Četvrtak, Svibanj 23, 2024
tekstovi_logo

DOVE PRI STUPANJU NA NAMAZ


DOVE KOJIM SE PO?INJE NAMAZ

( poslije izgovora tekbira kojim se stupa u namaz )

27."Allahumme ba'id bejni ve bejne hatajaje kema baadte bejne-l-mariki ve-l-magribi. Allahumme nekkini min hatajaje kema junekka-s-sevbu-l-ebjedu mine-d-denisi.

Allahummagsilni min hatajaje bi-s-seldi ve-l-mai ve-l-beredi."

- Allahu moj, odmakni me od grijeha na razdaljinu kolika je od Istoka do Zapada. Moj Allahu, sa?uvaj me od grijeha kao to se ?uva bijela odje?a od prljavtine. Gospodaru moj, o?isti me od grijeha svim sredstvima (snijegom, kiom,i ledom).

28."Subhaneke-l-Lahumme ve bi hamdike ve tebareke-smuke ve teala dedduke ve la ilahe gajruke."

- Tebi slava pripada, Allahu moj, i uvijek si hvaljen. Blagoslovljeno je Tvoje Ime, uzviena je Tvoja veli?ina i nema boga osim Tebe.

29."Veddehtu vedhije li-l-lezi fetare-s-semavati ve-l-erda hanifen ve ma ene mine-l-murikine. Inne salati ve nusuki ve mahjaje ve memati li-l-Lahi Rabbi-l-alemine. La erike lehu ve bi zalike umirtu ve ene mine-l-muslimine. Allahumme Ente-l-Meliku, la ilahe illa Ente. Ente Rabbi ve ene abduke. Zalemtu nefsi va-tereftu bi zenbi, fa-gfir li zunubi demian, innehu la jagfiru z-zunube illa Ente. Vehdini li ahsenil-ahlaki la jehdi li ahseniha illa Ente. Vasrif anni sejjieha, la jasrifu anni sejjieha illa Ente. Lebbejke ve sadejke, ve-l-hajru kulluhu bi jedejke. Ve--erru lejse ilejke, ene bike ve ilejke, tebarekte ve te alejte. Estagfiruke ve etubu ilejke."

Upravio sam lice svoje Onome Koji je stvorio nebesa i Zemlju kao potvrdu Svoje istinitosti, i ja nisam neznaboac. Doista, moj namaz i moji obredi, moj ivot i moja smrt, pripadaju Allahu, Gospodaru svjetova, Koji nema

1)Muhamed,a.s., objasnio je rije? el-vesile u jednom hadisu u kojem kae: "Traite od Uzvienog Allaha da mi podari "el-vesile", a to je stepen u Dennetu koji moe dosti?i samo Allahov odani rob. Nadam se i molim Uzvienog Allaha da ja budem taj rob." (Prim. rec.)
Sebi ravnog. Tako mi je zapovje?eno i ja sam musliman. Allahu moj, Ti si vladar, nema boga osim Tebe. Ti si Gospodar moj, a ja sam rob Tvoj. Prema sebi sam nasilje po?inio i priznajem grijehe svoje. Zbog toga oprosti mi sve grijehe moje, jer niko osim Tebe ne moe grijehe opratati. Pokai mi put najljepeg ahlaka, jer ljepem niko osim Tebe ne moe uputiti. Odstrani od mene lo karakter, jer samo Ti to moe u?initi. Odazivam Ti se i radujem, Allahu moj, i sva dobra su u Tvojim Rukama. Tebi se zlo ne pripisuje. Ja sam Tvoj sluga i Tebi pripadam. Ti si Slavljeni i Uzvieni. Tebe samo molim za oprost i Tebi se kajem. ( M )

30."Allahumme Rabbe Debraile ve Mikale ve Israfile, fatire-s-semavati ve-l-erda, alime-l-gajbi ve- -eha-deti. Ente tahkumu bejne ibadike fima kanu fihi jahtelifun. Ihdini lima-htulife fihi mine-l-hakki bi iznike. Inneke tehdi men teau ila siratin mustekim."

- Allahu moj, Gospodaru Debraila, i Mikaila i Israfila, Stvaratelju nebesa i Zemlje, Znal?e skrivenog i vidljivog - Ti sudi me?u robovima Svojim u pitanjima u kojima se oni razilaze. Razlu?i mi istinu od neistine, jer samo Ti na Pravi put upu?uje onoga koga Ti ho?e.

31."Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, Allahu ekber kebira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve-l-hamdu li-l-Lahi kesira, ve subhane-l-Lahi bukreten ve esila. (3X) Euzu bi-l-Lahi mine--ejtani minnefhihi ve nefesihi ve hemzihi."

- Doista je Allah najve?i, zaista, Allah je najve?i i ponovo, doista Allah je najve?i. Beskona?na zahvalnost pripada Allahu. Svekolika zahvalnost samo Allahu pripada. Svekolika zahvalnost pripada Allahu. Slavljen neka si, Allahu moj, jutrom i uve?er. (3X) Allaha prizivam protiv ejtana, protiv njegova daha, i doaptavanja, i njegova navra?anja na zlo.

32."Allahumme leke-l-hamdu, Ente nuru-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu Ente kajjimu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente Rabbu-s-semavati ve-l-erdi ve men fihinne, ve leke-l-hamdu, Ente-l-hakku, ve kavluke-l-hakku, ve likauke-l-hakku , ve-dennetu hakkun, ve-n-naru hakkun, ve-n-ebijjune hakkun, ve Muham-medun sallallahu `alejhi we sellem hakkun ve-s-sa'atu hakkun. Allahumme, leke eslemtu, vealejke tevekkeltu, ve bike amentu ve ilejke enebtu, ve bike hasamtu, ve ilejke hakemtu. Fa-gfirli ma kaddemtu ve ma ehhartu, ve ma esrertu ve ma alentu. Ente ilahi la ilahe illa Ente."

- Vjerovjesnik, sallallahu `alejhi we sellem, prilikom no?nih molitvi u?io je ovu dovu: "Allahu moj, Tebi hvala, Ti si svjetlo nebesa i Zemlje i onoga to je na njima. Hvala Tebi, Ti si upravitelj nebesa i Zemlje. Hvala Tebi, Ti si Istina, i Tvoje obe?anje je istina, i Tvoj govor je istina, i susret s Tobom je istina, i Dennet je istina, i Dehennem je istina, i vjerovjesnici su istina, i Sudnji dan je istina, i Muhammed je istina. Allahu moj, Tebi sam predanost iskazao, i na Tebe se oslanjam, i u Tebe vjerujem, i Tebi se kajem, i radi Tebe se sukobljavam s neprijateljem i borim protiv njega; Zbog toga, oprosti grijehe koje ?u, moda, po?initi i one koje sam ve? po?inio, one koje sam tajno po?inio kao i one koje sam javno po?inio! Ti si moj Bog. Nema boga osim Tebe." ( B, MS )Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZIKR I DOVE

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...