Petak, APRIL 27, 2018
tekstovi_logo

Kako se klanjaju sunneti i nafile


prayer_sunnetVećina islamskih učenjaka stava je da je najbolje klanjati nafile tokom dana i tokom noći dva po dva rekata. Naprotiv, bilo je i učenjaka koji su smatrali obaveznim klanjati nafile na takav način, poput imama Ahmeda, rahimehullahu te'ala, koji je smatrao da nafila namaz nije ispravan ukoliko se klanja sa više od dva rekata i jednim selamom, izuzev vitr-namaza za koji postoje dokazi u vjerodostojnom sunnetu.

Učenjaci svoj stav argumentiraju hadisom Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Namaz tokom noći i dana klanja se dva dva.“ (Tirmizi, 597; Ebu Davud, 1295; Nesai, 1666; Ibnu Madže, 1322. Šejh Albani, rahimehullahu te'ala, hadis je ocijenio vjerodostojnim u djelu Temamu-l-Minne, 240. str.)

Značenje riječi „dva dva“ u hadisu jeste dva po dva rekata kako je to protumačio sam prenosilac ovog hadisa Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma. Bilježi Muslim od Ukbeta b. Hariseta da je rekao: „Upitao sam Ibnu Omera: 'Šta znači dva dva?' Odgovorio je: 'Da predaješ selam nakon svaka dva rekata.'“

Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'dva dva' znače dva po dva rekata, tako da se ne klanja četiri rekata zajedno, već se klanja dva po dva rekata, kako se pouzdano bilježi kod Buharije i Muslima u hadisu Ibnu Omera, radijallahu anhuma, da je neki čovjek upitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Šta kažeš za noćni namaz?' Odgovorio je: 'Dva dva, pa kada se neki od vas poboji da će nastupiti zora, neka klanja jedan rekat vitra i time završi ono što je klanjao.'“ Što se tiče dodatka 'i tokom dana', njega su zabilježili Autori sunena a oko njegove vjerodostojnosti učenjaci imaju podijeljeno mišljenje. Ispravno mišljenje po tom pitanju jeste da je taj dodatak pouzdano potvrđen i prenešen kako ga je takvim ocijenio i imam Buharija. Na osnovu toga, noćni-namazi i dnevni namazi (sunneti i nafile) klanjaju se dva po dva rekata, pri čemu se predaje selam nakon svaka dva rekata.

I svaki hadis u kojem se spominju četiri rekata a ne spominje se način predaje selama, vraća se ovom pravilu i razumijeva se da se ta četiri rekata klanjaju dva po dva pri čemu se predaje selam nakon svaka dva rekata.

Tako se riječi Aiše, radijallahu anha, kada je upitana o Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, namazu u ramazanu, pa odgovorila: 'U ramazanu i mimo ramazana ne bi klanjao više od jedanaest rekata. Klanjao bi četiri rekata, ne pitaj o njihovoj ljepoti i njihovoj dužini ...' iako se u spominje četiri rekata, njene riječi se razumijevaju i  vraćaju na prethodno pravilo da se noćni-namaz klanja dva po dva, a kaže da je spomenila četiri rekata, pa opet četiri rekata, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao četiri rekata pa malo odmorio.“ (Vidjeti: Muhammed b. Salih el-Usejmin, Eš-Šerhu el-Mumti'a, 4/76-77.)

Tako se i riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: „Allah se smilovao čovjeku koji klanja četiri rekata prije ikindije“ tumače „ko ih klanja četiri dva po dva“.

Poznati učenjak hadisa Ibnu Hibban, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem 'četiri rekata' razmijevaju se kao četiri rekata sa dvije predaje selama jer se u predanju Ja'le b. Ata'a od Alije b. Abdullaha el-Ezdija od Ibnu Omera, prenosi da je Vjerovjesnik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: 'Namaz tokom noći i dana klanja se dva dva.'“ (Sahih Ibni Hibban, 6/206.) Slično je rekao Ibnu Hibban, rahimehullahu te'ala, i za klanjanje četiri rekata poslije džume namaza (Sahih Ibni Hibban, 6/213.).

Zatim, treba imati u vidu i činjenicu da učenjaci hadisa nisu bili samo učeni u hadisu već i u fikhu, pa pogledajmo kako su oni naslovljavali poglavlja u kojima bi bilježili spomenuti hadis Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma.

Imam Tirmizi, spomenuti hadis pod brojem 597. zabilježio je pod poglavljem: „Noćni i dnevni namazi se klanjaju dva po dva.“

Ebu Davud ga je zabilježio u poglavlju: „O namazu tokom dana“.

Nesai je zabilježio spomenuti hadis pod poglavljem: „Kako se klanja noćni-namaz“.

Ibnu Madže u poglavlju: „O onome što je došlo da se namazi tokom noći i dana klanjaju dva po dva“.

Poznati učenjak hadisa Ibnu Huzejme, rahimehullahu te'ala, u svome Sahihu poglavlje u kojem je zabilježio spomenuti hadis naslovio je: „Predavanje selama nakon svaka dva rekata kod nafila-namaza, i tokom noći i tokom dana.“

Šejh Abdu-l-Aziz b. Baz, rahimehullahu te'ala, rekao je: „Propisano je da musliman klanja nafila-namaze noću i danju dva po dva rekata, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: 'Namaz tokom noći i dana klanja se dva dva.' Prvi dio je zabilježen kod Buharije i Muslima a drugi dio sa spomenom dana vjerodostojno je zabilježen od strane imama Ahmeda i Autora sunena.“ (Vidjeti: Medžmu'u-l-Fetava, 11/390.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA