Ponedjeljak, AUGUST 15, 2022
kuran


Zato islam poniava enu nare?uju?i joj da nosi hidab?

Poloaj ene u islamu je naj?e?a meta napada sekularisti?kih medija. Hidab, islamski na?in obla?enja, po mnogima se uzima kao primjer poniavanja ene pred islamskim zakonom. Prije nego to razjasnimo razloge za postojanje propisa koji se odnose na hidab, da najprije vidimo kakav je bio poloaj ene u raznim drutvima prije pojave islama.


U PROLOSTI SU ENE PONIAVANE I BIVALE OBJEKTOM POHOTE

Naredni dokazi iz historije jasno ilustriraju ?injenicu da je poloaj ene u prijanjim civilizacijama bio jako nizak - do nivoa negiranja njenih osnovnih ljudskih prava.

Babilonska civilizacija;

Pred babilonskim zakonom, ene su bile degradirane i bez ikakvih prava. Ako bi ?ovjek ubio neku enu, umjesto da on bude kanjen - njegova supruga bi bila ubijena.

Gr?ka civilizacija;

Gr?ka civilizacija se smatra najsvjetlijom me?u svim starim civilizacijama. U tom svijetlom" drutvenom sistemu ena je bila degradirana i sva prava su joj oduzeta. Prema gr?koj mitologiji, neka ena" po imenu Pandora je glavni krivac za sve nevolje ?ovje?anstva. Grci su ene gledali kao poluljudska bi?a, koja su nitavna u odnosu na mukarce. Iako se enska ?ednost u po?etku potivala, Grci su kasnije podlegli svom egu i seksualnim perverzijama. Prostitucija je postala uobi?ajena pojava kod svih slojeva drutva.

Rimska civilizacija;

Kada je rimska civilizacija bila u zenitu slave", ?ovjek je imao pravo oduzeti ivot svojoj eni, bez ikakvih posljedica. Prostitucija i razgoli?avanje su bile uobi?ajene pojave kod Rimljana.

Egipatska civilizacija;

Egip?ani su enu smatrali zlom pojavom i znakom ?avola.

Predislamska Arabija;

Prije nego to se islam po?eo iriti Arabijom, Arapi su poniavali enu, a vrlo ?esto, kada bi im se rodilo ensko dijete, ivo bi ga zakopali.

ISLAM JE UZDIGAO ENU I DAO JOJ RAVNOPRAVNOST I NASTOJI DA ONA TAJ STATUS ZADRI

Islam je enu uzdigao na visok stepen i dao joj sva potrebna prava jo prije 1.400 godina. ena bi trebala taj svoj status briljivo ?uvati.

HIDAB ZA MUKARCE

Ljudi obi?no rije? hidab veu samo za enu. Me?utim, Allah je u ?asnom Kur'anu prvo spomenuo hidab za mukarce, a onda za ene: Reci vjernicima neka obore poglede svoje i neka ?uvaju stidna mjesta svoja; to im je naj?ednije. Jer Allah, uistinu, zna ono to oni rade.70

Ako ?ovjek vidi neku enu, pa mu kroz glavu pro?e neka runa i ne?asna misao, obaveza mu je odmah spustiti pogled!

HIDAB ZA ENE

U ?asnom Kur'anu, u suri Nur, stoji: A reci vjernicama neka obore poglede svoje i neka ?uvaju stidna mjesta svoja; i neka ne pokazuju ukrase svoje osim onoga to je ionako spoIjanje, i neka vela svoja spuste na grudi svoje; neka ukrase svoje nepokazuju drugima, to mogu samo muevima svojim, ili o?evima svojim, ili o?evima mueva svojih, ili sinovima svojim

EST KRITERIJA VEZANIH ZA HIDAB

Prema Kur'anu i sunnetu, postoji est osnovnih kriterijuma da bi obla?enje bilo ispravno:

1. Obima pokrivenosti tijela; ovaj propis se razlikuje kod ene i mukarca. Mukarac je obavezan pokriti se barem od pupka do ispod koljena. Za enu vai propis pokrivanja cijelog tijela, osim lica i aka. Svi ostali kriteriji obla?enja su isti za mukarca i enu.

2. Odje?a mora biti iroka i ne smije ocrtavati figuru tijela.

3. Odje?a ne smije biti providna tako da se moe vidjeti kroz nju.

4. Odje?a ne smije biti izazovna da privla?i suprotni spol.

5. Zabranjeno je nositi odje?u koja podsje?a na suprotni spol.

6. Odje?a ne smije imati elemente nevjerni?kih simbola, tj. zabranjeno je nositi odje?u koju nose striktno
nevjernici, iz njihovih vjerskih razloga.

HIDAB, IZME?U OSTALOG, PODRAZUMIJEVA I NA?IN PONAANJA

Potpuni hidab, pored est navedenih kriterija obla?enja, podrazumijeva stanje morala, ponaanja, stavova i tenji osobe. Onaj koji hidab gleda samo kroz est navedenih kriterija, ima ograni?en pogled. Hidab odje?e mora biti upotpunjen hidabom srca, o?iju, misli i tenji. On odre?uje na?in na koji osoba pri?a, hoda, na?in na koji se ponaa, itd.

HIDAB SPRJE?AVA ZLOSTAVLJANJE

Razlog zbog naredbe hidaba se navodi u ?asnom Kur'anu, u suri Ahzab:

O Vjerovjesni?e, reci enama svojim, i k?erima svojim, i enama vjernika neka spuste haljine svoje niza se. Tako ?e se najlake prepoznati pa ne?e napastvovane biti. A Allah prata i Milostiv je.

Kur'an nam saop?ava da je hidab enama nare?en da bi se prepoznale kao ?estite i da bi ih zatitio od poniavanja i uznemiravanja na ulici.

PRIMJER DVIJE SESTRE

Zamislite primjer dvije sestre bliznakinje, podjednako lijepe, koje idu ulicom. Jedna od njih nosi islamsku nonju, hidab, tj. pokriveno joj je cijelo tijelo, osim lica i aka. Druga sestra nosi zapadnja?ku nonju, mini suknju.Odmah iza ugla ?eka huligan, koji vrijeba priliku dobaciti djevojkama ili ih napastvovati. Koja od ove dvije djevojke ?e ga privu?i - djevojka sa islamskom nonjom ili u mini suknji? Naravno, njegovu panju ?e privu?i ova sa zapadnja?kom nonjom. Takav na?in obla?enja je indirektan poziv da je napadne i omalovai na ulici. Kur'an govori istinu kada kae da je hidab prevencija od napastvovanja.

PRAVEDNA KAZNA ZA SILEDIJU

Prema islamskom erijatu, ?ovjek, za koga se dokae da je izvrio silovanje se kanjava smrtnom kaznom. Mnogi su iznena?eni ovako "estokom" kaznom. Neki su, ?ak, rekli da je islam gruba, barbarska religija! Upitao sam na stotine mukaraca nemuslimana jedno pitanje: Pretpostavimo, ne dao Allah, da neko siluje tvoju enu, majku ili sestru. Ti si sudija, a silovatelj se nalazi pred tobom. Kakvu kaznu bi mu propisao. Svi su mi odgovorili da bi ga osudili na smrt! Neki su ili toliko daleko, pa su rekli da bi ga mu?ili do smrti.

ZAPADNJA?KA DRUTVA UZALUD TVRDE DA SU ENI DALI NJENA PRAVA

Zapadnja?ka pri?a o enskoj slobodi je samo odvratan izgovor za eksploataciju tijela, degradaciju due i kaljanje ?asti. Zapadnja?ka drutva tvrde da su uzdigla prava ene. Naprotiv, ona su njen poloaj dovela do stepena konkubina, ljubavnica i drutvenog vlasnitva koje je puko sredstvo u rukama onih koji trae zadovoljenje strasti i sex bosova, zavijeno u rui?asti plat "umjetnosti i kulture".

S A D IMAJU NAJVE?U STOPU SILOVANJA NA SVIJETU

Sjedinjene Ameri?ke Drave se smatraju najnaprednijom zemljom na svijetu. Medutim, broj slu?ajeva silovanja u SAD je me?u najve?im u svijetu. Prema jednom izvjetaju FBI, 1990. godine svakodnevno se deavalo u prosjeku 1.756 slu?ajeva silovanja - i to samo u Sjedinjenim Ameri?kim Dravama! Neto kasnije, taj izvjetaj je prepravljen, pa u njemu pie da se svakodnevno desi 1.900 slu?ajeva silovanja. Ne spominje se godina u tom novom izvjetaju, ali se najvjerovatnije radi o 1992. ili 1993. godini. U narednim godinama Amerikanci su vjerovatno postali jo smjeliji".

Zamislite sljede?i scenario: ene u Americi nose pa mu kroz glavu pro?e runa misao, on spusti pogled. Svaka ena nosi hidab i cijelo tijelo joj je pokriveno, osim lica i aka. Ako neki mukarac i pored toga po?ini silovanje, slijedi mu smrtna kazna. Ja vas pitam, u slu?aju ovakvog scenarija, da li ?e stopa silovanja u Americi porasti ili ?e ostati ista ili ?e se smanjiti?

SPROVO?ENJE ISLAMSKOG ZAKONA BI SMANJILO BROJ SLU?AJEVA SILOVANJA

Naravno, to se prije islamski zakon sprovede u praksu, prije ?e sti?i pozitivni rezultati. Ako bi se islamski zakon (erijat) sprovodio u bilo kojoj zemlji Evrope ili u Americi, drutvo bi disalo slobodnije. Hidab ne degradira enu, ve? je uzdie na ve?i stepen, ?uva njenu ?ast i ponos.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ODGOVORI NA ZABLUDE O ISLAMU

POSJETITE MINBER.BA