Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo


jennehBiljei imam Buharija od Ebu Hurejre radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Allah je svojim iskrenim, odanim i dobrim robovima u dennetskim prostranstvima ono to oko nije vidjelo, uho nije ?ulo, niti to moe da zamisli ljudski razum, pripremio. Zatim je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem prou?io ajet: I ne zna nijedna dua ta Smo joj pripremili od ljepota u dennetskim prostranstvima.

Ovaj hadis Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nam govori ta je to Allah pripremio ljudima, a kako ljudi nisu spremni ni jednim svojim ?ulom, niti svojim razumom zamisliti ta je to Allah pripremio. Biljei imam Ebu Nuaim u svome djelu Opisi denneta, s vjerodostojnim lancem prenosioca, da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Nema u dennetu nita da li?i onome to je na dunjaluku, osim imena.

U hadisu kojeg biljee Buharija i Muslim se kae: Mjesto, koje zauzima jedan bi? u dennetu je bolji od dunjaluka i svega onoga to je na dunjaluku. U drugoj predaji, koja je tako?er vjerodostojna, stoji: Mjesto u dennetu u koje se zabode koplje je bolje od dunjaluka i svega to je na dunjaluku. Koliko mjesta zauzima zabodeno koplje? To je jedna neznatna povrina; a Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kae da je to mjesto bolje od dunjaluka i svega to se nalazi na njemu.

Me?u ostalim ljepotama u dennetu, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spominje da ?e se ehidu staviti kruna po?asti na glavu. Jedan biser s te krune je bolji od dunjaluka i svega to je na dunjaluku. Iz samo nekoliko navedenih hadisa vidimo kakva je vrijednost denneta i kakve je ljepote Allah pripremio svojim vjernicima; a s druge strane kakva je pogrdnost i bezvrijednost ovog prolaznog svijeta kod Allaha. Zadnji ?ovjek koji ?e u?i u dennet, dobit ?e onoliko koliko je imao najve?i vladar koji je boravio na dunjaluku i jo deset puta toliko.

Zatim ?e ga Uzvieni Allah upitati: Jesi li zadovoljan Allahov robe? Rob ?e Mu odgovoriti: Jesam. Pa ?e Allah re?i: Tebi pripada jo deset puta toliko. Ta su bogastva samo koli?inski ista, ali su to dennetska bogastva i ona su dakako vrednija. Allah je obezbijedio svakom ?ovjeku u dennetu ono to ?e mu biti dovoljno i to ?e mu predstavljati udoban ivot. Ne?e dennet nikako biti tijesan za ljude i ne?e se u dennetu osjetiti tjeskoba, jer ?e od denneta ostati ?ak prostor koji ne?e biti ispunjen.

U jednom se hadisu navodi, kojeg biljee imam Ahmed i Muslim, da ?e Allah uvesti brojne ljude u dennet i nakon to ih uvede, ostat ?e jedan dio denneta neispunjen, jer ?e stanovnici dehennema biti brojniji. Uzvieni Allah ?e tada stvoriti jednu skupinu stvorenja, koju ?e uvesti u dennet. Allah najbolje zna ko i kakva su ta stvorenja. Pored toga, ?e Allah u dennet uvesti i jednu skupinu ljudi bez polaganja ra?una. U jednom hadisu se navodi da ?e takvih biti 70 000, a u drugoj predaji, koju prenosi imam Ahmed, stoji da ?e u?i 70 000 i sa svakim od tih jo po 70 000.

U dennet ne?e u?i prvi dok ne u?e i zadnji. U?i ?e se kao jedna cjelina, jer su dennetska vrata prostrana i iroka. U jednom hadisu, kojeg biljee Muslim i Buharija, stoji da su dennetska vrata iroka kao razdaljina od Mekke do Basre (nekoliko hiljada kilometara). Imam Ahmed, Taberani i Muslim biljee da su vrata dennetska iroka 40 000 godina hoda. Prva predaja se odnosi na jedna dennetska vrata, a druga na druga dennetska vrata. Znamo da dennetskih vrata sveukupno ima osam. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kae u jednoj predaji, koju biljei Muslim, da ?e do?i vrijeme kada ?e se ljudi okupljati oko tih vrata i gurat ?e se pri ulaska u dennet, jer ?e svako poeljeti da u?e na ta vrata. Kao to znamo da postoji osam vrata za ulazak u dennet, znamo i da postoje brojni stepeni.

izvor www.ummet.at

Za razliku od dehennemskih stepena koji idu na dolje, dennetski se kre?u prema gore. Biljei imam Buharija u svom sahihu da je Ummu Harise, poznata ashabijka, dola kod Poslanika sallallahu alejhi ve sellem nakon to je preselio njen sin u bitki na Bedru. Rekla je: Allahov Poslani?e, ako je on u dennetu ja ?u se strpiti i bit ?u zadovoljna. A ako nije, vidjet ?e ta ?u u?initi. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovara: Zar govori o jednom dennetu? On je u dennetima, njih su denneti puni i on je pogodio najve?e stepenove denneta.

Od Poslanika sallallahu alejhi ve sellem se tako?er prenosi da je iznad tih denneta ar, a ispod ara izviru dennetske rijeke. Buharija i Muslim biljee da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da stanovnici denneta koji su na niim stepenima vide stanovnike denneta koji su iznad njih; kao to mi vidimo zvijezde koje se blistaju na nebesima u vedroj no?i. Neko je rekao: O Allahov Poslani?e, to su stepeni koje ?e zasluiti poslanici i vjerovijesnici, a mi ne moemo do?i do njih. Pa je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem odgovorio: Ne, nikako. Tako mi Onoga u ?ijoj je ruci moja dua, zasluit ?e ih ljudi koji vjeruju u Allaha i koji povjeruju u Njegove Poslanike.

Zna?i, svi oni koji vjeruju u Allaha i koji se vladaju po principima ove uzviene vjere. Ovdje Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nije mislio na puki iman - vjerovanje srcem, a ostavljanje rada. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori u hadisu, kojeg biljee Buharija i Muslim, da ?e jedna skupina ljudi u dennetu poeljeti, kada vide svoju bra?u na viim stepenima, da se njihovo meso kidalo kljetima i odvajalo od kostiju; samo radi tog stepena kojeg su mogli dobiti u dennetu. Jedna skupina ljudi ?e dobiti velika mjesta, pa ?e Allaha upitati: Gospodaru na, odakle nama ova mjesta? Mi ovo nismo zasluili. Nemamo puno namaza, posta, ni zekata ?ime smo ga mogli zasluiti. Allah ?e dati sljede?i odgovor: To je tebi od tvog djeteta koje je trailo oprost za tebe.

Na osnovu ovoga vidimo koliki je uspjeh ?ovjeku ostaviti iza sebe dijete, koje je vjerski odgojeno i koje od Gospodara svih svjetova trai oprost za svoje roditelje. I Uzvieni Allah im pove?a stepene u dennetu zbog dove djeteta. To je jedna od trajnih sadaka, koje je naveo Poslanik sallallahu alejhi ve sellem u brojnim hadisima. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem spominje da ?e do?i dijete na Sudnji dan i da ?e mu Allah kazati: U?i u dennet! , pa ?e to dijete uzeti svoje roditelje za ruke i re?i: Gospodaru moj, i moji roditelji sa mnom. Allah ?e odgovoriti: U?i ti u dennet! ponovo se obra?aju?i tom djetetu. Zbog toga to je ono bilo dobro; svejedno da li je kao odrasla osoba bilo vezano za vjeru ili je kao maloljetno umrlo, pa tako zasluilo dennet.

U svakom slu?aju, dijete ?e uzeti svoje roditelje za ruke i re?i ponovo: Gospodaru moj, i moji roditelji sa mnom. Allah ?e po tre?i put re?i U?i samo ti u dennet! Dijete ?e ponoviti: Gospodaru moj, i moji roditelji sa mnom. Onda ?e Allah re?i: U?ite i ti i tvoji roditelji - u?ite svi zajedno. Prenosi se da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Uzvieni Allah ?e uzdignuti porod jednog vjernika k njemu, iako oni nisu radili djela koja je radio taj roditelj; kako bi se njegove o?i smirile s njima. Zatim je prou?io Allahove ajete: Oni koji vjeruju i koje njihov porod bude sljedio u imanu; Mi ?emo im njihov porod pripojiti i ne?emo im nita umanjiti od njihove nagrade. Iz navedenog vidimo da i roditelj svojoj djeci na ahiretu moe koristiti.

Dennetske blagodati i dennetska uivanja su brojna. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio da u dennetskim prostranstvima stoji drvo kroz ?iji hlad prolazi jaha? na brzom konju stotinu godina, pa ni tako ne moe pre?i taj hlad. Iz ovoga zaklju?ujemo da je samo taj hlad ve?i i od zemaljske povrine. Stabla takvog drve?a su od zlata, kako biljei imam Tirmizi. U drugoj predaji se biljei da nema nijednog dennetskog drveta, a da njegovo stablo nije od zlata. Ako su ta stabla i hlad ve?i od zemlje, i sve od zlata, kolike su to samo nagrade za jednog vjernika?!

U dennetu tako?er postoji drvo koje se zove tuba ; ono je spomenuto u brojnim hadisima Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. U dennetu postoje, izme?u svega ostalog, neke blagodati po kojima se mukarci odlikuju nad enama. Predaja u kojoj Poslanik sallallahu alejhi ve sellem govori kako ?e ?ovjek u dennetu u jednog dana imati na raspolaganju stotinu djevica. To je odlika koja se striktno vezuje za mukarce.

Isto tako postoje odre?ena uivanja koja su vezane samo za ene. Me?utim, kada se op?enito govori o dennetskim blagodatima, onda one vrijede kako za mukarce, tako i za ene. U jednoj predaji Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kae da svaka dunjalu?ka ena, koja razljuti svog mua, prouzrokuje da hurije u dennetu govore: Nemoj ga uznemiravati, Allah te ubio! On je kod tebe jedno kratko vrijeme i bojati se je da ?e se on nama uskoro vratiti, zbog ?ega se uznemirava? Biljei imam Ahmed da je Ummu Seleme, ena Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i majka vjernika, dola jednog dana kod Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem i pitala ga: O Allahov Poslani?e, zbog ?ega mi nismo spomenute u Kuranu?

Zatim je Uzvieni Allah objavio ajet: Muslimanima i muslimankama, i vjernicima i vjernicama, i poslunim mukarcima i poslunim enama, i iskrenim mukarcima i iskrenim enama, i strpljivim mukarcima i strpljivim enama, i poniznim mukarcima i poniznim enama, i mukarcima koji dijele zekat i enama koje dijele zekat, i mukarcima koji poste i enama koje poste, i mukarcima koji o svojim stidnim mjestima vode brigu i enama koje o svojim stidnim mjestima vode brigu, i mukarcima koji ?esto spominju Allaha i enama koje ?esto spominju Allaha; Allah je, doista, za sve njih oprost i veliku nagradu pripremio. Ovaj ajet najjasnije ukazuje na to da sve blagodati pripadaju i mukarcima i enama. Imam Tirmizi biljei da je jedne prilike dola jedna starica Allahovom Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i kazala mu: O Allahov vjerovjesni?e, dovi i moli Allaha da me uvede u dennet!

Zatim ju je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem pogledao i rekao: Starice ne?e u?i u dennet. Ona se okrenula i zaplakala! Na to se Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nasmijao i rekao: Idite i obavijestite je da starice ne?e u?i u dennet; ali ?e u?i u dennet kao mlada i lijepa. Imam Ahmed i imam Tirmizi biljee da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao da ?e stanovnici denneta imati 33 godine, koja je najljepa dob ?ovjeka. Dennetlije ?e imati izgled svog oca Adema, alejhi selam koji je bio visok 60 podlaktica.

Stanovnici denneta imaju brojne odlike koje im je Uzvieni Allah darovao. Neka od tih: njihova prsa ?e se prije ulaska u dennet o?istiti, pa u njima ne?e biti zavisti, poude ni ogovaranja i svega onoga to bi ?ovjeka navodilo da po?ini grijeh, jer toga u dennetu ne moe biti. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem opisuje stanovnike denneta u predaji, koja je mutefekun alejhi: Oni ne?e ni pljucati, niti ?e iz njihovih noseva izlaziti neto ili curiti, niti ?e obavljati prirodnu potrebu.U drugoj predaji se kae da je san brat smrti, pa zato stanovnici dennenta ne?e spavati.

Prenosi se i sljede?e: kada ?ovjek u dennetu poeli dijete, trudno?a, period noenja tog djeteta i porod desit ?e se u jednom trenu - kada on to poeli. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je jedna dennetska cigla od srebra, druga od zlata, a materija koja ih povezuje misk. Kada je Allah stvorio dennet, rekao mu je: Pri?aj i govori! Prvo to je dennet rekao, bilo je: Uspjeli su vjernici! Uistinu je tako, a svi drugi su propali. ?ovjek ne moe u?i u dennet svojim djelima.

Ne postoji djelo koje ?ovjek na dunjaluku moe u?initi, kako bi uao u dennet. ?ak ni djelo Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Kada je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem rekao: Niko od vas ne?e u?i u dennet svojim djelima. Upitali su ga: Zar ni ti, o Allahov Poslani?e? Ne. Ni ja, osim ako me Allah ne obavije svojom milo?u. Djela su razlog ?ovjeku da mu se Allah smiluje, pa da ga uvede u dennet. Od posljednjih detalja o dennetu, koje ?u spomenuti, jeste sljede?e: ako je ena na dunjaluku imala dva mua, bit ?e na ahiretu supruga posljednjem muu kojeg je imala na dunjaluku. To je jedan od glavnih razloga to je Allah zabranio da se Poslanikove ene udaju nakon Poslanikove sallallahu alejhi ve sellem, smrti. Tako ?e biti njegove ene i u dennetu.Uistinu bi bio veliki propust da ?ovjek ne poznaje osnovne opise denneta i dehennema; jer je to ono to ga navodi i tjera da radi po Allahovim propisima.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...