Četvrtak, OCTOBER 28, 2021
tekstovi_logo


sejh_ALBANIejh Albani je bio nosioc zastave Tevhida i Sunneta u Siriji. Obiao je veliki broj u?enjaka i sa njima vodio u?ne rasprave u pitanjima vjere, pristrasnosti mezhebima, kao i raznim oblicima novotarija. Na tom putu je naiao na jak otpor od strane onih koji su slijepo slijedili jedan mezheb, zatim tu su sufije i novotari, koji su hukali obi?ni svijet protiv njega, govore?i da je on 'zabludjeli vehabija', upozoravaju?i ljude na njega. I pored svih ovih deavanja, na stranu ejha stao je veliki broj uglednih u?enjaka, poznatih po vjeri i znanju u Damasku, podsti?u?i ejha da ustraje u svom pozivu.


Uvaeni ejh Muhammed Nasirudin El-Albani je bio jedan od najpoznatijih islamskih u?enjaka dananjice. ejh je bio enciklopedija u hadiskoj terminologiji na koju su se ljudi vra?ali. Za njega su drugi u?enjaci rekli da je povratio vrijeme hafiza Ibn Hadera i hafiza Ibn Kesira, kao  i drugih u?enjaka. ejh Muhammed Nasirudin El-Albani b. El-Had Nuh El-Albani je ro?en 1333. godine po Hidri to odgovara 1914 godini po 'Isau, u glavnom gradu Albanije - Tirani, u veoma siromanoj porodici, ali veoma pobonoj. Njegov otac je bio vjerou?itelj i na njega su se ljudi vra?ali u stvarima koje se ti?u vjere. Uvaeni ejh je zajedno sa svojim ocem napustio Albaniju, odlaze?i u Damask kako bi tamo zauvijek ostao, zbog toga to je tadanji  vladar Albanije Ahmed Zago uveo sekularni reim u dravi. ejh je nastavio osnovno obrazovanje u koli Isafu-l-Hajri u Damasku, u kojoj je bio odli?an. Ali kako su se u dravnim kolama pored vjerskih predmeta izu?avali i ostali predmeti, otac mu je zabranio da nastavi dalje kolovanje. Za svoga sina je napravio poseban plan, koji se sastojao od u?enja Kur'ana napamet, tedwida, arapske gramatike i stilistike, kao i u?enje hanefijskog fikha. ejh je pred svojim ocem nau?io Kur'an napamet po kirajetu Hafsa b. Asima. Hanefijski fikh je u?io kod ejha Seida El-Burhanija, kod koga je preao i neke knjige iz arapskog jezika. ejh je od oca nau?io popravljati satove, tako da je postao nadaleko poznat u tom zanatu od koga je izdravao sebe i svoju porodicu.

U?enje hadisa

Zbog velike elje njegova oca da ejh postane u?enjak u hanefijskom fikhu, ?esto ga je savjetovao da se ne posve?uje hadisu, nego da u?i fikh, ali Albani i pored toga daje veliku panju hadisu i hadiskim znanostima. Do svoje dvadesete godine u?i hadis. Veliki trag na njega su ostavila hadiska istraivanja koja su objavljivale novine El-Menar, koje je vodio poznati ejh Muhamed Reid Rida. Njegova prva studija u hadiskim znanostima je prepis djela 'El-Mugni an hamlil-esfar fi tahridi ma fil-Ihja minel-ahbar' i kratak komentar na doti?no djelo. Nakon to je zavrio sa ovim djelom, kod ejha se jo vie pove?ala elja za hadiskim znanostima. Tako uprava biblioteke Zahijrija u Damasku daje ejhu klju? i dodjeljuje mu posebnu sobu u kojoj ?e vriti hadiska istraivanja. Sa pisanjem knjiga ejh je po?eo tek u drugoj polovini svoga ivota. Prvo djelo koje je napisao bilo je iz oblasti fikha, pod naslovom 'Tahziru sadid min itihazi-l-kuburi mesadid' koja je tampana nekoliko puta. Prvo djelo na koje je ejh dao ocjenu hadisa je 'Er-Rewdu en-nedir fi tertibi ve tahridi Mua'demi et-Taberani es-sagir.' Izu?avanje hadisa Allahova Poslanika, 'alejhis-salatu ves-selam, na ejha je ostavilo veliki trag, i  bilo je razlogom da ejh krene putem selefa (ispravnih prethodnika), a najve?i trag na njega su ostavile knjige ejhul-islama Ibn Tejmijje i njegova u?enika Ibnul-Kajjima. ejh Albani je bio nosioc zastave Tevhida i Sunneta u Siriji. Obiao je veliki broj u?enjaka i sa njima vodio u?ne rasprave u pitanjima vjere, pristrasnosti mezhebima, kao i raznim oblicima novotarija. Na tom putu je naiao na jak otpor od strane onih koji su slijepo slijedili jedan mezheb, zatim tu su sufije i novotari, koji su hukali obi?ni svijet protiv njega, govore?i da je on 'zabludjeli vehabija', upozoravaju?i ljude na njega. I pored svih ovih deavanja, na stranu ejha stao je veliki broj uglednih u?enjaka, poznatih po vjeri i znanju u Damasku, podsti?u?i ejha da ustraje u svom pozivu. Neki od tih u?enjaka su: ejh Behdet El-Bitar, ejh Abdul-Fetah El-Imam, koji je bio reis Dem'ijeti E-ubanu El-Muslimin u Siriji, ejh Teufik El-Bezre, i mnogi drugi, Allah im se smilovao.

Rad na da'vetskom polju

ejh Albani je imao islamska predavanja dva puta u sedmici, na koja su dolazili u?enici i neki od profesora. Neke od knjiga koje su se izu?avale na tim predavanjima su:
?  Fethul-Medid, pisac Abdurrahman b. Hasan b. Muhammed b. Abdul-Vehhab.
?  Er-Rewdatu en-nedijje erh Dureruel-behijje, ewkani.
?  Usuli Fikh, pisac Abdul-Vehhab Halaf.
?  El-baisu el-hasis erhu Ihtisaru ulumi-l-hadis, pisac Ibn Kesir, erh Ahmed akir.
?  Minhadul-Islami fil-hukm, pisac Muhamed Esed.
?  Fikhus-Sunne, pisac Sejid Sabik.
Tako?er je ejh imao mjese?na putovanja i posjete odre?enim islamskim centrima u Siriji, svake prve sedmice u mjesecu,a kasnije se to proirilo i na Jordan, prije nego se ejh i preselio u njega. Po?etkom 1360. godine po Hidri  (1941) ejh Albani se na svom davetskom putu suo?io sa Sirijskom vladom koja ga je stalno pratila. Dva puta je zatvaran. Prvi puta je to bilo prije 1367. godine (1948) prije samog rata koji se desio u toj godini. Boravio je u istom zatvoru u kojem je boravio u svoje vrijeme i ejhul-islam Ibn Tejmijje i u njemu ostao mjesec dana. Drugi puta je uhapen i odveden u drugi zatvor na sjevero-istoku Damaska i u njemu ostao osam mjeseci. Za vrijeme njegova boravka u zatvoru obradio je skra?enu verziju Muslimovog Sahiha od Munzirija, i susreo se sa veoma uglednim alimima i u?enjacima.

Neka od djela koja je ejh uradio

?  Bio je izabran od strane Fakulteta erijatskog prava u Damasku, da odabere hadise o kupoprodaji koji ?e se nalaziti u enciklopediji Fikha koju je fakultet odlu?io izdati 1955. godine.
?  Bio je ?lan komisije za hadis koja je nadgledala izdavanje hadiskih knjiga, a sa?injavali su je u?enjaci Sirije i Egipta.
?  Bio je ?lan najve?eg tijela na Islamskom univerzitetu u Medini od 1395-1398. godine po Hidri (1976-1979).
?  ejh je posjetio Kuvajt, Emirate i druge drave u kojima je na Islamskim univerzitetima odrao veliki broj predavanja.
?  ejh je napisao veliki broj knjiga ?iji broj premauje 100, koje su prevedene na mnoge jezike,a mnoge od njih su tampane i po nekoliko puta. Najpoznatije od tih knjiga su: 'Irvaul-galil fi tahridi ehadisi Menaris-sebil' Silsiletul-hadisi es-sahiha, Silsiletul-hadisi ed-da'ife vel-mewdua ve eseruha es-seji' fil-ummeti, Sifetu salatin-Nebiji minet-tekbiri ilet-teslimi ke'enneke teraha...

ta je ulema rekla o ejhu?!

ejh Abdul-Aziz b. Baz, rahimehullahu te'ala, je rekao: Nisam vidio pod zemaljskim svodom u?enijeg ?ovjeka u hadisu od Muhameda Nasirudina El-Albanija. O njemu je ejh Mukbil El-Vadi'i rekao: Ja sam ubje?en da je ejh Muhamed Nasirudin El-Albani, Allah mu se smilovao, osoba na koju se odnose Poslanikove 'alejhis-salatu ves-selam rije?i: 'Allah ?e u svakom stolje?u slati onoga ko ?e obnoviti vjeru.'

Oporuka koju je ejh ostavio prije same smrti

?  Oporu?ujem eni, djeci i svim prijateljima, kada do njih dopre vijest o mojoj smrti, neka zatrae za mene oprost od Uzvienog Allaha, neka ne nari?u za mnom i neka glasno ne pla?u.
?  Neka poure sa ukopom, i neka ne javljaju rodbini i prijateljima, osim onoliko koliko je neophodno da se opremi moja denaza, neka me ogasuli Izet Hidr Ebu Abdullah, moj komija i iskreni prijatelj, i neka odabere sebi koga on ho?e da mu pomogne.
?  Ukopajte me u najblie groblje, tako ?ete izbje?i da me stavljate u auto i da autima idete do mezarja, neka to bude staro groblje, za koje se smatra da ne?e biti premjetano.
?  Oni koji su u ovom mjestu neka ne javljaju mojoj djeci koja su u drugim zemljama, prije moga ukopa, kako ne bi zbog osje?aja odgodili moju denazu. Molim Allaha da ga sretnem i On mi oprosti i prijanje i posljednje grijehe.
?  Svoju biblioteku, sa svim njenim knjigama, poklanjam biblioteci Islamskog Univerziteta u Medini, jer ja nosim lijepa sje?anja iz Medine  koja su vezana za pozivanje u Kur'an i Sunnet Allahova Poslanika, 'alejhis-salatu ves-selam, na na?in kako su to radili ispravni prethodnici, dok sam jo bio profesor na tom univerzitetu. Molim Allaha da se njome okoriste oni koji u nju budu navra?ali, kao to je meni bila od koristi, i da mi od koristi budu njihove iskrene dove.

Smrt ejha Albanija

ejh Albani, rahimehullahu te'ala, na Ahiret je preselio u petak 22. dumadel-ula, 1420. godine po Hidri, to odgovara 2. oktobru 1999. godine, a ukopan je nakon jacije-namaza. Sa ukopom su pourili iz dva razloga:
?  zbog oporuke koju je ejh ostavio i
?  zbog velikih vru?ina koje su bile, kako oni koji dolaze da se oproste sa ejhom ne bi bili izloeni kakvim neugodnostima.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

VELIKANI UMMETA

POSJETITE MINBER.BA