MAHRAMESVAKIH 9 SEKUNDI PREMLA?IVANJE, A SILOVANJE ENA SVAKE DVIJE MINUTE!

A koliko se ljudi uop?e zapitalo o stanju ena na Zapadu? Kao to ?e ovaj ?lanak pokazati, zapanjuju?e statistike zapadnih drava naalost potvr?uju tunu sudbinu miliona ena, i da situacija uop?e nije tako rui?asta kao to je pokuavaju predstaviti.

Islam i muslimani se danas suo?avaju s raznim optubama, a jedna od glavnih je svakako lo tretman i zlostavljanje ena. Mediji plasiraju informacije koje mnogi ljudi prihvataju zdravo za gotovo, ubje?eni u istinitost onoga to im se servira. Navodi se da muslimani svoje ene mu?e i ukidaju im prava, da ih njihova vjera zlostavlja i ugnjetava, i da su ene s Zapada mnogo slobodnije i sretnije

Svakako, cilj ovog ?lanka nije odbrana loih postupaka pojedinih muslimana, ve? ukazivanje na to da odre?eni mediji ciljano uveli?avaju pojedina?na (ne)djela muslimana nastoje?i da ih generaliziraju na sve muslimane, a pritom javnosti ne prikazuju pokazatelje konstatnih zlo?ina protiv enskih prava na Zapadu. A koliko se ljudi uop?e zapitalo o stanju ena na Zapadu? Kao to ?e ovaj ?lanak pokazati, zapanjuju?e statistike zapadnih drava naalost potvr?uju tunu sudbinu miliona ena, i da situacija uop?e nije tako rui?asta kao to je pokuavaju predstaviti.

STATISTIKE:

1. SAD po broju ubistava ena predvodi razvijeni svijet, a po broju silovanih ena je na prvom mjestu ukupno od svih zemalja ?lanica UN-a! Istraivanje sprovedeno od strane School of Public Health (SPH) potvr?uje da SAD dre vode?u poziciju me?u razvijenim zemljama po broju enskih rtava nasilja. U SAD-u se po?ini ?ak 70 % svih ubistava ena, i 84 % ubistava ena iz vatrenog oruja u razvijenom svijetu. Svake godine biva ubijeno oko 4.000 ameri?kih ena.

Izvor: http://news.harvard.edu/gazette/2002/04.18/08-homicide.html

2. Preko 22 miliona ena u SAD-u je silovano tokom njihovog ivota. Jedna od 5 ameri?kih ena (20 %) je bilo rtvom pokuaja ili po?injenog silovanja u toku svog ivota. 18.3% ukupnog broja ena u SAD-u je bilo rtvom silovanja ili pokuaja silovanja. Od toga broja, 12,3 % ena je bilo mla?e od 12 godina kada su prvi put silovane, a 29,9 % je imalo izme?u 11 i 17 godina. Prethodno navedeni podaci su vjerovatno mnogo ve?i.

FBI pretpostavlja da se policiji prijavi samo oko 46 % slu?ajeva silovanja i seksualnih napada. Podaci s kojima raspolae Ministarstvo pravde SAD-a su jo manji, i ukazuju na to da se samo oko 26 % slu?ajeva silovanja i nasilja prijavi organima vlasti.

Izvor: National Intimate Partner and Sexual Violence Survey 2010

zapad-istok

3. SVAKE DVIJE MINUTE, NEGDJE U SAD-U, NEKA ENA JE SEKSUALNO ZLOSTAVLJANA. Prosje?no se svake godine zabiljei oko 283. 000 novih slu?ajeva rtava seksualnog nasilja. Ovaj podatak se ?ak opisuje u medijima kao napredak, i smanjenje od 64%. Prosjek je nekada bio oko 650 000 silovanja godinje!

Izvor: Rape, Abuse and Incest National Network (RAINN). Bureau of Justice Statistics, U.S. Department of Justice

Prosje?no se u SAD-u godinje siluje preko 1.270.000 ena. A dodatnih 6.646.000 ena su svake godine rtve drugih seksualnih zlo?ina. Ukupno blizu 8 miliona ena godinje!

Izvor: Department of Justice 2010

4. Nisu samo ene ugroene, ve? i djeca. 78.000 djece je 2006. godine bilo seksualno zlostavljano. Budu?i da ve?ina slu?ajeva nije prijavljena, pretpostavlja se da se prava cifra kre?e izme?u 260,000-650,000 godinje. 83 % djevoj?ica dobi izme?u 12 i 16 godina u SAD-u biva izloeno seksualnom nasilju u javnim kolama.

Izvor: saynotoviolence.org, Finklehor 2008.

Istraivanje koje je sproveo New York Times ukazuje na to da je svaka peta (20 %) adolescentica bila rtvom fizi?kog ili seksualnog nasilja, ili oboje, i to u toku predbra?nih veza.

Izvor: New York Times 8/01/01

5. PRIJE 13 GODINA SVAKIH 15 SEKUNDI U SAD-U NEKA ENA JE BIVALA PREMLA?ENOM I FIZI?KI ZLOSTAVLJANOM, NAJ?E?E OD STRANE NJIHOVIH PARTNERA. DANAS SE NASILJE ODIGRAVA SVAKIH 9 SEKUNDI.

Izvor: UN Study On The Status of Women, Year 2000

1.181 ena je 2005. godine usmr?eno od strane partnera. To je prosje?no 3 ubistva dnevno. Naalost, ova brojka je do danas stabilna.

Izvor: saynotoviolence.org

Izme?u 40 i 50 posto ena u zemljama EU biva izloeno mobingu, fizi?kom kontaktu ili drugim oblicima sekusalnog uznemiravanja na radnom mjestu svake godine.

Izvor: saynotoviolence.org

6. Za kraj, obratimo panju na zemlje s najve?im brojem po?injenih krivi?nih djela u svijetu na godinjem nivou:

1. SAD 11,877,218

2. Ujed. Kraljevstvo 6,523,706

3. Njema?ka: 6,507,394

4. Francuska: 3,771,850

5. Rusija: 2,952,370

6. Japan: 2,853,739

7. Juna Afrika: 2,683,849

8. Kanada: 2,516,918

9. Italija: 2,231,550

10. Indija: 1,764,630

Prva muslimanska zemlja na toj listi je Turska tek na 32. mjestu na svijetu. A Saudijska Arabija je na dalekom 48 mjestu, s godinje po?injenih oko 84 hiljade prekraja.

Izvor: http://www.nationmaster.com/graph/cri_tot_cri-crime

Za N-UM pie: Nedim Boti?Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP