Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo

Ramazan i post u njemu


Ramazan i post u njemu

pie: Hakija Kanuri?,

Post ima veliki zna?aj i jedan je od pet temeljnih stubova vjere Islama. Propisan je druge godine po hidri. Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je ispostio devet ramazana. U po?etku je bila obavezna jedna od dvije stvari; post ili nahranjivanje siromaha. Mudrost toga je postepenost u propisivanju vjerskih obaveza kako bi se lake prihvatile, kao to je bio slu?aj sa zabranom alkohola. Nakon toga je post postao stroga obaveza, a nahranjivanje siromaha postade obaveza onom ko nije u stanju postiti niti se o?ekuje da ?e kasnije biti u stanju. Uzvieni Allah je u?inio ibadete raznovrsnima kako bi iskuao Svoje robove; da li ?e izvriti samo ono to se slae sa njihovom prirodom ili ?e izvriti sve to Allah trai. Razmislimo li o ibadetima poput namaza, zekata, posta ili pak hadda vidje?emo da su neki od njih isklju?ivo tjelesni ibadeti, dok su drugi isklju?ivo meterijalni ibadeti u kojima se rtvuje imetak, a neki su pak pomijeani tako da se ulae tjelesni trud i materijalna sredstva. Po tome se prepoznaje krtac od plemenitog, jer moda je nekom lahko klanjati stotinu rekata, ali, samo ga za novac ne pitaj. Drugom je opet lahko dati novac ali mu je teko klanjati. Stoga je erijat propisao razli?ite ibadete kako bi izali na vidjelo iskreni Allahovi robovi a i oni koji slijede svoje prohtjeve. Na primjer, namaz je isklju?ivo tjelesni ibadet, dok je zekat isklju?ivo materijalni ibadet, a hadd je sastavljen od tjelesnog i materijalnog ibadeta. Takav je i dihad na Allahovom putu, u njemu je sadrana tjelesna i materijalna rtva. Ponekad ibadet predstavlja suzdravanje od onog to je ?ovjeku drago a ponekad iziskuje odricanje od onog to ?ovjek voli. Post je primjer suzdravanja od onog to je ?ovjeku drago, a zekat je primjer davanja onog to ?ovjek voli. Imetak je drag ?ovjeku i ne?e ga dati osim za neto to mu je jo drae tj. Allahovo zadovoljstvo.

 

Vrijednost posta

Na vrijednost posta upu?uju mnogi hadisi, spomenut ?emo neke od njih. Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anh, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ko posti ramazan vjeruju?i u Allaha i nadaju?i se Njegovoj nagradi bi?e mu oproteni grijesi koje je po?inio, a ko bude klanjao u no?i Lejletulkadr vjeruju?i u Allaha i nadaju?i se Njegovoj nagradi bi?e mu oproteni grijesi koje je po?inio." (Buharija i Muslim) U drugom hadisu kae Ebu Hurejre, radijallahu anh: "Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je radovao ashabe dolazkom ramazana, govorio je: "Doao vam je mjesec ramazan, mjesec mubarek, Allah vam je propisao da ga postite, u njemu se otvaraju vrata Denneta a zatvaraju vrata Dehennema, u njemu se okivaju ejtani i u njemu je no? koja je bolja od hiljadu mjeseci." (Ovo je tekst hadisa kojeg biljei En-Nesai, a u zna?enju je zabiljeen kod Buharije i Muslima.) Prenosi Sehl ibnu Sa'd da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Doista u Dennetu ima kapija koja se zovu Er-Rejjan, kroz nju ?e na Sudnjem danu ulaziti posta?i i niko drugi s njima ne?e ulaziti kroz tu kapiju. Bi?e upitano: 'Gdje su posta?i?' Pa ?e ulaziti, a kada u?e posljednji od njih zatvorit ?e se pa niko poslije njih ne?e u?i kroz tu kapiju." (Hadis biljei Muslim i drugi.)

 

Obaveznost posta u Ramazanu

Postiti mjesec Ramazan je stroga obaveza. Rekao je Uzvieni Allah: "O vjernici! Propisuje vam se post, kao to je propisan onima prije vas, da biste bogobojazni bili." (Prijevod zna?enja El-Bekara, 183.) Od Abdullaha ibn Omera, radijallahu anhuma, se prenosi da je rekao: "?uo sam Allahovog poslanika, sallallhu 'alejhi ve sellem, da je rekao: 'Islam se temelji na pet stvari: svjedo?enju da nema drugog boga osim Allaha i da je Muhammed Allahov poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, obavljanju hadda i postu mjeseca ramazana.'" (Buharija i Muslim) Postiti Ramazan je obaveza svakom punoljetnom i razumnom muslimanu koji je upoznat sa propisom posta i njegovom obavezom. Pored toga, Islam, svojom lahko?om i plemenito?u, dozvoljava ostavljanje posta sljede?im osobama: putniku, trudnici i dojilji, ukoliko se boji da ?e post natetiti njoj ili njenom djetetu, osobi koja nije u stanju postiti zbog starosti ili bolesti, dok eni u vrijeme menstruacije (hajza) ili nifasa nije dozvoljeno postiti, niti bi joj post bio ispravan.

 

Stvari koje je lijepo da posta? poznaje

Ranije smo naveli neke od hadisa koji upu?uju na vrijednost posta, me?utim, ne?e svaki posta? ostvariti te nagrade. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Koliko je posta?a koji od svog posta nemaju nita osim gladi i e?i..." (Ahmed i Ibnu Made, sahih) Zato, upoznajmo se sa onim to kvari post i sa adabima posta. Uzvieni Allah u jednom ajetu spominje osnove svega onog to kvari post, a to su jelo pi?e i polni odnos. Rekao je Uzvieni: "Zato se sada sastajte sa enama vaim u elji da dobijete ono to vam je Allah ve? odredio i jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore, od tada postite do no?i." (Prijevod zna?enja El-Bekara, 187.) Posta?u je jasno da se mora suzdrati od jela pi?a i polnog odnosa, me?utim, postoje mnoge druge stvari oko kojih je u nedoumici da li mu kvare post ili ne. U narednim redovima je pojanjenje tih nejasno?a:

- Posta?u je dozvoljeno ispirati usta i nos. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "... i pretjeruj prilikom izapiranja nosa osim kada posti." (Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Made, sahih) Posta?u je dozvoljeno, ?ak i kada ne uzima abdest ili gusul, da izapire usta i nos, ali je zabranjeno da u tome pretjeruje iz bojazni da se ne napije. Vlanost koja nakon pranja bude u ustima ne kvari post makar se i progutala zajedno sa pljuva?kom.Ukoliko bi

posta? oprezno izapirao usta ili nos ali mu se desi da i pored opreznosti nehoti?no popije neto vode, to mu ne?e pokvariti post po ispravnijem miljenju u?enjaka.

- Ukoliko je posta? u potrebi za kuanjem hrane, kao na primjer kuhar kada eli da zna da li je hrana dovoljno slana, moe ispitati ukus hrane tako to ?e je staviti na jezik paze?i da neto ne ode niz grlo. Rekao je ibnu Abbas, radijallahu anhuma: "Nema smetnje da posta? ispita kiselost ili neto drugo ukoliko hrana ne ode niz grlo." (Ibnu ebi ejbe, hasen ligajrih) Bezpotrebno probavanje hrane je poku?eno, ali ne kvari post kao to ga ne kvari ispiranje usta.

- vaka?a guma koja nema ukusa i ne lu?i teku?ine je poku?ena jer sui grlo i pove?ava e?, a ako lu?i teku?ine koje silaze niz grlo onda kvari post kod dumhura u?enjaka.

- Obavljanje hidame i davanje krvi ne kvari post po ispravnijem miljenju. Prenosi se od Ibnu Abbasa, radijallahu anhuma, da je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, obavio hidamu dok je postio. (Buharija) Me?utim, u drugom hadisu Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je rekao: "Pokvario je post onaj ko drugom obavlja hidamu i onaj kome se obavlja." (Ebu Davud i Tirmizija, sahih) Ovim hadisom se misli da hidama moe uzrokovati prekid posta. Stoga je hidama poku?ena onom koga ?e oslabiti a zabranjena onom koga ?e toliko oslabiti da ?e morati prekinuti post. U zna?enju hidame je i davanje krvi.

- Nenamjerno povra?anje ne kvari post za razliku od namjerno izazvanog povra?anja. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Nije duan napatati onaj koga nadvlada povra?anje, duan je napostiti onaj ko namjerno izazove povra?anje." (Ahmed, Ebu Davud, Tirmizija, Nesai, Ibnu Made, sahih)

- Ukoliko mu za vrijeme posta poljubi enu ne?e time pokvariti post, jer je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, znao poljubiti neku od svojih ena za vrijeme posta.(Buharija i Muslim) Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, je vladao svojim prohtjevima, a onaj ko ne vlada svojim prohtjevima ne treba se stavljati na kunju jer nadraaj koji dovede do izlaska sjemena kvari post.

- Ako bi se desilo posta?u da zaspe te u snu postane dunub to mu ne?e pokvariti post i na tome su u?enjaci sloni, a ako bi imao u toku no?i odnos sa enom pa tako osvanuo kao dunub ni to mu nebi pokvarilo post po miljenju ve?ine u?enjaka. Dokaz za to je hadis Aie radijjallahu anha u kojem kae da je Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, znalo zate?i jutro a on dunub zbog odnosa, pa bi se okupao i postio. (Buharija i Muslim)

- Nema smetnje da se posta? okupa radi rashla?ivanja. Iz predhodnog hadisa razumijemo da se Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, kupao za vrijeme posta, a ashabi su gledali Poslanika, sallallahu 'alejhi ve sellem, kako sipa na glavu vodu dok je postio kako bi time ublaio vru?inu ili e?. (Ebu Davud, sahih)

 

Savjeti posta?ima

U naem vremenu se pojavilo mnotvo drugih stvari koje posta?a stavljaju u nedoumicu, stoga je potrebno ukazati na njihov propis kako bi znali da li kvare post ili ne. Islamski pravni kolegij sa sjeditem u Didi je donio slijede?i zaklju?ak (93/1/10), post ne?e biti pokvaren upotrebom:

Kapi za oko, uho ili nos te uzimanjem tableta koje se stavljaju ispod jezika ukoliko posta? bude izbjegavao gutanje onog to do?e do grla.

Materija koje se unose u tijelo putem koe poput kreme i masti, kao to ni kupanje ne kvari post. Medicinskog pribora koji se unosi u tijelo radi pregleda, osim ako se unose u eludac pa uz njih bude uneena te?nost.

Inekcija koje se daju u kou, mii?e ili vene ukoliko nisu hranjive, poput infuzije.

Uspavljuju?ih gasova, ukoliko se bolesniku ne daju hranjive tvari.

Dozvoljeno je popravljanje, va?enje ili ?i?enje zuba ukoliko posta? bude izbjegavao gutanje onog to do?e do grla.

Ljekar - musliman treba savjetovati pacijente da odgode upotrebu pomenutog do vremena iftara ukoliko odgoda ne teti. Ukoliko posta? pojede ili popije iz zaborava, ili ako mu praina u?e u usta bez namjere, to mu ne?e pokvariti post. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko zaboravi, za vrijeme posta, pa neto pojede ili popije neka upotpuni post, njega je Allah nahranio i napoio." (Buharija i Muslim) Sunnet je pouriti sa iftarom, a sehur odgoditi, jer je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao: "Ljudi su u dobru sve dok pouruju sa iftarom."(Buharija i Muslim) Musliman je obavezan kloniti se gibeta, nemimeta, lai, sva?e, prepiranja, lanog svjedo?enja, javnih i tajnih grijeha u svim vremenima a naro?ito za vrijeme posta. Rekao je Uzvieni Allah u hadisu kudsi: "Sva djela sina Ademovog njemu pripadaju osim posta, post je Moj, Ja za njega nagra?ujem. Post je zatita, pa kada neko od vas posti neka ne prilazi eni i neka se ne sva?a a ako ga neko bude vrije?ao ili napadao neka kae: Ja postim!" (Buharija i Muslim) Rekao je na voljeni Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Ko se ne pro?e lanog govora i rada po njemu, pa Allahu nije potrebno da ostavlja hranu i pi?e." (Buharija) Vrijeme posta treba ispuniti u?enjem Kur'ana, zikrom i spominjanjem Allaha Uzvienog. Molim Allaha, tebareke ve te 'ala, da nam znanje pove?a i da nam olaka rad po njemu.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...