Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo


islamic111-Propisanost posta u evvalu: ?itaju?i fetve islamskih u?enjaka, nalazimo da su smatrali propisanim post est dana u mjesecu evvalu. Stalnoj komisiji za fetve postavljeno je sljede?e pitanje: ''ta kaete o postu est dana evvala, nakon ramazana?'', na koje su odgovorili: ''U predaji Ebu Ejjuba, r.a., zabiljeeno je da je Allahov Poslanik kazao: ''Ko isposti mjesec ramazan, a potom to poprati sa est dana u evvalu, isto kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Ahmed 5/417, Muslim 2/822, Ebu Davud 2433, Tirmizi 1164.)
Ovaj vjerodostojni hadis, po kojem su postupali imam afija, imam Ahmed i skupina drugih u?enjaka, jasno ukazuje na to da je post est dana evvala sunnet. Nije ispravno suprotstavljati se ovom hadisu sa pojanjenjima koja navode neki u?enjaci koji dokazuju da je post u ovom mjesecu mekruh poku?en, kao naprimjer sljede?a pojanjenja: ''da neznalica ne bi pomislio da je to ramazanski post'', ''kako ne bi pomislili da je to obaveza...''
A Allah najbolje zna.


2-Vrijednost posta est dana evvala
U fetvama islamskih u?enjaka nalazimo da su podsticali na po?enje est dana u mjesecu evvalu, zbog nagrade koju je Poslanik obe?ao onima koji poste.
Uvaenom u?enjaku dananjeg vremena Muhammedu Salihu Munnedidu postavljeno je sljede?e pitanje:
''Kakav je propis posta est dana u evvalu i da li je to obaveza?'', na koje je
odgovorio: ''Post est dana u evvalu, nakon ramazanskog obaveznog posta, je sunnet pohvalan ?in i nije obaveza vadib. Muslimanu je propisano da posti est dana u evvalu i za to djelo obe?ane su velike nagrade. Jedna od tih nagrada jeste da se posta?u tih dana obe?ava nagrada posta cijele godine, kao to je zabiljeeno u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika u predaji Ebu Ejjuba, r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik kazao: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana u evvalu, isto kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis su zabiljeili Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Made)
Allahov Poslanik detaljno je pojasnio ovu nagradu sljede?im rije?ima: ''Ko isposti est dana nakon Ramazanskog bajrama, kao da je postio godinu.'' U drugom rivajetu: ''Allah dobro djelo nagra?uje deseterostruko, mjesec je za deset mjeseci, a post est dana upotpunjuje nagradu godine.'' (Nesai, Ibn Made, on se nalazi u Sahihut-Tergib, 1/421) Ibn Huzejme ga biljei u verziji: ''Post mjeseca ramazana nagra?uje se deseterostruko, a post est dana za dva  mjeseca godine, to je post cijele godine.''
U?enjaci hanbelijske i afijske pravne kole spomenuli su da je post est dan mjeseca  evvala, nakon mjeseca ramazana, ravan nagradi obaveznog posta cijele godine, zato to je uve?avanje nagrade op?enito prisutno i u dobrovoljnom postu, tj. dobro djelo se  nagra?uje deseterostruko.
Veoma bitna korist koja proizlazi iz posta est dana mjeseca  evvala jeste upotpunjavanje manjkavosti ramazanskog posta, zato to je nemogu?e sa?uvati post od manjkavosti, a na Sudnjem danu ?e se nafilama dobrovoljnim djelima upotpunjavati manjkavost obaveznih djela. Allahov Poslanik kazao je: ''Prvo djelo za koje ?e ljudi polagati ra?une na Sudnjem danu je namaz, Uzvieni Allah ?e govoriti melekima a On najbolje zna: 'Pogledajte u namaz Moga roba, je li potpun ili manjkav.' Ako bude potpun, bude mu upisana potpuna nagrada. Ako bude manjkav, Uzvieni Allah rekne: 'Pogledajte da li Moj rob ima dobrovoljnog ibadeta nafile', ako bude imao dobrovoljnih namaza ,Uzvieni Allah rekne: 'Upotpunite Mome robu obavezni namaz njegovim nafilama, a nakon toga s ostalim djelima u?inite isto.'' (Ebu Davud)
A Allah najbolje zna.

3-Kada se moe po?eti sa postom est dana evvala
Islamski u?enjaci  dozvolili su da se est dana evvala po?ne postiti ve? drugog dana Bajrama. Naalost, mnogi ljudi smatraju kako i ovaj Bajram traje tri ili ?etiri dana, to nema nikakve osnove. Ramazanski bajram traje jedan dan i samo u tom prvom danu zabranjeno je postiti, po konsenzusu u?enjaka.
ejh Muhammed Salih Usejmin upitan je: ''Mnogi ljudi smatraju kako je obaveza da se po?ne s postom est dana evvala u drugom danu Bajrama i da se ti dani moraju postiti uzastopno, je li to ta?no?'', na to je odgovorio: ''Post u mjesecu evvalu moe da se po?ne odmah drugog dana Bajrama, a isto tako ta nafila moe se ispostiti i na kraju mjeseca, kao to je dozvoljeno da se posti uzastopno est dana ili da se posti dan po dan razdvojeno. Bitno je da taj post bude nakon napatanja obaveznog posta. ?ovjek koji treba da naposti odre?ene dane iz ramazana, dat ?e prednost napatanju nad dobrovoljnim postom u mjesecu evvalu.''
A Allah najbolje zna.
Centru za fetve koji djeluje u sklopu web sajta islamweb.net postavljeno je pitanje: ''Je li dozvoljeno postiti est dana u evvalu neposredno nakon Bajrama ili je obaveza sa?ekati prolazak tre?eg dana Bajrama?'', na to su odgovorili: ''Imam Muslim zabiljeio je predaju od Allahovog Poslanika: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana u evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' Imam Nevevi u komentaru Muslimovog Sahiha rekao je: ''U?enjaci nae pravne kole smatraju da je prioritetnije i bolje da se posti est dana uzastono i neposredno nakon Bajrama, a ako bi ih postio rastavljeno ili odgodio do kraja mjeseca, postigao bi obe?anu nagradu, jer se i na to odnosi termin '...a potom to poprati sa est dan u evvalu.'
Allah najbolje zna.

4-Da li je obaveza postiti uzastopno est dana
Velikom broju u?enjaka postavljeno je pitanje o na?inu po?enja ove nafile: Da li je obaveza da se est dana posti uzastopno ili je dozvoljeno da se razdvoje, pa su odgovorili da treba pouriti sa postom, i da je najbri na?in da se isposte zajedno, ali da to nije obaveza, dakle dozvoljeno je da se dani posta razdvoje u toku mjeseca evvala.
ejhu Ibn Bazu postavljeno je sljede?e pitanje: ''Je li obaveza da post est dana u evvalu bude uzastopan ili je dozvoljeno da se dani posta rastave tokom mjeseca?'', na to je odgovorio: ''Post est dana mjeseca evvala je propisan ibadet sunnet Allahovog Poslanika. Dozvoljeno ga je postiti uzastopno ili razdvojeno, zato to je Allahov Poslanik to pitanje spomenuo u formi op?enitog propisa, ne odre?uju?i na?in na koji se treba postiti, tj. uzastopno niti razdvojeno. Kazao je Allahov Poslanik: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana u evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis je zabiljeio imam Muslim u svome Sahihu)

5-Napatanje evvalske nafile
Post u mjesecu evvalu je nafila dobrovoljni ibadet koji je vremenski ograni?en na mjesec evval. Onaj ko isposti u velikom je dobru, a onaj ko to ne u?ini, bez obzira da li to bilo iz opravdanog razloga, njemu nije propisano da napata est dan evvalske nafile, pa makar dui niz godina prakticira taj ibadet.
Kada je ejh Bin Baz upitan o napatanju est dana mjeseca evvala, kazao je: ''Post est dana u evvalu je sunnet, a ne obaveza. To potvr?uju rije?i Allahovog Poslanika: ''Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa est dana u evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' (Hadis je zabiljeio imam Muslim u svome Sahihu) Spomenuti hadis tako?er ukazuje na to da je dozvoljeno da se ti dani poste uzastopno, a i rastavljeno, zbog op?enitosti ove forme. Pourivanje sa ovom nafilom je preporu?eno, zbog rije?i Uzvienog Allaha: ''A pourio sam k Tebi, Gospodaru moj, da bude zadovoljan.'' (Taha, 84) Spomenuti ajet kao i drugi hadisi Allahovog Poslanika ukazuju na pohvalnost pourivanja sa dobrim djelima. Dakle, nije obaveza da ?ovjek svake godine posti est dan au evvalu, ali je ustrajnost u tome preporu?ena. Allahov Poslanik je kazao: ''Allahu su najdraa djela ona u ?ijem ?injenju ustraje njihov sahibija, pa makar bila i malehna.' (Buharija i Muslim)
Nije propisano napatanje ove nafile nakon to zavri mjesec evval, zato to je to sunnet ?ije je vrijeme prolo, bez obzira da li ostavljanje posta bilo zbog opravdanog razloga ili ne.
A Allah najbolje zna.

6-Spojiti namjeru u postu est dana evvala i napatanju proputenih dana ramazana
?itaju?i fetve islamskih u?enjaka nalazimo da su smatrali da nije dozvoljeno da ?ovjek posti u evvalu sa namjerom napatanja ramazana, spajaju?i u tom istom postu i namjeru posta est dana u mjesecu evvalu. Onaj ko posti evval, ne moe u taj post ''ugraditi'' i napatanje ramazanskog posta. Svaki od ta dva posta treba se postiti zasebno.
Pitanje: S obzirom na to da je pohvalno postiti est dana evvala nakon mjeseca ramazana, zanima me da li ena moe postiti est dana evvala dobrovoljnog posta a da u isto vrijeme time namjerava napatanje proputenih dana mjeseca ramazana?   
Odgovor: Nije dozvoljeno da osoba koja treba napostiti odre?eni broj dana ramazana posti est dana evvala, a istim postom namjerava i napatanje posta iz ramazana, ve? je obavezna da naposti proputene dane ramazana, a zatim da posti est dana evvala, ako to bude eljela, prije nego to zavri mjesec evval. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 11663, 10 tom, str. 354)
ejh Usejmin je kazao: 'Onaj ko posti dan Arefata, ili dan Aure, a duan je napostiti odre?en broj dana ramazana, njegov post je validan. Ako bi poste?i ove dane namjeravao i napatanje ramazanskog posta, postigao bi dvije nagrade; nagradu arefatskog posta ili nagradu posta dan Aure sa nagradom napatanja ramazanskog posta. Ovo je u slu?aju kada je u pitanju op?i post koji se ne vezuje za ramazan. A to se ti?e posta est dana mjeseca evvala, ti dani se vezuju za mjesec ramazan i ne poste se osim nakon to se naposte proputeni dani ramazana, a osoba koja bi postila te dane prije napatanja ramazana, ne bi postigla spomenutu nagradu, zbog rije?i Allahovog Poslanika: ''Ko isposti mjesec ramazan, a potom to poprati sa est dana u evvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.'' Poznato je da se za onoga ko nije napostio proputene dane ramazana, ne moe kazati da je postio mjesec ramazan sve dok ne naposti izostavljene dane.''

7- Spojiti nijjet u postu bijelih dana i est dana evvala
Islamski u?enjaci smatrali su da ne postoji zapreka da ?ovjek spoji namjeru u postu est dana evvala i postu bijelih dana.
U odgovoru na to pitanje ejh Muhammed Salih Munedid kazao je: ''Pitao sam ejha Bin Baza za ovo pitanje, pa je kazao da je to dozvoljeno. Naime, osoba koja bi tako postupila, ustvari je postila i est dana kao to je postila i bijele dane, a Allahova milost je ogromna. ejh Muhammed Salih Usejmin, u odgovoru na ovo pitanje, kazao je: ''Sa osobe koja posti est dana u evvalu spada post bijelih dana, bez obzira da li ih postio u vrijeme bijelih dana, prije ili poslje, zato to se u tom slu?aju za njega moe kazati da je postio tri dana u svakom mjesecu. Aia, r.a., kazala je: ''Allahov Poslanik postio bi u svakom mjesecu po tri dana, ne obra?aju?i panju da li je to na po?etku, u sredini ili na kraju mjeseca.'' To pitanje identi?no je pitanju klanjanja potvr?enih sunneta prije obaveznog namaza zajedno sa nijjetom tehijjetul-mesdida. Ako bi ?ovjek uao u damiju i klanjao potvr?ene sunnete prije obaveznog namaza, ne bi trebao posebno klanjati tehijjetul-mesdid.''
A Allah najbolje zna.

8- enin post est dana evvala bez mueve saglasnosti
Propis posta est dana evvala u osnovi se  ne razlikuje od ostalih dobrovoljnih vrsta posta, kada je eni obaveza da za dobrovoljni post trai saglasnost dozvolu mua.
Uvaenom u?enjaku dananjice Muhammedu Salihu Munedidu postavljeno je pitanje: ''Da li je ena obavezna da trai dozvolu od mua za post est dana evvala'', na koje je odgovorio: 'eni nije dozvoljeno da posti dobrovoljni post osim sa dozvolom svoga mua. Ako joj mu to ne dozvoli, njoj nije dozvoljeno da posti, osim u slu?aju kada je mu musafir putnik, kada je njoj dozvoljno da posti est dana evvala i druge vrste dobrovoljnog posta sve dok je on na putu. Me?utim, ako je mu kod ku?e, eni nije dozvoljeno da posti osim sa njegovom dozvolom, zbog hadisa koji govore o tom pitanju.''
A Allah najbolje zna.

9-Moe li ena postiti est dana evvala a nije napostila proputene dane ramazana
U pogledu ovog pitanja islamski u?enjaci zauzeli su opre?ne stavove: jedni su to smatrali dozvoljenim, a drugi zabranjenim (kao to se dalo indirektno vidjeti iz prethodnih fetvi ejha Bin Baza i ejha Usejmina). Najpre?e je da osoba koja treba napostiti ramazanski post po?ne sa napatanjem ramazanskog posta, me?utim ako bi po?ela sa postom est dana evvala iz razloga to napatanje moe u?initi tokom godine, a mjesec evval ako pro?e sa njim je prola i spomenuta nagrada nadati se da ?e dobiti spomenutu nagradu.
Uvaenom u?enjaku dananjega doba, doktoru Halidu ibn Abdullahu el-Muslihu,  jednom od najve?ih u?enika ejha Usejmina koji je i zet ejha Usejmina, postavljeno je sljede?e pitanje:
''Ako bi ena eljela da posti est dana evvala, a nije napostila proputene dane ramazana, da li je pre?e da napata proputene dane ili je dozvoljeno da posti est dan aevvala a nakon toga da napata proputene dane ramazana?
Odgovor:
''U pogledu pitanja posta nafile prije napatanja ramazanskog posta, u?enjaci imaju dva stava:
Prvi: Dozvoljeno je postiti nafilu prije napatanja ramazana, i to je stav ve?ine islamskih u?enjaka dumhura, neki su to dozvolili op?enito a neki su to smatrali dozvoljenim suz poku?enost. U?enjaci hanefijske pravne kole smatrali su op?enito dozvoljenim pos?enje nafile prije napatanja ramazana, zato to napatanje nije obavezno odmah, ve? je to obaveza koja se moe odgoditi (vadib muvesea), a po jednom rivajetu i imam Ahmed je zastupao taj stav.
U?enjaci afijske i malikijske pravne kole smatrali su da je to dozvoljeno uz poku?enost, zbog toga to se na taj na?in ?ovjek okupira nafilom u odnosu na napatanja posta koji je obavezan.
Drugi: Da je zabranjeno postiti dobrovoljni post prije napatanja ramazanskog posta, i to je stav hanbelijske pravne kole.

Ispravno je miljenje onih koji smatraju da je to dozvoljeno, zato to vrijeme napatanja nije ograni?eno, a stav da je vrijeme napatanja ograni?eno i da je dobrovoljni post prije napatanja neispravan, jeste stav za koji treba dokaz, a takav dokaz ne postoji...''

A Allah najbolje zna.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...