Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo


srce-srebrnoAllah Svemogu?i naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio ta ?eka one koji odbijaju oboavanje samo Njega subhanehu. Od Numana b. Beira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Dova je ibadet. Pa je potom prou?io ajet: Gospodar va je rekao: "Pozovite Me i zamolite, Ja ?u vam se odazvati! Oni koji iz oholosti ne?e da Mi se klanjaju u?i ?e, sigurno, u dehennem ponieni." (Prijevod zna?enja Gafir/El-Mumin, 60.)

(Hadis je vjerodostojan, biljei ga Tirmizi 9/311) U hadisu od Selmana radijallahu anhu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: Zaista je Allah iv i dareljiv, stidi se kad ?ovjek digne ruke da ih vrati prazne bezuspjene.(Hasen, Tirmizi 9/544)

ta to pokre?e ljudsko tijelo i ta je to to izdaje naredbe organima? Gdje je centar komande kod insana? Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, pojasnio je ovo rekavi: U tijelu uistinu postoji jedan komad mesa, kada je on zdrav, cijelo tijelo je zdravo, a kad on oboli cijelo tijelo oboli. A zar to nije srce? (Buharija i Muslim) Iz ovog se moe zaklju?iti koliko je vano da srce ?ovjeka bude ispravno i ?isto. Bez ?istog srca ?ovjek ne?e uspjeti na Sudnjem Danu. Kae Allah Svemogu?i:... na Dan kada ne?e nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti, samo ?e onaj koji Allahu srca ?ista do?e spaen biti. (Prijevod zna?enja A-uara 88-89) Bolesna srca uzrok su za mnoge probleme u dematima, organizacijama, davetskom polju i me?u bra?om. Zato ukazujemo na ovaj problem i podsti?emo na pridavanje panje ovoj pojavi i podsti?emo na sprije?avanje i lije?enje ovog problema. Nema sumnje da kod mnogih danas nedostaje ispravnog odgoja i na tom se mora poraditi i taj odgoj ne moe biti ostvaren u kratkom vremenu. Odgoj jedne uspjene generacije traje godinama ili desetlje?ima.

Poznavanje Stvoritelja

Najvanije je da ?ovjek bude od onih koji ispovijedaju monoteizam oboavaju?i samo Allaha Uzvienog. Cilj slanja poslanika i vjerovjesnika je da ljudi spoznaju svog Gospodara. Svi poslanici su dolazili sa istom porukom: O ljudi, samo Allaha oboavajte, drugog boga osim Njega nemate! (Prijevod zna?enja El-Earaf 59) ?ovjek mora da oboava samo Allaha cijeli svoj ivot. Kad insan bude potpuno svijestan da ga je Allah stvorio, da mu daje opskrbu i da mu daje blagodati, onda on ne?e oboavati neto mimo Allaha niti odbiti poslunost svom Stvoritelju. Kakav smisao imaju pokornost i izbjegavanje grijeha ako u srcu nema veli?anja Allaha? Nai pretci govorili su: Ko najbolje poznaje Allaha taj Ga se i najvie boji.

Oivljavanje srca

Srce se opisuje sa ivotom, bolesti, ili smrti. Zdravo srce je ono u kojem nema strasti koja se suprostavlja Allahovoj naredbi i zabrani i u kojem nema ubhe (sumnje) koja se suprostavlja istini. Ako ?ovjek osjeti da mu je srce malaksalo, slabo, bolesno, ili u najgorem slu?aju mrtvo, kako da pokua da oivi svoje srce? Navest ?emo nekoliko na?ina pomo?u kojih srce moe da, Allahovom dozvolom, bude oivljeno:

?Zikr i u?enje Kurana. Potrebu srca za zikrom spomenuo je ejhu-l-Islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, kad je rekao: Za srce je zikr ono to je za ribu voda. Pa u kakvom stanju ?e se riba na?i ako bude izvu?ena iz vode? (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha kema jukurruhu ulemau-s-selef str. 45, ova knjiga je prevedena na bosanski jezik pod naslovom ?i?enje due prema prvim izvorima) Zikr je hrana za srca i due. On odagnjava i slama ejtana, neka je Allahovo prokletstvo na njega. Zikr otklanja brigu i donosi sre?u, on osvjetljuje srce i lice i biva uzrokom Allahove ljubavi prema onom koji Ga spominje. Prenosi se od Ebu Musaa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Primjer onog koji spominje svoga Gospodara i onog koji Ga ne spominje je kao primjer ivog i mrtvog.(Buharija 11/201) Najbolji zikr je u?enje Kurana jer on sadri lijek za srce. Kae Allah subhanehu: O ljudi, ve? vam je stigla poruka od Gospodara vaeg i lijek za vaa srca i uputstvo i milost vjernicima.(Prijevod zna?enja Junus 57) Bolesti srca se mogu svrstati pod bolesti sumnji/ubhi i bolesti strasti/ehvi. A Kuran je lijek za obe vrste. Rekao je Osman b. Affan, radijallahu anhu: Da su vaa srca ?ista, nikad se ne bi zasitili govora vaeg Gospodara. (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 48)

?Istigfar, traenje oprosta. Kae Allah azze ve delle: Onaj ko kakvo zlo u?ini ili se prema sebi ogrijei pa poslije zamoli Allaha da mu oprosti na?i ?e da Allah prata i da je milostiv.(Prijevod zna?enja En-Nisa 110) Kad neko po?ini grijeh preostaje mu samo da trai oprosta i ?ini dobra djela kako bi loa bila izbrisana. Aia, radijallahu

anha, rekla je: Blago onom ko u svojoj knjizi (koja ?e mu biti predo?ena na Sudnjem Danu) na?e mnogo istigfara. (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 48)

?Dova. Allah Svemogu?i naredio je svojim robovima da ga dozivaju i pojasnio ta ?eka one koji odbijaju oboavanje samo Njega subhanehu. Od Numana b. Beira, Allah bio sa njime zadovoljan, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Dova je ibadet. Pa je potom prou?io ajet: Gospodar va je rekao: "Pozovite Me i zamolite, Ja ?u vam se odazvati! Oni koji iz oholosti ne?e da Mi se klanjaju u?i ?e, sigurno, u dehennem ponieni."(Prijevod zna?enja Gafir/El-Mumin, 60.) (Hadis je vjerodostojan, biljei ga Tirmizi 9/311) U hadisu od Selmana radijallahu anhu stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: Zaista je Allah iv i dareljiv, stidi se kad ?ovjek digne ruke da ih vrati prazne bezuspjene.(Hasen, Tirmizi 9/544)

?Donoenje salavata na Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, se prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Ko na mene donese jedan salavat, Allah ?e na njega donijeti deset. (Muslim 4/128) Iz ovog hadisa vidimo kolika je korist donoenja salavata na Poslanika. A ta je sa onim koji je lijen u pogledu ovog? Kae Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: krt je onaj u ?ijem prisustvu budem spomenut a ne donese salavat na mene.(Nesai, Tirmizi, Ahmed 1/201, Ahmed akir (1736) kae da mu je lanac prenosilaca ispravan) U drugoj predaji od Ibn Mesuda stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Na Sudnjem Danu najpre?i ?e mi biti oni koji su najvie donosili salavate na mene. (Hasen, Tirmizi 2/607)

?No?ni namaz. Od najboljih na?ina za oivljavanje srca je da ?ovjek ponizno stoji pred svojim Gospodarom negdje gdje ga niko ne vidi. Slika stanja ?ovjeka u berzehu se ogleda u slici njegovog stanja na dunjaluku. Ako je ?esto osamljen padao na seddu, zikrio, strahovao od Allaha, plakao radi Njega u tami gdje ga niko od ljudi ne vidi, onda su sve prilike da ?e ovakvoj osobi lijepo biti u kaburu. A ako bude od onih koji su pretjerali u grijesima i takav umre bez pokajanja onda nije za o?ekivati da ?e mu kabur biti prostran i ugodan. Rekao je El-Hasan El-Basri, rahimehullah: Zaista ?ovjek po?ini grijeh pa mu zbog toga bude uskra?en no?ni namaz. (Tezkijetun-nefsi ve terbijetuha str. 62) Od posljedica grijeha je da ?ovjek tee ?ini ibadet op?enito pa tako i no?ni namaz.

Vanost unutranjosti i vanjskog izgleda vjernika

Spominje se da je Sufjan rekao: Ispravnost je da unutranjost i vanjtina budu u dobrom stanju, a ihsan (dobro?instvo) je da unutranjost ?ovjeka bude bolja od njegove vanjtine. (Hajatul-kulubi, Salih b. Avad) Zna?i, nije u redu da ?ovjek samo pridaje panju unutranjosti ili samo vanjtini, a da drugu stranu zapostavi. Kad se neko prihvati vjere onda treba da vodi ra?una o tom da popravljanje li?nog stanja ne prestaje kod promjene vanjtine koja je tako?e vana. Treba imati snage da se  poprave i neke li?ne osobine, stanje srca, ahlak... i sl. Pa ako je ?ovjek bio grub, osoran i svirep onda treba da radi na tom da postane blag i da suzbija svoju srdbu. Trebalo bi da ?ovjek svoj temperament koristi u prikladnim situacijama a ne da svoje nezadovoljstvo i svoj bijes iskaljuje na nedunim. S druge strane, ako ?ovjek nije imao naviku da brani svoje ispravne stavove onda mora da poradi na tom da bude od onih koji ?e braniti istinu. Na kraju, ?ovjek ne treba da zaboravi da je Allah taj koji upravlja srcima, zato Njega trebamo moliti da popravi stanje sviju nas. I neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika i miljenika, njegovu ?asnu porodicu i sve ashabe.

El-AsrAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...