Nedjelja, APRIL 21, 2024
tekstovi_logo

VRIJEDNOSTI ZIKRA


zikir

Kazao je Uzvieni Allah delle anuhu: Sje?ajte se vi Mene, pa ?u se i Ja sje?ati vas! I zahvaljujte Mi, a ne budite Mi nezahvalni.(El-Bekare: 152)
- O vi, koji vjerujete! Allaha ?esto i mnogo spominjite! (El-Ahzab: 41)
- ... i mukarcima koji mnogo Allaha spominju i enama, Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. (El-Ahzab: 35)
- I u sebi spominji Gospodara svoga ujutro i nave?er, ponizno i sa strahopotovanjem i ne podiu?i glas, i ne budi nemaran! (El-Araf 205)Kazao je Allahov Poslanik: "Meselul-l-lezi jezkuru Rabbehu ve-l-lezi la jezkuru Rabbehu meselu-l-hajji ve-l-mejjiti"
- Primjer onoga koji se sje?a svoga Gospodara spominju?i Ga i onog koji Ga se ne sje?a je kao primjer ivog ?ovjeka i mrtvaca. ( K )
Zatim je kazao:

"Ela unebbi ukum bi hajri e'a malikum ve ezkaha inde melikikum ve erfe'iha fi deredatikum ve hajrin lekum min infaki-z-zehebi ve-l-veriki ve hajrin lekum min en telkav aduvvekum fe tadribu eanakahum ve jadribu e'anakak-um? Kalu, bela! Kale zikru-l-Lahi te' ala"

- elite li da vas obavijestim o vaem najboljem djelu, koje je usto: najkreposnije kod vaeg Vladara, korisnije od udjeljivanja zlata i srebra, zna?ajnije i od borbe protiv vaeg neprijatelja? Ashabi odgovorie: Da, elimo! - Sje?anje na Allaha Uzvienog. (T,MA )

Kazao je i ove rije?i: Uzvieni Allah kae: Ene inde zanni abdi bi, ve Ene meahu iza zekereni, fe in zekereni fi nefsihi - zekertuhu fi Nefsi, ve in zekereni fi melein- zekertuhu fi melein hajrin minhum, ve in tekarrebe ilejje ibren tekarrebtu ilejhi ziraan, ve in tekarrebe ilejje ziraan tekarrebtu ilejhi baan, ve in etani jemi etejtuhu herveleten"

- Rekao je Allah, delle anuhu: - Ja sam sa Svojim robom kada misli o Meni. S njim sam kad god Me se sjeti. Ako Me se sjeti u osami, i Ja se sjetim njega kad sam sam; ako Me se, pak, sjeti dok je u drutvu, i Ja se njega sjetim u jo ljepem drutvu. Kad mi se priblii za pedalj, i Ja se njemu pribliim za lakat, a ako Mi se priblii za lakat, Ja se njemu pribliim za rukohvat.Najzad, ako Mi se priblii hodom, Ja ?u se njemu pribliavati urbom. (K)

A kazao je i ovako: "Ve'an Abdillahi bin Busr, radi-je- l-Lahu anhu, enne redulen kale: "ja Resula-l-Lahi, inne erai'al-islami kad kesuret alejje fe ahbirni bi ejin eteebbesu bihi" - Kale - "La jeza-lu lisanuke retiben min zikril-l-Lahi".

- Od Abdullaha sina Busra, r.a., prenosi se da je neki ?ovjek rekao Boijem Poslaniku: "O Boiji Poslani?e, meni se ?ini da ima puno islamskih propisa, pa mi kai neke najvanije, kojih ?u se pridravati", pa mu je rekao: "Neka ti jezik neprestano spominje Allaha, delle anuhu"(T,MA )

Kazao je i : "Men kare e harfen min Kitabi-l-Lahi fe lehu bihi hasenetun vel-hasenetu bi ari emsaliha, ve la ekulu: elif-lam-mim-harfun ve lakinne elifun harfun, lamun harfun, mimun harfun"

- Ko prou?i ( pro?ita ) slovo iz Allahove Knjige pribavio je sebi dobro, a za to dobro stje?e se deset drugih dobara. Nisam kazao: "elif-lam-mim" - jedno je slovo, nego "elif" je slovo, "lam" je slovo i "mim" je slovo. ( T )

Zabiljeen je i ovaj hadis: "Ve anUkbete bin Amirin, radijel-l-Lahu 'anhu kale: harede Resulu-l-lahi (sallallahu `alejhi we sellem) ve nahnu fi-s-suffe fe kale: ejjukum juhibbu en jagduve kulle jevmin ila buthanin ev ile-l-akiki fe jeti minhu bi nakatejni kevmavejni fi gajri ismin ve la katiati rahimin?-fe kulna: Ja Resule-l-lahi, nuhibbu zalike. Kale: e fela jagdu ehadukum ile-l-mesdidi fe juallimu ev jakreu ajetejni min Kitabi-l-Lahi azze ve delle, hajrun lehu min nakatejni, ve selasun hajrun lehu min selasin, ve erbeun hajrun lehu min orbe'in, ve min eadadihinne mine-l-ibili"

- Prenosi se od Ukbeta, sina Amirova, da je rekao: " Dok smo mi boravili na sofi, iziao je Allahov Poslanik, sallallahu `alejhi we sellem, i obratio nam se: Ko od vas ne bi elio svakog dana osvanuti u Buthani ili u Akiki i da mu k tome budu darovane po dvije velike jednogrbe deve na halal na?in i ne kao poklon rodbine? Odgovorili smo: Svi bismo to eljeli, Allahov Poslani?e. Tada nam on re?e: Zar niko me?u vama ne eli poraniti u damiju i u njoj pou?avati ili sam prou?avati (?itati) dva kur'anska ajeta - to mu je korisnije od dvije deve; tri ajeta su mu na taj na?in vrednija od tri deve; ?etiri od ?etiri deve i tako redom. ( M )

Kazao je i sljede?e: "Men ka' ade mak 'aden lem jezkuri-l-Lahe fihi kanet 'alejhi min-l-Lahi tiretun,ve men idtade'a mudtade'an lem jezkuri-l-Lahe fihi kanet' alejhi tiretun"

- Ko sjede u drutvo ne spomenuvi pritom Allaha, Allah se srdi na njega a, tako?er, ko legne ne spomenuvi Allaha, Allah se srdi na njega.( D,M )

Kazao je i ovo:"Ma delese kavmun medlisen lem jezkuru-l-Lahe fihi ve lem jusallu ala nebijji-him illa kane alejhim tiretun, fe in aeazzebehum ve in a egafere lehum"

- Grupa koja se okupi na jednom mjestu, a pritom ne spomene Allaha i ne donese salavat na svoga Poslanika, na sebe je navukla Allahovu srdbu. Ako htjedne, Allah ?e ih kazniti, a ako ne, oprostit ?e im.( T )

Sli?nu poruku kazao je drugom prilikom Poslanik: "Ma min kavmin jekumune min medlisin la jezku-rune-l-Lahe fihi illa kamu an misli dusseti himarin ve kane lehum hasretun"

- Skupina koja napusti sijelo ne spomenuvi pri tome Allaha kao da je ustala iza lea magarca, i oni su u tekoj nesre?i.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZIKR I DOVE

POSJETITE MINBER.BA

  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...
  • Život i djelo Mehmeda Handžića
    Piše: Mr. Vedad Mustedanagić Mehmed Handžić rođen je 16. 12. 1906. godine u Sarajevu, a umro je 29. 7. 1944. godine. Njegov otac Muhammed-aga bavio...
  • Post u mjesecu Ševvalu
    Piše: Mr. Safet Kuduzović Post je jedan od najvrednijih ibadeta i temelj islama. On pripada Allahu Uzvišenom Koji nagraðuje za njega. Nad drugim ibadetima odlikuje...