Srijeda, JUNE 19, 2024
tekstovi_logo


dedzal-330-2Priredio: Abdusamed Nasuf Buatli?

Prenosi se od Enesa, r.a., da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Nema ni jednog Allahovog poslanika a da nije upozorio svoj narod na ?oravog laca. Da, on je zaista ?orav, a va Gospodar nije ?orav. Na njegovom ?elu, izme?u njegovih o?iju, pie : K, F, R (kafir). Na ovaj na?in, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, po?eo je svoj govor ashabima o Dedalu. Ashabi su mu rekli: ''Allahov Poslani?e, toliko si nam pri?ao o Dedalu da smo se uplaili.

Osje?amo kao da ?e se pojaviti sada dok i sjedimo ovdje i da se krije iza ove palme.'' Onda je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ''Ja se za vas bojim ne?eg drugog mimo Dedala. Ako se on ipak pojavi dok sam ja me?u vama, ja ?u se protiv njega boriti i pobijediti ga, a ako se pojavi poslije mene, onda neka se svaki ?ovjek bori za sebe.'' Zatim su ashabi rekli: ''Allahov Poslani?e, opii nam Dedala.'' Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ''On je snaan mladi?, kovrdave kose, desno oko mu je potpuno ugaeno, tvrdit ?e da je on Bog, na ?elu ?e mu pisati 'kafir' (nevjernik) i to ?e svaki iskreni vjernik mo?i vidjeti.'' Ashabi su upitali: ''A odakle ?e se pojaviti?''

Odgovorio je: ''Pojavit ?e se na putu izme?u ama i Iraka i sijat ?e nered na Zemlji gdje god se pojavi.'' ''A koliko ?e ostati na Zemlji'', upitali su ashabi? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ''Ostat ?e na Zemlji ?etrdeset dana, jedan dan bit ?e kao godina, jedan kao mjesec dana, jedan kao sedmica, a ostali dani bit ?e kao obi?ni dani.'' Nakon toga ashabi su upitali: ''Allahov Poslani?e, da li ?e u danu koji ?e trajati kao godina biti dovoljno klanjati samo pet namaza kao u obi?nom danu?''

Odgovorio je: ''Ne?e, nego ?ete brojati i podijeliti to vrijeme na obi?ne dane.'' ''A ko ?e biti Dedalovi sljedbenici?'', upitali su. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ''Dedala ?e slijediti sedamdeset hiljada idova iz Isfahana koji ?e na glavama imati turbane.'' Zatim su upitali: ''A kojom brzinom ?e se kretati na Zemlji?'' Odgovorio je: ''Kretat ?e se poput kie koju goni vjetar i obi?i ?e sve strane svijeta.'' ''Ho?e li u?i u svako mjesto i posijati u njemu smutnju?'', uslijedilo je novo pitanje. Odgovorio je: ''Nema mjesta na Zemlji da u njega ne?e u?i Dedal, osim Mekke i Medine koje ?e natkriljivati meleki i ?uvati ih. Dedal ?e do?i blizu Medine i ona ?e se tri puta zatresti tako da ?e iz nje iza?i i iseliti se svaki nevjernik i licemjer.''

Onda su ashabi upitali: ''A ta da radimo ako se pojavi dok mi budemo ivi?'' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovorio je: ''Bjeite u brda ako se on pojavi i ne stajte mu na put, jer od stvaranja Adema do Sudnjega dana za ljude ne?e biti ve?eg iskuenja od Dedala, a ako ga neko od vas sretne, neka u?i po?etak sure El-Kehf.'' ''Allahov Poslani?e, a ta je to to ?e on raditi?'', upitali su. Odgovorio je: ''Do?i ?e u jedan narod i oni ?e povjerovati u njega kao Boga, pa ?e onda narediti nebesima i kia ?e po?eti padati, a iz zemlje ?e bilje izniknuti i njihova stoka ?e se vratiti sa pae punih stomaka i davat ?e mnogo mlijeka. Zatim ?e nai?i pored drevnih ruevina i re?i ?e: 'Neka se pojavi blago koje je u tvojoj utrobi!', i sve blago koje je bilo zakopano ispod tih ruevina pojavit ?e se i i?i ?e za njim poput roja p?ela, pa ?e ga zabludjeli i obmanuti ljudi slijediti zbog toga.

Zatim ?e do?i u drugi narod i pozvati ih da povjeruju u njega kao Boga, a oni ?e to odbiti i ostat ?e ?vrsti u svom vjerovanju u Allaha, d.., ali ?e im nakon toga biti uskra?ena kia i zavladat ?e op?a sua i nestaica tako da ?e ostati bez igdje i?ega. Sa sobom ?e nositi vodu i vatru, ono to ljudi budu vidjeli kao vodu to ?e zapravo biti vatra i obrnuto. Ako ga neko od vas do?eka i sretne, neka slobodno uzme ono to mu se ?ini kao vatra i vidjet ?e da je to hladna i pitka voda.'' Nakon toga ashabi su upitali: ''A ko ?e tada od ljudi na Zemlji posti?i najve?i stepen ehadeta kod Allaha?''

Odgovorio je: ''Prema Dedalu ?e se zaputiti jedan mladi? vjernik koji ?e sresti prethodnicu Dedalove vojske, pa ?e ga oni upitati: 'Kuda si poao?' On ?e im re?i: 'elim se sresti sa ?ovjekom koji za sebe tvrdi da je Bog.' Oni ?e se za?uditi njegovom odgovoru i upitati ga: 'Zar ti ne vjeruje u naeg gospodara?' Odgovorit ?e im: 'On nije gospodar, va Gospodar je Onaj koji je stvorio nebesa i Zemlju, a to se ti?e toga kojeg vi slijedite, on je laljivi nevjernik.' Dedalovi ljudi ?e se naljutiti na njega i neki ?e krenuti da ga ubiju, ali ?e ih sprije?iti jedan od njih koji ?e ih podsjetiti na Dedalovu naredbu da oni ne smiju nikoga ubiti dok njega ne obavijeste o tome. Zatim ?e ga svezati i odvesti Dedalu. Kada taj vjernik ugleda Dedala, iz sveg glasa ?e povikati: 'Ljudi, ne dozvolite da vas obmane taj ejtan!

On je obi?ni laov koji za sebe tvrdi ono to nije. To je smutljivac na kojeg vas je upozorio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.' Dedal ?e se estoko naljutiti i naredit ?e svojim ljudima da ga udaraju i mu?e, ali ?e njemu to jo vie pove?ati vjerovanje. Nakon toga, Dedal ?e narediti da ga prepilaju na dva dijela i oni ?e to u?initi i odvojiti jedan dio od drugog. Zatim ?e Dedal krenuti prema njemu nadmeno i oholo, a ljudi ?e mu seddu ?initi, a onda ?e re?i ubijenom vjerniku: 'Ustani!', i njegove strane ?e se spojiti i on ?e oivjeti.

Onda ?e ga Dedal upitati: 'Vjeruje li sada da sam ja Bog?' A mladi? ?e mu odgovoriti: 'Sad sam jo ubje?eniji da si ti laac o kojem nas je obavijestio Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem.' Zatim ?e re?i: 'O ljudi, znajte dobro da ovaj laac vie nikada ne?e mo?i ponoviti ono to je malo prije uradio, jer je njegov sihr uniten.' Poslije toga, Dedal ?e pokuati da to ponovi, ali mu ne?e po?i za rukom, a onda ?e ga uhvatiti i baciti daleko tako da ?e ljudi pomisliti da ga je bacio u vatru, a on je ustvari u Dennetu. Taj mladi?, vjernik, posti?i ?e najve?i stepen ehadeta kod Allaha u tom vremenu.'' (Dio hadisa, Sahih MuslimAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...