Ponedjeljak, JUNE 24, 2024
tekstovi_logo

PRAVA ISTINA O ISA-u alejhi selam (ISUSU)


jesusKontraverzija oko li?nosti Isaa alejhi selam (Isus) je najvanija, najistaknutija, najbitnija i najve?a razlika izme?u islama i kr?anstva.

Ova razlika dri sljedbenike ove dvije religije razdvojenim. Muslimani gledaju na Isaa kao na jednog od velikih istaknutih poslanika boijih, vole ga i respektuju, isto koliko vole i respektuju Ibrahima alejhi selam (Abraham).

S druge strane kr?ani dre i smatraju Isaa alejhi selam Bogom, ili Boijim sinom, a takvo shvatanje I tu koncepciju muslimani ne mogu prihvatiti.

Islam u?i da Isaa alejhi selam, nije nikad tako neto tvrdio niti sebi pripisivao.

MERJEMA (Marija)

Kuransko kazivanje o Isau po?inje spominjanjem za?e?a njegove majke Merjeme (Marije). Imranova ena, Merjemina majka, se zavjetovala da ?e posvetiti svoje dijete da bude u slubi Allahu u hramu. Zekerijjah koji je preuzeo brigu o Merjemi redovno je nalazio hranu kod nje. Kada ju je upitao odakle joj to, ona je odgovorila da je to od Allaha.

Kuranski ajeti o tome govore:

???? ??????? ????????? ????????? ????? ?????? ???????? ???? ??? ??? ??????? ?????????? ??????????? ?????? ? ??????? ????? ?????????? ??????????

Kada Imranova ena re?e: "Gospodaru moj, ovo to je u trbuhu mome ja zavjetujem samo na slubu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve ?uje i zna!"(Alu Imran,35)

???????? ??????????? ??????? ????? ?????? ??????????? ??????? ????????? ???????? ????? ???????? ???????? ????????? ???????????? ? ???????? ???????????? ???????? ???????? ?????????? ???? ??????????????? ???? ???????????? ??????????

Poslije ona, kada je rodi, re?e: "Gospodaru moj, rodila sam ensko" a Allah dobro zna ta je rodila "a ensko nije kao muko; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog ejtana."(Alu Imran,36)

RADOSNE VIJESTI I ISAOVO RO?ENJE

Kada je Merjema postal punoljetna sveti duh (melek Dibril / an?eo Gabrijel) joj se pojavio u liku ?ovjeka donose?i joj vijesti o sinu. U Kuranu ?itamo slijede?i dijalog izme?u Merjeme i meleka:

???? ??????? ?????????????? ??? ???????? ????? ??????? ??????????? ?????????? ??????? ??????? ?????????? ?????? ????? ???????? ???????? ??? ?????????? ???????????? ?????? ???????????????

A kada meleki rekoe: "O Merjema, Allah ti javlja radosnu vijest, od Njega Rije?: ime ?e mu biti Mesih, Isa, sin Merjemin, bi?e vi?en i na ovome i na onome svijetu i jedan od Allahu bliskih; (Alu Imran 45)

??????????? ???????? ??? ????????? ????????? ?????? ?????????????

on ?e govoriti ljudima jo u kolijevci, a i kao odrastao, i bi?e ?estit" (Alu Imran 46)

??????? ????? ??????? ??????? ??? ?????? ?????? ??????????? ?????? ? ????? ????????? ??????? ???????? ??? ??????? ? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????? ???? ??? ?????????

ona re?e: "Gospodaru moj, kako ?u imati dijete kada me nijedan mukarac nije dodirnuo?" "Eto tako" re?e "Allah stvara to On ho?e. Kada neto odlu?i, On samo za to rekne: 'Budi!' i ono bude." (Alu Imran 47)

Merjema je zanijela na misteriozan i natprirodan na?in, a zatim se povukla na daleko I usamljeno mjesto gdje je ?ekala poro?aj. Kuran nam govori kako se Merjema osje?ala te ta su joj Jevreji rekli kada je donijela dijete ku?i:

I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.(19-22) I poro?ajni bolovi prisilie je da do?e do stabla jedne palme. "Kamo sre?e da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala!" uzviknu ona.(19-23) I melek je, koji je bio nie nje, zovnu: "Ne alosti se, Gospodar tvoj je dao da nie tebe potok pote?e.(19-24) Zatresi palmino stablo, posu?e po tebi datule svjee,(19-25) pa jedi i pij i budi vesela! A ako vidi ?ovjeka kakva, ti reci: 'Ja sam se zavjetovala Milostivom da ?u utjeti, i danas ni s kim ne?u govoriti.'(19-26) I do?e ona s njim porodici svojoj, nose?i ga. "O Merjemo" rekoe oni "u?inila si neto ne?uveno!(19-27) Ej ti, koja u ?ednosti li?i Harunu, otac ti nije bio nevaljao, a ni mati tvoja nije bila nevaljalica."(19-28) A ona im na njega pokaza. "Kako da govorimo djetetu u beici?" rekoe.(19-29) "Ja sam Allahov rob" ono re?e "meni ?e On Knjigu dati i vjerovjesnikom me u?initi (19-30) i u?ini?e me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredi?e mi da dok sam iv molitvu obavljam i milostinju udjeljujem,(19-31) i da majci svojoj budem dobar, a ne?e mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.(19-32) I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!"(19-33)

ISAA NIJE BOIJI SIN

U istom poglavlju, odmah nakon gore spomenutog ajeta Allah uvjerava Muhammeda sallallahu alejhi we selem i cijeli svijet da je ovo gore spomenuto, istina o Isau, pa i pored toga ve?ina kr?ana u to nevjeruje. Isa nije Allahov sin. On je, to je vie nego jasno sin Merjemin.

Ajeti se nastavljaju:

??????? ?????? ????? ???????? ? ?????? ???????? ??????? ????? ???????????

To je Isa, sin Merjemin to je prava istina o njemu onaj u koga oni sumnjaju.(Merjem,34)

??? ????? ??????? ??? ????????? ??? ?????? ? ??????????? ? ????? ?????? ??????? ?????????? ??????? ???? ??? ?????????

Nezamislivo je da Allah ima dijete, hvaljen neka je On! Kad neto odlu?i, On za to rekne samo: "Budi!" i ono bude.(Merjem,35)

Nakon ovog jasnog i eksplicitnog iskaza o prirodi i biti Isaovoj, Allah nare?uje Muhammedu sallallahu alejhi we selem, da pozove kr?ane na pravi put; da oboavaju jednog Boga:

??????? ??????? ?????? ??????????? ???????????? ? ?????? ??????? ????????????

Allah je, uistinu, i moj i va Gospodar, zato se klanjajte samo Njemu! To je Pravi put.(Merjem,36)

Odbacivanje ideje da Allah ima sina saop?ena je kasnije u istom poglavlju u neto otrijoj i stroijoj formi:

Vi, doista, neto odvratno govorite!(19-89) Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe (19-90) to Milostivom pripisuju dijete.(19-91) Nezamislivo je da Milostivi ima dijete (19-92) ta svi ?e oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog traiti uto?ite!(19-93)

Ajeti nastavljaju skretati panju svim ljudima, na istinu i dokaze koje je donio Muhammed sallallahu alejhi we selem. Allah zna da ljudi uzastopno naslje?uju takve ideje i vjerovanja, koja izme?u ostalog uklju?uju greke i interpretacije ranijih generacija. Oni nemaju na?ina da te greke sami otkriju. Na ovaj na?in Allah prezentira Kuran kao dokaz i istinu tim ljudima. On kae:

???????? ????????? ??????? ?????????? ????????????? ?????????????? ??????????? ???????????? ???? ???????? ? ???????? ????????? ???????????? ??????????????? ??????????????? ???????? ???????? ????? ????????? ????? ???? ????? ??????? ???????? ????? ????????

vjernike koji su dobra djela ?inili On ?e prema zasluzi nagraditi i jo ?e im, iz obilja Svoga, vie dati; a one koji su zazirali i oholili se na nesnosne muke ?e staviti i oni ne?e na?i sebi, mimo Allaha, ni zatitnika ni pomaga?a.(En-Nisa,173)

??? ???????? ???????? ???? ???????? ????????? ???? ?????????? ???????????? ?????????? ?????? ?????????

O ljudi, dokaz vam je ve? stigao od Gospodara vaeg i Mi vam objavljujemo jasnu Svjetlost.(En-Nisa,174)

???????? ????????? ??????? ????????? ????????????? ???? ???????????????? ??? ???????? ??????? ???????? ????????????? ???????? ???????? ?????????????

One koji budu u Allaha vjerovali i ?vrsto se Njegovih propisa pridravali On ?e, sigurno, u milost Svoju i blagodat uvesti, i pravim putem Sebi uputiti.(En-Nisa,175)

ISA JE BIO ALLAHOV (BOIJI) POSLANIK

Sada ?e se neko zapitati: Ako Kuran nije?e i odbacuje trojstvo, i Isaovo boansko porijeklo, ta je onda po Kuranu bila Isaova stvarna misija?

Isa alejhi selam, je bio jedna karika u dugom lancu poslanika i vjerovjesnika poslanih od Allaha razli?itim drutvima i nacijama kad god su oni trebali uputu ili kad su se udaljilji od Allahovog u?enja. Isa je bio posebno pripremljen od Allaha da bi bio poslan idovima koji su odstupili od u?enja Musaovog (Mojsije) i u?enja drugih poslanika.

Kuran nam govori o Isaovoj misiji u sljede?im ajetima, a koji su nastavak ranije navedenih ajeta o radosnoj vijesti koja je donesena Merjemi:

????????????? ?????????? ????????????? ?????????????? ?????????????

I pou?i?e ga knjizi i mudrosti, i Tevratu i Indilu,(Alu Imran,48)

?????????? ?????? ????? ???????????? ?????? ???? ????????? ??????? ???? ?????????? ? ?????? ???????? ????? ????? ???????? ?????????? ????????? ????????? ????? ????????? ??????? ???????? ??????? ? ?????????? ??????????? ????????????? ????????? ??????????? ???????? ??????? ? ?????????????? ????? ??????????? ????? ???????????? ??? ??????????? ? ????? ??? ??????? ??????? ??????? ??? ?????? ????????????

i poslati kao poslanika sinovima Israilovim: "Donosim vam dokaz od Gospodara vaeg: napravi?u vam od ilova?e neto poput ptice i puhnu?u u nju, i bi?e, voljom Allahovom, prava ptica. I iscijeli?u slijepa od ro?enja, i gubava, i oivljava?u mrtve, voljom Allahovom, i kaziva?u vam ta jedete i ta u domovima svojim gomilate; to ?e, uistinu, biti dokaz za vas, ako pravi vjernici budete;(Alu Imran,49)

???????????? ?????? ?????? ??????? ???? ???????????? ??????????? ????? ?????? ??????? ??????? ?????????? ? ??????????? ??????? ???? ?????????? ?????????? ??????? ????????????

i da potvrdim istinitost Tevrata, objavljenog prije mene, i da vam dopustim neto to vam je bilo zabranjeno. I donosim vam dokaz od Gospodara vaeg zato se Allaha bojte i mene sluajte(Alu Imran,50)

????? ??????? ?????? ??????????? ???????????? ? ?????? ??????? ????????????

Allah je doista i moj i va Gospodar, pa se Njemu klanjajte; to je Pravi put!"(Alu Imran,51)

ISA JE UZDIGNUT NA NEBO

alosna je i tuna ?injenica o malom broju sljedbenika pravog putakojem je Isa pozivao. Njega je slijedilo nekoliko apostola (havarijina) koje je Allah subhanehu ve teala, inspirisao dag a podre. I ne samo to, nevjernici su napravili zavjeru (kao to su uradili Muhammedu sallallahu alejhi we selem, 6-stolje?a kasnije) da ubiju Isaa, ali Allah je imao bolji plan za njega i njegove sljedbenike kako nam Kuran u sljede?im ajetima:

A kada se Isa uvjerio da oni ne?e da vjeruju, uzviknuo je: "Koji ?e biti pomaga?i moji na Allahovom putu?" "Mi" rekoe u?enici "mi ?emo biti pomaga?i Allahove vjere, mi u Allaha vjerujemo, a ti budi svjedok da smo mi posluni Njemu.(Alu Imran,52) Gospodaru na, mi u ono to Ti objavljuje vjerujemo i mi poslanika slijedimo, zato nas upii me?u vjernike!"(Alu Imran,53) I nevjernici po?ee smiljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.(Alu Imran,54) I kada Allah re?e: "O Isa, duu ?u ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasi?u te od nevjernika i u?ini?u da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ?ete se, poslije, svi povratiti i Ja ?u vam o onome u ?emu se niste slagali presuditi:(Alu Imran,55) one koji ne budu vjerovali na strane muke ?u staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im ne?e mo?i pomo?i." (Alu Imran,56)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...