Ponedjeljak, JULY 22, 2024
tekstovi_logo


univerzitetZahvala pripada Allahu i neka je salavat, selam i bereket na Njegovog roba i poslanika, naeg vjerovjesnika Muhammeda sina Abdullaha, na njegovu ?asnu porodicu, ashabe i sve one koji ga vole i brane.

Pro?itao sam doga?aj koji je spomenut u knjizi "Pitanja ejha dr. Se'ida b. Vehfa el-Kahtanija, Allah ga sa?uvao, upu?ena ejhu Abdul-Azizu b. Bazu, Allah mu se smilovao" koji glasi: "Ebu Jusuf Ahmed b. Abdul-Halik el-Gamidi iz grada Baha, koji je bio voza? ejha Ibn Baza tokom njegovog boravka u Medini, obavjestio me je 1420 g.h. u gradu Baha  rekavi: 'Bio sam ejhov voza? u Medini. 1384. g.h. na Univerzitetu bio je jedan student iz Afrike koji se zvao Omer. ivio je u internatskoj sobi duine est metara. Jedne prilike mu je u sobu ulo nekoliko kolega, nakon ?ega Omer re?e jednom od njih da pritvori vrata. Kako kolega ne pritvori vrata, Omer se naljuti i sa kreveta koji je bio udaljen od vrata 6 metara, prui svoju ruku koja se izdui do brave vrata i pritvori ih, pa je nakon toga vrati u prvobitno stanje.

Uplaene i usplahirane, njegve kolege otile su kod tadanjeg rektora Islamskog Univerziteta ejha Ibn Baza i obavjestili ga o doga?aju. ejh Ibn Baz je zatraio je da se dovede Omer. Kada je doao i stao pred ejha upitao ga je: 'Allahom te kunem, jesi li dinn ili ?ovjek?', na to mu Omer odgovori: 'Dinn sam, tako mi Allaha, ejhu, doao sam na Islamski Univerzitet u Medini tragaju?i za znanjem, pa nemoj me istjerati sa njega i uskratiti mi znanje!', 'Ostani, nije problem, ali pod uslovom da ne mijenja svoj lik!' odgovori mu ejh Bin Baz, tj. da ostane u liku ?ovjeka. I ostavi ga ejh da studita i dalje na Univerzitetu. Ebu Jusuf, li?ni voza? ejha Bin Baza, dalje prenosi: '?esto bih Omera prevozio autom iz njegove sobe do Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, damije i vra?ao ga nazad u internat.' Rekao sam mu: 'Iako si znao da je dinn!?' Re?e: 'Allaha mi, vozio se sa mnom a znao sam da je dinn!' Priupitao sam: 'ta je se desilo s njim naknadno?' 'Zadnje to znamo o njemu da je preuzeo diplomu li?no od ejha Ibn Baza.' odgovori. Ebu Jusuf, kada me je obavjestio o ovome, u prisustvu su bili ejhovi Abdullah b. Salih el-Kusajjir i dr. Abdullah b. Abdul-Aziz el-Hudajr, te sinovi Abdur-Rahman i Abdul-Aziz Allah ga prosvijetlio. Tada je Ebu Jusuf bio penzionisan i nije vie vozio ejha, ali se ejh zauzeo za njega da, kao penzionisan, radi pri davetskom centru u Bahi 1420 h.g."

Nakon to sam pro?itao ovaj doga?aj, nazvao sam telefonom ejha Se'ida (autora knjige) za?u?en spomenutim doga?ajem o kojem nita nismo znali sve do poslije smrti ejha Ibn Baza, rahimehullah, niti je to iko spomenuo, mimo ovog voza?a, od onih koji su imali dugogodinji bliski kontakt sa ejhom Abdul-Azizom b. Bazom, rahimehullah.

Nakon to sam dobio broj od ovog voza?a, Ebu Jusufa, stupio sam s njim u kontakt i potvrdio je spomenuti doga?aj. Rekao sam mu: 'Ovaj doga?aj niko drugi ne prenosi mimo tebe!?', pa mi je spomenuo jednog od studenata, koji je tada studirao, koji zna za taj doga?aj, a koji je sada, tako?er, u penziji, nakon to je bio profesor na Univerzitetu. Kada sam ga nazvao nije potvrdio spomenuto rekavi: 'To da je istina znao bi taj, taj i taj!' tj. ejhovi koji su bili bliski sa ejhom Ibn Bazom, rahimehullah.

Nakon toga nazvao sam ejha Se'ida b. Vehfa el-Kahtanija (autora knjige) i obavjestio ga o rezultatu mog istraivanja, te je obe?ao da ?e izbrisati spomenuto u narednoj tampi ovog djela.

Nevjerodostojnost ovog doga?aja pojanjavaju i sljede?e ?injenice:

Prva: Ovako ?udan doga?aj, kada bi se desio izazivao bi veliko interesovanje za njegovim prenoenjem i irenjem me?u ljudima, isto kao kada bi imam pao sa minbera za vrijeme hutbe, nemogu?e je da to zna samo jedan ?ovjek, nego bi bilo poznato svima.

Druga: Niko nije znao za ovaj doga?aj, osim nakon dugog perioda (od ejhovog boravka u Medini), i nakon smrti ejha Ibn Baza, koji je preselio na ahiret u muharremu 1420 h.g.

Tre?a: Prisustvo dinna na nau?nim halkama i predavanja nema potrebe da bude u liku ?ovjeka, kao to je traio ovaj navodni dinn, nego oni to rade u liku i stanju u kojem su stvoreni. Za vrijeme Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dolazili su i sluali Kur'an u svojim stvarnim likovima i stanjima, kao to je spomenuto u suri El-Ahkaf i El-Dinn, a Allah nas je obavjestio o njihovom ocu Iblisu: "On vas vidi, on i vojske njegove, odakle vi njih ne vidite." (El-E'araf, 27), i rekao je: "Pa zar ?ete njega i porod njegov, pored Mene, kao prijatelje prihvatiti, kad su vam oni neprijatelji?" (El-Kehf, 50)

?etvrta: Nije mi poznato da neto (od dokaza) upu?uje na ovakvo ?udno ponaanje dinna kada se pretvore u lik ?ovjeka, kao to se spominje za ovog dinna da mu se ruka izduila 6 metara kako bi zatvorio vrata. ejtan koji je doao Ebu Hurejri, radijallahu anhu, i krao hranu nije pokazao nikakav postupak suprotan uobi?ajnom ponaanju ljudi.

Peta: U ovom doga?aju spominje se da je ovaj dinn ostao na Univerzitetu sve do kraja svog studiranja i da je diplomu li?no preuzeo od ejha Ibn Baza, rahimehullah. ejh nije imao obi?aj da li?no uru?uje diplome studentima, nego su, u to vrijeme, diplome preuzimali od ejha Ibrahima el-Husajjina, rahimehullah, koji je bio glavni zadueni za ispite.

Zaklju?ak je da se ovaj ?udni doga?aj ne moe prihvatiti oslanjaju?i se na ovaj jedini izvor.

Neka je Allahov salavat, selam i berelet na Njegovog roba i poslanika, naeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu ?asnu porodicu i sve ashabe.

Uvaeni ejh

Abdul-Muhsin b. Hamed el-Abbad el-Bedr, hafizehullah

muhaddis Medine, nekadanji rektor Isl. Univerziteta i prof. na njemu preko 50 god.

Izvor: http://www.al-abbaad.com/index.php/articles/115-1435-01-20

Prijevod: Amir I. Smaji?

Medina, 23. 01. 1434 god.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Ljetni odmor – plijen vjernika
    Piše: Kenan-ef. Ćosić Ljeto je uveliko nastupilo, vrućine dolaze i mnogi razmišljaju kako i gdje provesti godišnji odmor. Navodimo nekoliko univerzalnih smjernica kako da iskoristimo...
  • Srebrenica – krvava epizoda naše domovine
    Piše: Reuf Ibreljić Jedanaesti je juli. Sunce grije, peče, spušta svoje vrele zrake na ovaj dunjaluk, a dolje daleko na ovom komadiću zemlje bosanske kao...
  • Bolest zvana šutnja
    Priredio: dr. Hajrudin Ahmetović Ubija užitak i sprečava radost… Četiri su znaka ove bolesti pa ih se pripazimo! Dr. Ratib Nabulsi kaže: “Postoji bolest šutnje...