Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo

Vrijednosti 10 Dana Zul-Hidzeta


tesbihPrvih deset dana zul-hiddeta su me?u najvrednijim i najveli?anstvenijim danima kod Uzvienog Allaha. Imam Bezzar zabiljeio je predaju sa dobrim lancem prenosilaca, kao i imam Ebu J'ala, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, a to je sve spomenuo imam Munziri u poznatom djelu Et-Tergib, od Dabira, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: ''Najbolji dunjalu?ki dani su deset dana zul-hiddeta.'' Prisutni su upitali: ''Zar tim danima nije ravna borba na Allahovom putu?'', a Allahov Poslanik rekao je: ''Njima nije ravna ?ak ni borba na Allahovom putu, osim ako ?ovjek poloi svoj ivot na Allahovom putu.'' (ejh Albani smatrao je vjerodostojnim ovaj hadis)

Musliman bi trebao da se maksimalno potrudi u ovim blagoslovljenim danima u ?injenju dobrih djela, zato to su dobra djela dodatno draga Uzvienom Allahu u ovim danima, kao to je spomenuto u hadisu imama Buharije, kada su prisutni ashabi upitali Allahovog Poslanika: ''Allahov Poslani?e, pa ?ak ni borba na Allahovom putu - dihad?'', on je kazao: ''?ak ni borba na Allahovom putu, osim u slu?aju kada ?ovjek iza?e u borbu zalau?i svoj ivot i svoj imetak i nita od toga ne vrati.'' (Izvor fetve: islamweb.net)

Pitanje: ta treba ?initi u prvih deset dana zul-hiddeta?

Odgovor: Prvih deset dana mjeseca zul-hiddeta zasigurno su blagoslovljeni dani. Zbog njihove vrijednosti i blagoslova, Uzvieni Allah se kune njima: ''Tako mi zore i deset no?i'' (El-Fedr, 1-2). Imam Buharija zabiljeio je hadis od Ibn Abbasa, r.a., da je Allahov Poslanik kazao: ''Ne postoje dani u kojima su dobra djela draa Allahu od dobrih djela u ovim danima'' - misle?i na prvih deset dana zul-hiddeta. Upitali su: ''Allahov Poslani?e, pa ?ak ni borba na Allahovom putu - dihad?'' Poslanik je rekao: ''?ak ni borba na Allahovom putu, osim u slu?aju kada ?ovjek iza?e u borbu zalau?i svoj ivot i svoj imetak, i nita od toga ne vrati.''

Na osnovu spomenutog, muslimanu je propisano da se maksimalno potrudi u ?injenju ibadeta u ovim danima: namaz, u?enje Kur'ana, zikr - spominjanje Allaha, traenja oprosta, ?uvanje rodbinskih veza - obilaskom rodbine itd. Na osnovu prakse Allahovog Poslanika, vidimo da je post jedno od najpohvalnijih djela u ovim blagoslovljenim danima. U Ebu Davudovom Sunenu zabiljeena je predaja od jedne supruge Allahovog Poslanika u kojoj se navodi: ''Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hiddeta.''

U Musnedu imama Ahmeda zabiljeena je predaja od Ebu Katade, r.a., da je neki ?ovjek upitao Allahovog Poslanika: ''ta kae o postu na dan Arefata?'', a Poslanik je odgovorio: ''O?ekujem da ?e Allah onome ko posti taj dan oprostiti grijehe u prethodnoj i predstoje?oj godini.'' Tako?er, neka djela na koja islam stavlja akcent u ovim danima, za one koji ele klati kurban, jeste da ne briju nita od dlaka, niti da potkra?uju nokte, na osnovu hadisa Ummu Seleme, r.a., da je Poslanik kazao: ''Kada vidite mla?ak zul-hiddeta, a neko od vas namjerava da kolje kurban, neka ne uzima nita od dlaka - kose niti od nokata.'' (Izvor fetve: islamweb.net)

Pitanje: Je li propisan post u prvih deset dana zul-hiddeta, to obuhvata i dan Bajrama?

Odgovor: Pohvalno (sunnet) je postiti prvih devet dana zul-hiddeta. To nam potvr?uje hadis Ibn Abbasa, r.a.: ''Ne postoje dani u kojima su dobra djela draa Allahu od dobrih djela u ovim danima'' - misle?i na prvih deset dana zul-hiddeta. Prisutni su upitali: ''Allahov Poslani?e, pa ?ak ni borba na Allahovom putu - dihad?'', a on je odgovorio: ''?ak ni borba na Allahovom putu, osim u slu?aju kada ?ovjek iza?e u borbu zalau?i svoj ivot i svoj imetak, i nita od toga ne vrati.'' (Buharija)

Jedna od supruga Allahovog Poslanika kazala je: ''Allahov Poslanik postio je devet dana zul-hiddeta, dan Aure i tri dana u svakom mjesecu.'' (Hadis je zabiljeio Ahmed, Ebu Davud, slabim ga je ocijenio autor knjige Nasbur-rajeti, a ejh Albani ga je ocijenio vjerodostojnim) to se ti?e posta na dan Bajrama, on je strogo zabranjen, a to nam potvr?uje hadis Ebu Seida, r.a.: ''Allahov Poslanik zabranio je da se posti na dan Kurbanskog i Ramazanskog bajrama.'' (Buharija i Muslim)

Islamski u?enjaci imaju jednoglasan stav u pogledu zabrane posta na dan Bajrama.
Dobra djela u ovim danima op?enito su vrednija nego u drugim vremenima. to se ti?e posta, nije dozvoljeno u njima postiti osim prvih devet dana, a deseti dan je Bajram kada je zabranjeno postiti. Na osnovu spomenutog moemo kazati da se pod pojmom vrijednost deset dan zul-hiddeta, u pogledu posta, misli na post devet prvih dana, dok se spominju kao deset dana zbog prevladavanja broja deset. Pogledati komentar Muslimove zbirke hadisa od imam Nevevija, br. hadisa 1176.
(Izvor fetve: islam-qa.com)

Pitanje: Je li dozvoljeno hadiji (osoba koja obavlja had) da posti prvih deset dana zul-hiddeta?

Odgovor: Hadiji (osobi koja obavlja had) propisano je da posti prvih deset dana zul-hiddeta, kao i u danima prije. Post u tim danima je pohvalan i njemu i drugima, osim to je sunnet za hadiju da ne posti na dan Arefata, kada je sunnet za hadiju da ne posti.

Kazao je imam afija: ''Ja volim (smatram propisanim) post tog dana (dan Arefata) osim ako je u pitanju hadija, kada volim da tog dana ne posti, zato to je Allahov Poslanik ostavljao post na dan Arefata kada bi bio hadija. To je pohvalno kako bi ?ovjek imao vie snage za dovu, a najbolja dova je Arefatska dova.'' to se ti?e posta desetog dan zul-hiddeta (dan Bajrama), to je zabranjeno hadiji i onima koji to nisu.

A to se ti?e obaveznog posta hadiji koji nije u mogu?nosti da zakolje kurban, to je post tri dan na hadu, on je obavezan da se isposti na hadu, na osnovu rije?i Uzvienog Allaha: ''A onaj ko ga ne na?e, neka posti tri dana u danima hada, i sedam dana po povratku - to jest punih deset dana.'' (El-Bekare, 196) Velik broj u?enjaka dozvolio je da se ova obaveza ispuni u danima terika (danima kada hadije borave na Mini), a to su jedanaesti, dvanaesti, trinaesti dan zul-hiddeta. Ako hadiji nije obaveza da posti ove dane, on ne bi trebao da posti u ovim danima.

Napomena: Prvi dan Zul-Hidzeta ove godine je u Petak 28/10-2011
 
(Izvor: islamweb.net)
Priredio: Elvedin Pezi?, Prof.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...