Ebu Dehl, traili Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon Hidre, pa su doli Ebu Bekrovoj, radijallahu anhu, ku?i pitaju?i za njenog oca, a Esma, radijallahu anha, odgovorila im je: "Tako mi Allaha, ne znam!", na ta ju je Ebu Dehl udario tako jako po licu da joj je istrgao naunicu iz uha. Njeno skrivanje istine od murika ne treba da ?udi ako znamo tko ju je odgojio. Njen odgajatelj je njen otac koji je sam ustajao ispred mekkanskih prvaka i brane?i Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, govorio: "Zar ?ete ubiti ?ovjeka zato to govori: moj Gospodar je Allah?'', pa bi oni ostavljali Poslanika i okretali se Ebu Bekru. Svojim postupcima Ebu Bekr je odgajao malenu djevoj?icu i usmjeravao na hrabrosti i postojanosti u istini. A ?emu nai postupci u?e nau djecu?

Vlasnica dva pojasa

Esma, radijallahu anha, li?no nam pripovijeda kako je dobila ovaj nadimak: "U o?evoj ku?i pripremila sam hranu za Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je elio da krene na put hidre, pa nisam nala za njegovu hranu i vodu nita ?ime bi ih mogla zavezati pa sam rekla ocu: 'Nemam nita osim svog pojasa!' Rekao je: 'Prepolovi ga na dva dijela i zavei s njima.' Zbog toga je Esma prozvana Vlasnicom dva pojasa. (Buhari) Kada je Ebu Bekr krenuo sa Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, na daleki put, put hidre iz Mekke u Medinu, ponio je sav imetak, a svoju porodicu je ostavio Allahu, subhanehu ve te`ala, ubije?en da ?e ih On ?uvati. Tada je doao je Esmin, radijallahu anha, djed Ebu Kuhafa, koji je bio murik u to vrijeme i slijep, i po?eo prigovarati zbog odlaska svog sina i ostavljanja porodice bez i?ega. Na to mu je Esma odgovorila: Nije tako, djede, zaista nam je ostavio puno imetka", pa je uzela sitnih kamen?i?a i stavila ih u posudu u koju je njen otac ostavljao novac i prekrila ih platnom. Zatim je uzela djedovu ruku i stavila je iznad platna rekavi: "Stavi svoju ruku na ovaj imetak?", pa je stavio ruku iznad platna i, misle?i da se ispod ruke nalazi novac, rekao je: "Dobro je da vam je ostavio ovoliko imetka." Kae Esma: "Tako mi Allaha, nije nam nita ostavio, ali sam eljela da smirim star?evo srce. (Ibn Hiam, Sira) Zar njeni, radijallahu anha, postupci ne ukazuju na hrabrost, postojanost, snalaljivost i istinsko oslanjanje na Allaha, subhanehu ve te`ala, nakon odlaska njenog staratelja?

Vjerna i uzorita supruga

Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njime, bio je bogat  i nema sumnje da je Esma rasla u ku?i koja nije oskudijevala ni u ?emu. Udala se za plemenitog ashaba Zubejra el-Avvama, radijallahu anhuma. Stupili su u brak prije Hidre pa je Esma izala iz bogate u siromanu Zubejrovu ku?u. Sav njegov dunjalu?ki imetak sastojao se od ku?e u kojoj su stanovali, konja kojeg je jahao i sablje koju je nosio. Esma je bila zadovoljna njime kao muem. Budu?nost ?e pokazati da je dobila mua koji je na dunjaluku obradovan Dennetom, muem s kojim ?e imati djecu koju historija do dananjih dana nije zaboravila. Bila je to ku?a imana kojoj siromatvo i poteko?e nisu prouzrokovale bra?ne probleme. U takvoj ku?i Esma je bila vjerna Zubejru, strpljiva  s njim uprkos njegovom siromatvu i tekom ivotu. Esma kazuje: "Oenio me je Zubejr a nije imao nikakve zemlje, niti je imao roba, niti ita drugo osim svog konja, pa sam se ja brinula o njemu, njegovoj hrani, napajala ga vodom, ?istila prainu s njega i pravila sam tijesto za ku?u. Nisam dobro znala da mijesim tijesto pa su mi moje kominice ensarijke mijesile tijesto. Na glavi sam prenosila kopice od datula sa zemlje koju je Poslanik dodijelio Zubejru. Jednog dana nosila sam korpu kopica na svojoj glavi i srela sam Allahovog Poslanika, salallahu alejhi ve sellem, i s njim grupu ashaba. Poslanik je zaustavio jahalicu i pozvao me i ponudio da me povede na jahalici. Postidjela sam se da idem sa mukarcima i sjetila sam se Zubejrove ljubomore, a bio je najljubomorniji ?ovjek. Poslanik je primijetio da se stidim i nastavio je dalje.

Spomenula sam to Zubejru pa je rekao: "Tako mi Allaha, tee mi je palo tvoje noenje kopica od tvog jahanja s njim." I tako je bilo sve dok mi Ebu Bekr, Allah bio zadovoljan njime, nije poslao slugu koji ?e se brinuti o konju, tako kao da me je ropstva oslobodio." (Buhari i Muslim) Zar nam njene rije?i: "Postidjela sam se da idem sa mukarcima", ne ukazuju na osobinu koja je u sadanjem vremenu postala rijetka kao da je izumrla ili je na posljednjim izdisajima?

Zatim, njene rije?i: "Sjetila sam se Zubejra i njegove ljubomore", ukazuju koliko ona, iako je umorna i nosi teak teret, pazi i ?uva muevo pravo i vodi ra?una o njegovom zadovoljstvu. Zbog njegove ljubomore odbila je da poslua Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, iako je on mu njene sestre. Koliko mi danas pazimo na mueva prava i osje?aje?

Siromatvo nije sprije?ilo Esmu da bude dareljiva

Siromatvo i teak ivot nisu sprije?ili Esmu, radijallahu anha, da bude dareljive ruke. Njen sin Abdullah je rekao: "Nisam vidio dareljivijih ena od Aie i Esme, a njihova dareljivost je razli?ita. Aia bi skupljala malo-pomalo, pa kada bi se nakupilo kod nje, udijelila bi, dok Esma nita nije skupljala za sutra." (Ez-Zehebi, Sijeru e`alami nubela) Dareljivost kojoj nema sli?ne: Esma "nita nije skupljala za sutra". Da li dananje muslimanke neto udjeljuju? Kako nam je teko odvojiti novac za sadaku. Sve ostalo, bitno i nebitno, odvra?a nas od udjeljivanja. Moda nam je teko udjeljivati jer naa ubje?enja nisu jaka kao Esmina ili nas to ejtan plai neimatinom u ovim tekim vremenima, kao da nismo ubije?eni u Poslanikove rije?i: "Sadaka nikada nije umanjila imetak." (Muslim)

Uzorna odgajateljica i majka

Esma, Allah bio zadovoljan njome, je majka koja je odgojila djecu koju je islamska historija zapamtila po dobru. Ona je svoju djecu odgojila da budu vjernici, borci za istinu, u?enjaci, bogobojazni... Allah joj je podario pet sinova i tri k?erke. Ona se brinula o njihovom odgoju jer je njen mu bio zauzet dihadom na Allahovom putu. Najstariji sin Abdullah je prvo muhadirsko dijete ro?eno u Medini. Njegova majka, trudna s njim, prela je put od 450 km ?ine?i hidru iz Mekke u Medinu. Odgajala ga je poslani?kim odgojem, trae?i od njega da sva njegova djela budu onakva kako Poslanik eli. Ostavljala bi ga kod njegove tetke Aie kako bi gledao Poslanika dok klanja, kako se ophodi sa svojim uku?anima, slugama i ashabima, kako jede njegovu hranu. Esmin drugi sin Urve ibn Zubejr bio je jedan od sedmerice medinskih pravnika, tre?i sin Munzir ibn Zubejr bio je trgovac, milostan i njean, poznat po lijepom ahlaku. Esma, radijallahu anha, ?esto ga je savjetovala, trae?i od njega da bude bogobojazan i da u svojim poslovnim transakcijama bude iskren, daleko od svake prevare, i da bude zadovoljan halal zaradom. Takva ili sli?na bila su i njena ostala djeca. Ostaje nam da se pitamo kako mi odgajamo svoju djecu i ?emu ih podu?avamo?

Majka koja bodri na ehadet

Malo je majki koje svoje sinove bodre da ustraju u svome ubje?enju, a jo je manje onih koje svoje sinove bodre da za ubje?enja ne ale rtvovati vlastiti ivot. Esma, radijallahu anha, je jedna od tih rijetkih. Historija nikako ne moe da zaboravi stav koji je zauzela u pogledu svog sina Abdullaha ibn Zubejra i Haddada ibn Jusufa es-Sekafija. Zbog duine te pri?e ne moemo je prenijeti u cijelosti, ali ?emo spomenuti samo njen susret sa Abdullahom neposredno prije njegove smrti. Njen sin Urve ibn Zubejr kazuje: "Moj brat i ja uli smo, deset dana prije njegove smrti, kod nae majke, a ona je bila bolesna. Abdullah je rekao: 'Kako si?' 'Bolesna sam', rekla je. Rekao je: 'Zaista je u smrti izlje?enje.' Rekla je: 'Moda ti prieljkuje moju smrt? Nemoj to raditi!', i nasmijala se. Rekla je: 'Tako mi Allaha! Ne elim da umrem sve dok mi od tebe ne do?e jedan od dva habera: ili da si poginuo, pa da o?ekujem nagradu za tebe, ili da si pobijedio pa da se radujem." Tako?er, rekla je svom sinu: "O sine moj, ivi plemenito i umri plemenito, neka te narod ne zarobi." Kada je elio da se oprosti s njom, pozvala ga je, zagrlila i poljubila i tako je osjetila oklop na njegovim prsima, pa je rekla: 'ta je ovo? Ovo ne obla?i onaj ko eli ehadet?' Rekao je: 'Tako mi Allaha, nemam za njim potrebe osim to sam ga obukao radi tebe.' Rekla je: 'Skini ga!' Rekao je: 'Majko, bojim se da ?e me masakrirati.' Rekla je: 'Sine moj, zaista ovci ne teti guljenje koe poslije klanja.' (Ez-Zehebi, Sijeru e`alami en-nubela) Oprostila se sa svojim najstarijim sinom podsti?u?i ga na ehadet, otklanjaju?i njegove strahove, zadovoljna Allahovom odredbom i nadaju?i se Allahovoj nagradi.

Hrabrost na braniku istine

Kada je Haddad ubio njenog sina, poslao je po Esmu, radijallahu anha, da do?e kod njega, pa je ona odbila. Ponovo je poslao svoje izaslanike poru?uju?i joj: "Do?i ?e mi ili ?u ti poslati onoga ko ?e te meni dovu?i za tvoju kosu." Esma je ponovo odbila rekavi: "Tako mi Allaha, ne?u ti do?i dok mi ne poalje onoga ko ?e me tebi odvu?i za moju kosu." Haddad je zatraio svoje nanule i otiao kod nje. Rekao joj je: "Jesi li vidjela ta sam uradio sa Allahovim neprijateljem?", a ona je rekla: "Vidjela sam da si ti njemu upropastio njegov dunjaluk, a on je tebi upropastio ahiret. Zaista nam je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pri?ao da ?e iz Sekifa do?i laljivac i mubir (propala osoba). Laljivca smo vidjeli (misli na Muhtara ibn Ebu Ubejda Sekafija), a mubir ne sumnjam da si to ti. Haddad je ustao nita joj ne odgovorivi. (Muslim)

Umrla kao posljednja muhadirka

Esma, radijallahu anha, preselila je sa ovog svijeta na ahiret, a imala je preko stotinu godina. Budu?im muslimanskim naratajima u naslije?e je ostavila brojne pou?ne pri?e iz svog ivota, da iz njih neprestano uzimaju pouke. Islamska historija je pamti kao hrabru, pametnu i dosjetljivu enu koja je prenosila Poslanikove hadise, kao majku koja je odgojila uzoritu djecu.

Allahu moj, mi Te molimo da nam nju i sli?ne njoj u?ini uzorom u ovom kratkom dunjalu?kom ivotu.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA

POSJETITE MINBER.BA