Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo


pie: Ummu-Muaz Smajlovi?

Kako bi se sprije?ili bra?ni problemi, svaka djevojka bi prije same udaje trebala da nau?i me?usobna bra?na prava. Kolika su suprugova prava i do kojih granica doseu. Da je to ibadet za koji slijedi nagrada ukoliko ga se istinski pridrava. Da sazna koliki je grijeh neispunjavanja tih obaveza i kakve teke posljedice proizilaze iz toga. Me?utim, ukoliko se i pored toga desi da supruga bude neposluna, njenom suprugu je dozvoljeno da tada otpo?ne sa njenim odgojem koji ?e odgovarati tom stepenu neposlunosti...

Brak je najvaniji ivotni korak u ivotu svake osobe. Ukoliko su suprunici od onih kojim se Allah smilovao i darovao im uputu, onda je to dunjalu?ki Dennet. Na po?etku svakog braka osje?anja mladenaca su lijepa. Svako od njih nastoji da ugodi drugom. Navikavanje na obi?aje, navike i ?ud onog drugog zahtijeva napor, strpljenje i razumijevanje. enina potreba za tim je jo ve?a, jer ona je ta koja je "izala iz babine ku?e". Dola u novi, nepoznati, svijet kojem se mora prilagoditi.

Po?etak braka je lijep, sretan i obi?no u prvoj godini bra?nog ivota ne bi trebalo da bude nikakvih nesporazuma me?u mladencima. Dolazi beba, suprunici su ve? naviknuti jedno na drugo i komotniji su. I moda upravo nakon dolaska djeteta, umjesto da njihovi odnosi postanu jo ja?i bude suprotno, a mnogobrojni su razlozi za to. Dolazi do prvih razmirica, sva?a, nesporazuma, me?usobnih optubi, prebacivanja, nezadovoljstva, povienih glasova a moda i udarca Nije mi cilj da piem o problemima koji se deavaju u porodici.

Niti o nasilju i duevnim posljedicama "porodi?nog nasilja", jer vam to svaki psihijatar zna napisati. Niti da vam navodim statistike o "porastu porodi?nog nasilja" na naim prostorima. Moj cilj je, uz Allahovu pomo?, da saznamo; dali postoji islamski lijek za nesuglasice u braku? Kada je i u kojoj situaciji suprugu dozvoljeno da upotrijebi silu nad suprugom? Kakav je stav Islama po tom pitanju?

"I s njima lijepo ivite"

Bra?ni suivot po?iva na intimnosti i sjedinjenjem. Rekao je Uzvieni -kako stoji u prijevodu zna?enja ajeta-: "I s njima lijepo ivite" (Prijevod zna?enja An-Nisa, 19.) to zna?i; uljepajte va govor s njima, i uljepajte vae postupke i va izgled naspram vaih mogu?nosti. Onako kako voli da ona to uradi i ti radi isto." (Tefsir ibn Kesir) Rekao je Uzvieni: "... One imaju isto toliko prava koliko i dunosti prema zakonu..." (Prijevod zna?enja Al-Bakara, 228.) Pohvalno je da obje strane uljepaju me?usobno ivljenje.

Da njihov ahlak unutar porodica bude ljepi nego van njih, jer je porodica najpre?a za to. Zato je Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, rekao: "Najbolji od vas su oni koji su najbolji prema njihovim enama, a ja sam najbolji prema mojoj eni." (Tirmizi, sahih, Silsile Sahiha, 2678.) Allahov poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem, je bio lijepog suivota, uvijek veseo, alio se sa njegovom porodicom, prijazan s njima bio i ?esto bi nasmijavao njegove ene. Kae Uzvieni: "Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor." (Prijevod zna?enja Al-Ahzab, 21.) ena je obavezna da se pokori njenom muu u svemu to joj naredi ukoliko to nije nepokornost prema Allahu, subhanehu ve te 'ala. "... One imaju isto toliko prava koliko i dunosti, prema zakonu, - samo muevi imaju prednost nad njima za jedan stepen." (Prijevod zna?enja Al-Bakara, 228.)

A prednost supruga se ogleda u tome to: "Mukarci vode brigu o enama zato to je Allah dao prednost jednima nad drugima i zato to oni troe imetke svoje." (Prijevod zna?enja An-Nisa, 34.) Kao to je i Sunnet potvrdio da je poslunost supruge obavezna: "Da sam ikom naredio da u?ini seddu (nekom drugom mimo Allahu), naredio bi eni da u?ini seddu njenom muu." (Tirmizi, sahih, Sahihu Damia, 5294.) Tako?er je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, rekao, podsti?u?i ene na njihovu dunost: "Ukoliko ena posti mjesec Ramazan, klanja pet dnevnih namaza, posluna je svome muu, sa?uva svoj polni organ, u?i ?e u Dennet na koja god vrata eli." (Dem'u El-Devami`a Sujjuti, sahih, Mikatu El-Mesabih, 3254.)

Ovo je islamska osnova po pitanju bra?nog suivota. Svaki od suprunika bi trebao da se prisje?a ovih uputa kako bi imao zadovoljavaju?i bra?ni ivot.

Nesporazumi i bra?na nepokornost

Osnova rije?i nepokornost u arapskom jeziku je "neeze", to zna?i; uzdizati se, biti na uzvisini. Za enu se kae "naiz" kada se uzdigne nad njenim muem, ne slua ga i zamrzi ga, te mu je sa time izila iz pokornosti. A njen mu se nad njom uzdigao kad je udara, kad joj je grub i kad se otu?i od nje.

Dok je nepokornost sa erijatske strane: "Mrnja jednog suprunika prema drugom, i ne ispunjavanje prava kojim ih je Allah me?usobno obavezao". Nepokornost je zabranjena, ma sa bilo koje strane dolazila izme?u suprunika, jer se sa tim ?ini nepravda drugoj strani. (Mevkifu islami min nuuzzi ez-zevdejni ev ehadihima - Dr. Nur Karut) eni je nare?eno da bude posluna njenom muu u svemu to se ti?e bra?nih obaveza, ali se ponekad desi da ona namjerno ili nenamjerno neispunjava te obaveze. Odbijanje supruga u postelji je najizrazitiji vid neposlunosti ene.

Onoj koja to radi dola je estoka opomena - proklinjane meleka: "Kada mu pozove svoju suprugu u postelju pa ga ona odbije, i on zaspi ljutit na nju, meleci je proklinju sve dok ne osvane." (Buhari, 3237; Muslim, 3614.) Zabranjeno je eni da se ne odazove suprugu u postelju osim ako nema za to valjan erijatski opravdan razlog. Posljedice te neposlunosti mogu biti kobne za porodicu. Suprostavljanje suprugu u onom to joj naredi; kao to je izlazak iz ku?e bez njegova znanja ili putanje u ku?u koga on ne voli, odlazak na mjesta koja on ne voli ili putovanje bez njegove dozvole su stvari koje su zabranjene i u?enjaci su saglasni da je ovo haram. Rekao je Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem: "Vae pravo je da im zabranite da dozvole ulazak u vau ku?u i sjedenje (boravak) u njoj onima koje vi ne elite.

A ako to urade, udarite ih udarcem koji ne ostavlja traga." (Muslim, 3009.) Neposlunosti u podiznju glasa, izbjegavanju poneked ljubaznosti sa muem, nepri?anja s njim, skoro da nijedan brak nije sa?uvan. Za ovo ima vie razloga od kojih su izme?u ostalog:


? Lo moralni odgoj kod supruge, jer nije s te strane dobila dovoljno ispravnog odgoja.
? Nepoznavanje kakav je suprugov poloaj kod nje i njegovih prava, te koliko je vano da mu bude posluna.
? Postojanje nekog ko je podsti?e na neposlunost prema suprugu ili je ivjela i odrasla u okolini koja na to podsti?e.
? Drutvene razlike i razlike u samim gleditima izme?u suprunika, pa se zbog toga ra?a razdor izme?u njih.
? Prednost ene nad njenim suprugom u: bogatstvu, ljepoti, i porijeklu; to je navodi na umiljenost i uzdizanje nad suprugom.
? Utjecaj na enu raznih "povika" ka njenoj "slobodi". S tim je osloba?aju od islamskih bra?nih kodeksa, ubje?uju je na "ravnopravnost" sa mukarcem i neposlunost prema njemu.
? Suprugova nepravda naspram supruge, neispunjavanje njenih prava, grubost prema njoj i ne pazenje na Allahove granice kad je u pitanju njegova veza s njom.

Lijek neposlunosti

Kako bi se sprije?ili bra?ni problemi svaka djevojka bi prije same udaje trebala da nau?i me?usobna bra?na prava. Kolika su suprugova prava i do kojih granica doseu. Da je to ibadet za koji slijedi nagrada ukoliko ga se istinski pridrava. Da sazna koliki je grijeh neispunjavanja tih obaveza i kakve teke posljedice proizilaze iz toga. Me?utim, ukoliko se i pored toga desi da supruga bude neposluna, njenom suprugu je dozvoljeno da tada otpo?ne sa njenim odgojem koji ?e odgovarati tom stepenu neposlunosti. Ne?e prelaziti na drugi na?in osim da s prvim na?inom nije uspjelo. Taj lijek je pojanjen u ovim Allahovim rije?ima: "... A one ?ijih se neposlunosti pribojavate, vi posavjetujte, a onda se od njih u postelji rastavite, pa ih i udarite; a kad vam postanu poslune, onda im zulum ne ?inite! Allah je, zaista, uzvien i velik." (Prijevod zna?enja An-Nisa, 34.)


Prvi lijek: "Vi posavjetujte Suprug treba na lijep na?in da posvjetuje suprugu. Opomene je da se boji Allaha, subhanehu ve te 'ala, zbog neposlunosti. Citiraju?i ajete i hadise vezane za tu temu. Isti?u?i koliko to loe utje?e na njihov me?usobni odnos i kobne posljedice koje mogu proiste?i iz tog.
Drugi lijek: "A onda se od njih u postelji rastavite"; Ibn Abbas, Allah s njim bio zadovoljan, i mnogi drugi u?enjaci su pojasnili da je: "Izbjegavanje (hedr) neimanje spolnog odnosa. Spava s njom u istoj postelji ali joj okrene le?a." (Ibn Kesir) Ne pri?a s njom. Ne prekora?uju?i sa time islamom propisano vrijeme: "Nije dozvoljeno muslimanu da izbjegava njegovog brata muslimana vie od tri dana." (Buhari, 6065; Muslim, 6699.)

Sa napomenom da je izbjegavanje isklju?ivo u ku?i. (Ibn Kesir) Ovaj odgojni postupak je zaista teak za enu, mozda najtei. Jer na taj na?in ona kao ena-supruga dobiva jasan dokaz da nije "poeljna". Skoro svaka ena bi se trebala preispitati nakon ovoga i porazgovarati sa svojim muem. Mada postoje ene koje se ni nakon ovoga ne osvjeste, pa je Allah i za njih lijek propisao a to je;
Tre?i lijek: "Pa ih i udarite"; laganim udarcem koji ne ostavlja traga. Ne?e kosti polomiti ili kou otetiti, izbjegavaju?i lice i opasna mjesta koja mogu prouzrokovati smrt.

Ukoliko mu nakon ovih odgojnih postupaka postane posluna, nije mu vie dozvoljeno da je udara ili izbjegava. Zato je Allah, subhanehu ve te 'ala, zavrio ajet sa: "Allah je, zaista, uzvien i velik", opominju?i ljude da ne ?ine nasilje nad enama bez razloga. Jer je Allah, subhanehu ve te`ala, Veliki njihov zatitnik. I On ?e se osvetiti onome ko njima nepravdu i tiraniju ?ini. (Tefsir Ibn Kesir) Pojedini u?enjaci kau: Udara je sa misvakom, to dovoljno ukazuje kakav bi taj "udarac" trebao biti. Nema nikakve smetnje da upotrijebi i druga sredstva koja ?e koristiti u popravljanju supruginog ponaanja poput ne pri?anja s njom, ili ne jedenja njene hrane i drugo to ?e moda ostaviti i ve?i trag od udarca. Cilj od ovoga nije "mu?enje" supruge, osveta ili gospodarenje nad njom, jer to nije od muslimanskog ahlaka.

Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi ve selem: "Neka niko od vas ne udara njegovu suprugu udarcem roba, zatim s njom polno op?i na kraju dana." (Buhari, 4908.) i: "Ukoliko neko od vas udara neka izbjegava lice." (Muslim, 6819.) Nakon svega nikom nije dozvoljeno da pori?e da je "udarac" erijatsko odgojno sredstvo kako je naglaeno u Kur'anu i hadisima. U?enjaci su sloni da je on dozvoljen kad se ukae potreba, ali je muslimanu bolje da ga ostavi i da se uzdigne iznad toga, osim ukoliko bude prisiljen na to. Neka mu Poslanik, sallallahu 'alejhi ve sellem, bude uzor u tome. Nikad nikog nije udario, kako nas je obavjestila njegova supruga: "Nije Allahov Poslanik nikad nikog udario, niti enu, niti roba, osim kada bi se borio na Allahovom putu." (Muslim, 6195.) Kadi urejh, Allah mu se smilovao, je u stihovima rekao:
Vidio sam ljude kako svoje ene udaraju,
ruka mi usahla kad bi svoju Zejneb udario.
Zejneb je Sunce, a ene su zvijezde,
kada se Sunce pojavi, zvijezda ni jedna ne ostaje.
(Tarihu Dimek, Sijeru E'alamu en-nubela)
Molim Allaha da nas obaspe Njegovom milo?u i da svaki muslimanski brak u?ini punog ljubavi i samilosti.

 Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PORODICA

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...