Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo

Kako se klanjaju sunneti i nafile


prayer_sunnetVe?ina islamskih u?enjaka stava je da je najbolje klanjati nafile tokom dana i tokom no?i dva po dva rekata. Naprotiv, bilo je i u?enjaka koji su smatrali obaveznim klanjati nafile na takav na?in, poput imama Ahmeda, rahimehullahu te'ala, koji je smatrao da nafila namaz nije ispravan ukoliko se klanja sa vie od dva rekata i jednim selamom, izuzev vitr-namaza za koji postoje dokazi u vjerodostojnom sunnetu.

U?enjaci svoj stav argumentiraju hadisom Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, u kojem je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Namaz tokom no?i i dana klanja se dva dva. (Tirmizi, 597; Ebu Davud, 1295; Nesai, 1666; Ibnu Made, 1322. ejh Albani, rahimehullahu te'ala, hadis je ocijenio vjerodostojnim u djelu Temamu-l-Minne, 240. str.)

Zna?enje rije?i dva dva u hadisu jeste dva po dva rekata kako je to protuma?io sam prenosilac ovog hadisa Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma. Biljei Muslim od Ukbeta b. Hariseta da je rekao: Upitao sam Ibnu Omera: 'ta zna?i dva dva?' Odgovorio je: 'Da predaje selam nakon svaka dva rekata.'

ejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, rahimehullahu te'ala, rekao je: Rije?i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'dva dva' zna?e dva po dva rekata, tako da se ne klanja ?etiri rekata zajedno, ve? se klanja dva po dva rekata, kako se pouzdano biljei kod Buharije i Muslima u hadisu Ibnu Omera, radijallahu anhuma, da je neki ?ovjek upitao Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem: 'ta kae za no?ni namaz?' Odgovorio je: 'Dva dva, pa kada se neki od vas poboji da ?e nastupiti zora, neka klanja jedan rekat vitra i time zavri ono to je klanjao.' to se ti?e dodatka 'i tokom dana', njega su zabiljeili Autori sunena a oko njegove vjerodostojnosti u?enjaci imaju podijeljeno miljenje. Ispravno miljenje po tom pitanju jeste da je taj dodatak pouzdano potvr?en i preneen kako ga je takvim ocijenio i imam Buharija. Na osnovu toga, no?ni-namazi i dnevni namazi (sunneti i nafile) klanjaju se dva po dva rekata, pri ?emu se predaje selam nakon svaka dva rekata.

I svaki hadis u kojem se spominju ?etiri rekata a ne spominje se na?in predaje selama, vra?a se ovom pravilu i razumijeva se da se ta ?etiri rekata klanjaju dva po dva pri ?emu se predaje selam nakon svaka dva rekata.

Tako se rije?i Aie, radijallahu anha, kada je upitana o Vjerovjesnikovom, sallallahu alejhi ve sellem, namazu u ramazanu, pa odgovorila: 'U ramazanu i mimo ramazana ne bi klanjao vie od jedanaest rekata. Klanjao bi ?etiri rekata, ne pitaj o njihovoj ljepoti i njihovoj duini ...' iako se u spominje ?etiri rekata, njene rije?i se razumijevaju i  vra?aju na prethodno pravilo da se no?ni-namaz klanja dva po dva, a kae da je spomenila ?etiri rekata, pa opet ?etiri rekata, jer je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao ?etiri rekata pa malo odmorio. (Vidjeti: Muhammed b. Salih el-Usejmin, E-erhu el-Mumti'a, 4/76-77.)

Tako se i rije?i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Allah se smilovao ?ovjeku koji klanja ?etiri rekata prije ikindije tuma?e ko ih klanja ?etiri dva po dva.

Poznati u?enjak hadisa Ibnu Hibban, rahimehullahu te'ala, rekao je: Rije?i Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem '?etiri rekata' razmijevaju se kao ?etiri rekata sa dvije predaje selama jer se u predanju Ja'le b. Ata'a od Alije b. Abdullaha el-Ezdija od Ibnu Omera, prenosi da je Vjerovjesnik, sallalahu alejhi ve sellem, rekao: 'Namaz tokom no?i i dana klanja se dva dva.' (Sahih Ibni Hibban, 6/206.) Sli?no je rekao Ibnu Hibban, rahimehullahu te'ala, i za klanjanje ?etiri rekata poslije dume namaza (Sahih Ibni Hibban, 6/213.).

Zatim, treba imati u vidu i ?injenicu da u?enjaci hadisa nisu bili samo u?eni u hadisu ve? i u fikhu, pa pogledajmo kako su oni naslovljavali poglavlja u kojima bi biljeili spomenuti hadis Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma.

Imam Tirmizi, spomenuti hadis pod brojem 597. zabiljeio je pod poglavljem: No?ni i dnevni namazi se klanjaju dva po dva.

Ebu Davud ga je zabiljeio u poglavlju: O namazu tokom dana.

Nesai je zabiljeio spomenuti hadis pod poglavljem: Kako se klanja no?ni-namaz.

Ibnu Made u poglavlju: O onome to je dolo da se namazi tokom no?i i dana klanjaju dva po dva.

Poznati u?enjak hadisa Ibnu Huzejme, rahimehullahu te'ala, u svome Sahihu poglavlje u kojem je zabiljeio spomenuti hadis naslovio je: Predavanje selama nakon svaka dva rekata kod nafila-namaza, i tokom no?i i tokom dana.

ejh Abdu-l-Aziz b. Baz, rahimehullahu te'ala, rekao je: Propisano je da musliman klanja nafila-namaze no?u i danju dva po dva rekata, zbog Vjerovjesnikovih, sallallahu alejhi ve sellem, rije?i: 'Namaz tokom no?i i dana klanja se dva dva.' Prvi dio je zabiljeen kod Buharije i Muslima a drugi dio sa spomenom dana vjerodostojno je zabiljeen od strane imama Ahmeda i Autora sunena. (Vidjeti: Medmu'u-l-Fetava, 11/390.)Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...