Ponedjeljak, JUNE 14, 2021
kuran


Kada se Zemlja naje?im potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje, i ?ovjek uzvikne: "ta joj je?!" - toga Dana ?e ona vijesti svoje kazivati.
(99- Az-Zilzal, 1-4)

Arapska rije? ''zilzal'' zna?i ''zemljotres, potres''. Gornji ajeti citirani su iz sure ''Az-Zilzal''. Op?eprihvatljivo i ispravno miljenje je da ova sura govori o zemljotresu koji ?e se desiti u ?asu Smaka svijeta, ali mi ?emo ih prokomentirati u jednom irem smislu i pokuati povezati sa zemljotresima op?enito.
U 4. ajetu ove sure re?eno je da ?e nakon potresa ljudi saznati odre?ene vijesti. Strana katastrofa, poput potresa, asocira nas na destrukciju, gubitak ivota, materijalne tete, povrede, veliki strah i paniku. Stoga, na prvi pogled, moe djelovati interesantna najava da bi ljudi, nakon potresa, trebali do?i do odre?enih saznanja. I doista, mnogi ljudi su se nakon i?itavanja ovih ajeta pitali: ''Koja je poruka ovih ajeta?''
Povezivanje potresa i odre?enih spoznaja bilo je neshvatljivo ljudima sve do posljednjeg stolje?a. Me?utim, danas znamo da smo do mnogih saznanja o Zemljinim dubinama doli upravo zahvaljuju?i potresima. ?ak i najkra?i polupre?nik kojim bi stigli do centra Zemlje iznosi preko 6000 km. Nemogu?e je da prevalimo ovu dionicu i savladamo visoke temperature kako bi dospijeli u jezgro Zemlje. Potresi nas, dakle, podu?avaju o Zemljinim dubinama do kojih ne moemo doprijeti. (Potresom prilikom Smaka svijeta, ljudi ?e sigurno biti upoznati i sa vijestima osim ovih o kojim govorimo. Ne elimo, dakle, ustvrditi da ajeti upozoravaju samo na saznanja do kojih danas dolazimo. Ovakav na pristup predstavlja samo pokuaj da se, pored tog osnovnog zna?enja, ajeti shvate i u malo irem kontekstu.)

ZEMLJINI TERETI

Zanimljiv je i 2. ajet sure ''Az-Zilzal'', u kome se govori o tome da ?e Zemlja izbaciti svoje terete. Godinama ljudi nisu uspijevali shvatiti ta su ti tereti. Op?eprihva?eno miljenje je da se aludira na oivljavanje umrlih ili izlazak na povrinu skrivenih podzemnih blaga. Geolokim istraivanjima posljednih stolje?a dolo se do saznanja da se u centru Zemlje nalaze gusti, teki metali. S otopljenim metalima, unutranjost Zemlje je mnogo tea i gu?a od povrinskog sloja. Zato prilikom potresa, u kojima su podzemne materije izbacivane na povrinu, doista dolazi do toga da ''Zemlja izbacuje svoje terete''. Nijedan ?ovjek iz perioda u kome je ivio Vjerovjesnik nije mogao znati da je unutranjost Zemlje na?injena od gustih i teih materija i da se, prilikom potresa, one izbacuju na povrinu. U jednom irem kontekstu dozvolit ?emo sebi da pretpostavimo da se, pored osnovnog zna?enja ovih ajeta, moda aludira i na neke od ?injenica koje smo gore spomenuli.
to bolje poznajemo i razumijevamo Kur'an i svemir, vie cijenimo i potujemo ljepotu Allahovog stvaranja i savrenstvo Njegove vjere.

Reci: "Zar su isti oni koji znaju i oni koji ne znaju? Samo oni koji pameti imaju pouku primaju!"
(39- Az-Zumar, 9)


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

KUR'AN I NAUKA

POSJETITE MINBER.BA