Srijeda, JUNE 19, 2024
tekstovi_logo

Isus (Isaa a.s.) u Islamu


Slava pripada samo Allahu. On je Gospodar svega to postoji. Neka je salavat i selam na posljednjeg Poslanka, vo?u pravovjernih i na njegovu porodicu, ashabe i one koji slijede njihov primjer dobro?instva do Dana Okupljanja.

Prije nego po?nemo, navest ?u primjere nekoliko arapskih rije?i koje ?u upotrebljavati u dananjem predavanju:
Allah-bukvalno zna?i Bog, Onaj koji je zasluuje oboavanje;
Kuran- posljednja objava shodno muslimanskoj tradiciji, posljednja rije? Allahova.
sallallahu alejhi we sellem,- ?ut ?ete me da izgovaram ovu frazu nakon imena Poslanika, a to zna?i: neka su Allahov mir i blagoslov na njega.

Dananje predavanje ?e biti obrazovna diskusija. Ali tako?er bit ?e korisna za nas da nau?imo o vjerovanjima jedni drugih, jer su u?enjaci, kako bivi tako i sadanji, rekli- Korijen mrnje je u ignorisanju.
Isus kod muslimana je poznat kao Isa to ime je Isusu dato u naim rukopisima.
Za muslimane, Isus ili Isa je spasitelj, reformator, Mesija (miropomazani), Rije? Boija, on je podignut na nebo. Mogao je da izlije?i bolesne, podigne mrtve, oblikuje neive stvari i da udahne u njih ivot Boijom voljom.
Vjerujemo da je onaj ko ne vjeruje u Isusa nije musliman, jer osoba koja ne vjeruje u jednog od poslanika ne vjeruje ni u jednog od njih. Tako da muslimani vjeruju u Isusa i u njegovu objavu. Njegova objava je ista kao i svim ostalim poslanicima. U Kuranu je re?eno da Bog nikada nije poslao poslanika ?ovje?anstvu sa drugom objavom osim sa upozorenjem Oboavajte samo Allaha.
Muhammed,sallallahu alejhi we sellem, je rekao: Vie vrijedim od Isaa, sina Merjeminog u ovom ivotu i kasnije. Ashabi su ga upitali: Zato je to tako, Allahov Poslani?e, sallallahu alejhi we sellem? On, sallallahu alejhi we sellem, im odgovori: Poslanici su bra?a, majke su im razli?ite, ali im je vjera ista. (prenosi Buhari)
Stoga, ovo povla?i da onaj koji negira punovanost jednog od istinitih Poslanika i Vjerovjesnika da on zapravo osporava sve njih. Pojedinac ne moe vjerovati u Muhammeda, sallallahu alejhi we sellem, a ne vjerovati u Isa, a.s. Jednako, pojedinac ne moe potpuno vjerovati u Isaa, a.s, i ne vjerovati u Muhameda, sallallahu alejhi we sellem Istinsko prihvatanje jednog poslanika ili vjerovjesnika povla?i prihvatanje svih onih koji su doli prije njega i one koje dolaze nakon njega, zavravaju?i sa Muhamedom,sallallahu alejhi we sellem

Moje dananje predavanje pokrit ?e 4 glavne ta?ke:
1.Ko je Marija? prije sagledavanja Isusa u Islamu, moramo prvo spoznati status Marije u Islamu
2.Bezgrijeno za?e?e
3.Posebne osobine koje su podarene Isusu od Allaha kao dokaz ?ovje?anstvu osnovne boanske objave
4.Muslimanski pogled na raspe?e, i o onome ta nakon toga dolazi.

1.Merjem (Marija) k?erka Imranova

Jedna od najdirljivijih i naupe?atljivijih odnosa majka-sin u Kuranu jeste o Isau, sinu Merjeminom, a.s. Po prvi i posljednji put u historiji, poslanik nije oslovljen po imenu oca. tavie, ozna?en je kao Isus sin Marijin.
Da bi procijenilii i razumjeli istinsku vrlinu Isaa, a.s, neophodno je da nau?imo o njegovoj majci Merjem, k?erci Imranovoj, a.s.
Marijina majka je bila u poodmakloj starosti kada je zatrudnjela. Molila se Bogu da joj podari posljednje dijete koje moe posvetiti Boijoj slubi. Kada je za?ela u poodmaklom dobu, rekla je, kao to se biljei u Kuranu:
Allah je odabrao Adema, i Nuha, i Ibrahimovu porodicu, i Imranovu porodicu nad ostalim svijetom -

sve porod jedan od drugog a Allah sve ?uje i sve zna.

Kada Imranova ena re?e: Gospodaru moj, ovo to je u trbuhu mome je zavjetujem samo na slubu Tebi, pa primi od mene, jer Ti, zaista, sve ?uje i zna!

Poslije ona, kada je rodi, re?e: Gospodaru moj, rodila sam ensko- a Allah dobro zna ta je rodila a ensko nije kao muko; nadjela sam joj ime Merjema, i ja nju i porod njezin stavljam pod Tvoje okrilje od prokletog ejtana.

I Gospodar njezin primi je lijepo i u?ini da uzraste lijepo, i da se o njoj brine Zekerijja.* Kad god bi joj Zekerijja u hram uao, kod nje bi hrane naao. Odakle ti ovo, o Merjema? on bi upitao, a ona bi odgovorila: Od Allaha, Allah onoga koga ho?e opskrbljuje bez muke. Ali Imran, 33-37

Kada se Marijina majka porodila bila je tuna to je rodila ensko dijete. Iz razloga to prema jevrejskoj tradiciji, postoje samo nekoliko vjerskih obreda predanosti Bogu koje mogu obavljati ene. Od 514 djela predanosti, samo 4 moe obavljati ena Jevrejka.
Nazvala je dijete Merjem, a to zna?i ?ista, ili ona koja je pro?i?ena. Allah je prihvatio mladu djevoj?icu u Svoju slubu, a i izabrao je Zekerijju, ili Zaharija, da bude onaj koji ?e o njoj brinuti. Zekerijja je jedan od poslanika u Islamu. Izabran je od svih pisara tog vremena, koji su bili sakupljeni i podu?eni kako da bace svoja pera u rijeku. Re?eno im je da ?ije pero bude plovilo nasuprot rije?noj struji taj ?e biti njen zatitnik. Zekerijjino pero je plovilo nasuprot rje?noj struji.
O Merjemi, Poslanik, s.a.w.s, je rekao: ?etiri najbolje ene na dunjaluku su: Merjem, k?erka Imranova; Asija, ena Faraonova; Hatida, k?erka Huvejlidova i Fatima, k?erka Muhammedova.
Poslanik, sallallahu alejhi we sellem, tako?er je rekao o Merjem: Pri ro?enju svakog djeteta ejtan ga dodirne, i tada dijete zapla?e, osim Merjem i njenog sina. (prenose Ahmed, Muslim)

Allah je rekao u Kuranu:
I kada meleki rekoe: O Merjem, tebe je Allah odabrao i ?istom stvorio, i boljom od svih ena na svijetu u?inio. Ali Imran,42
Stoga, Merjem je izabrana od cijelog ?ovje?anstva da rodi Isa, a.s.
Devetnaesta sura Kurana se zove Merjem, i posve?ena je njenoj pri?i i bezgrijenom za?e?u.

2.Bezgrijeno za?e?e

U Kuranu, Muhamedu,sallallahu alejhi we sellem, je re?eno da u?i pri?u Merjeminu:

I spomeni u Knjizi Merjemu: kada se od uku?ana svojih na isto?nu stranu povukla

i jedan zastor da se od njih zakloni uzela, Mi smo k njoj meleka Dibrila poslali i on joj se prikazao u liku savreno stvorena mukarca.

Utje?em se Milostivom od tebe, ako se Njega boji! uzviknu ona.

A ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga rece on da ti poklonim dje?aka ?ista!

Kako ?u imati dje?aka re?e ona kad me nijedan mukarac dodirnuo nije, a ja nisam nevaljalica!

To je tako! re?e on. Gospodar tvoj je rekao: To je Meni lahko, i zato da ga u?inimo znamenjem ljudima i znakom milosti Nae. Tako je unaprijed odre?eno! Merjem, 16-21.

Isus je nazvan rije?ju Bojom zbog toga to Allah kae Mi i on jeste. Allah dalje postavlja parabolu izme?u Isusa i Adema Adem je napravljen od zemlje, nije ro?en iz materice ene. Allah kae:
Isaov slu?aj je u Allaha isti kao i slu?aj Ademov: od zemlje ga je stvorio, a zatim rekao: Budi! i on bi. Ali Imran,59.

Isus nije imao oca. Ali to ne zna?i da je Isus boanstvo i da je vrijedan oboavanja, zbog toga to je Adamovo postojanje ve?e ?udo od Isusovog.
Allah tako?er kae u Kuranu da su Isus i njegova majka postali umorni, i da su im potrebna sredstva za ivot. Stoga, oni ne mogu biti boanstva.

Pri?a o bezgrijenom za?e?u se nastavlja u Kuranu:

I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje.I poro?ajni bolovi prisilie je da dode da stabla jedne palme. Kamo sre?e da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala! uzviknu ona.I melek je, koji je bio nie nje, zovnu: Ne alosti se, Gospodar tvoj je dao da nie tebe potok pote?e. Merjem, 22-24.

Isus je govorio Mariji kao ?udo od Boga kako bi joj rekao da se ne treba bojati i da ne treba biti tuna. Marija je podu?ena da kad se vrati porodici ne odgovara ni na jedno njihovo pitanje. Tako kada su se suo?ili sa njom, ona je pokazala na dijete. Oni su je upitali: Kako moe govoriti dijete u kolijevci? Onda je beba Isus progovorio i rekao:

Ja sam Allahov rob ono re?e meni ce On Knjigu dati i vjerovjesnikom me u?initi i u?ini?e me, gdje god budem, blagoslovljenim, i naredi?e mi da dok sam iv molitvu obavljam i milostinju udjeljujem, i da majci svojoj budem dobar, a ne?e mi dopustiti da budem drzak i nepristojan.I neka je mir nada mnom na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih ustajao!

To je Isa, sin Merjemin to je prava istina o njemu onaj u koga oni sumnjaju.
To je pri?a o bezgrijenom za?e?u prema onome to nam je re?eno u Kuranu.

3. Posebne osobine Isusa

Bezgrijeno za?e?e je samo jedno od mnogih ?uda koje je Allah podario Isusu.
Prema islamskim izvorima, Isus je po?eo kao pastir, kao to su i svi poslanici bili prije nego to su primili objavu. Isus je poznavao Toru, i mogao je pisati i ?itati jo kao malo dijete. Isus je odrastao znaju?i za svog ro?aka Jahju/Jovana Krstitelja. Obojica ?e zajedno pozivati na oboavanje Boga.
Isus nikad nije rekao Oboavajte me- to nije prikladno nijednom boijem posalniku.
Isus je ivio potpuni ivot, protiv njega su se borili i mrzili ga i grdili razli?iti neprijatelji, uklju?uju?i sve loe navike toga vremena, svi oni koji su eljeli mo? i status.
U?enjaci tvrde da je svaki Poslanik i Vjerovjesnik poslat sa nekom vrstom dokaza, znaka na osnovu kojih bi njihov narod se odazvao. Tokom vremena Musaa, a.s, magija i iluzija su bile jako rairene i lano pripisane lanim boanstvima. Tako da je Allah poslao Musaa sa onim to bi moglo baciti u sjenu faraonove ma?ioni?are. Tokom vremena Isaova, a.s, lije?enje bolesnih smatralo se boanskom mo?i. Allah je stoga poslao Isaa, a.s, i darovao mu jedistvene sposobnosti.
Allah ?e podsjetiti Isaa na ove sposobnosti na Dan suda, kao to to Allah opisuje u suri Maida, 110-115:

Kad Allah rekne: O Isa, sine Merjemin, sjeti se blagodati Moje prema tebi i majci tvojoj: kada sam te Dibrilom pomogao pa si s ljudima, u beici i kao zreo mu, razgovarao; i kada sam te pismenosti i mudrosti, i Tevratu i Indilu nau?io; i kada si, voljom Mojom, od blata neto poput ptice napravio i u nju udahnuo, i kada je ona, voljom Mojom, postala ptica; i kada si, voljom Mojom, od ro?enja slijepa i gubavca iscijelio; i kada si, voljom Mojom, mrtve dizao; i kada sam od tebe sinove Israilove odbio, kad si im ti jasne dokaze donio, pa su oni me?u njima koji nisu vjerovali povikali: Ovo nije nita drugo do prava vradbina!

I kada sam u?enicima naredio: Vjerujte u Mene i Poslanika Moga! oni su odgovorili: Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani.

A kada u?enici rekoe: O Isa, sine Merjemin, moe li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? on re?e: Bojte se Allaha ako ste vjernici. Mi elimo rekoe oni da s nje jedemo i da naa srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci.

Isa, sin Merjemin, re?e: O Allahu, Gospodaru na, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i ?udo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!

Ja ?u vam je spustiti re?e Allah -ali ?u one me?u vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu ne?u kazniti.

Ovo je najve?e ?udo koje je Allah podario Isusu. Nakratko ?emo po?eti da diskutujemo o komplikacijama kako je Isa sa?uvan od Jevreja i Rimljana. Ajet, tako?er, pokazuje kako su Jevreji oni koji su traili Isusovu smrt, a ne Rimljani, takore?i. Ajet, tako?er, pokazuje da su Jevreji oni koji su vjerovali (havarijuni ili u?enici) i oni koji nisu vjerovali.

I kada sam u?enicima naredio: Vjerujte u Mene i Poslanika Moga! oni su odgovorili: Vjerujemo, a Ti budi svjedok da smo mi muslimani.

Ovaj ajet jasno pokazuje da Allah upravlja i usa?uje uputu u srca pojedinaca. Mnogo je onih koji su odbili istinu nakon to su bili svjedoci ve? navedenih ?udesnih doga?aja. Uputa je ?isto od Allaha, kao to je i dovo?enje u zabludu od onih kojima je su?eno da odbace istinu i svijetlo tevhida.

A kada u?enici rekoe: O Isa, sine Merjemin, moe li nam Gospodar tvoj trpezu s neba spustiti? on re?e: Bojte se Allaha ako ste vjernici.

Iako su vidjeli da ptica od gline biva oivljena, da su slijepi i gubavci izlije?eni od svojih boljki, ustajanje mrtvih i mnoga druga ?uda, oni su ipak govorili: Da li tvoj Gospodar moe. Sama sintaksa njihovih rije?i implicira da ako tvoj Gospodar ne moe da nam spusti trpezu, onda On ne moe, a ne da ne eli!

Mi elimo rekoe oni da s nje jedemo i da naa srca budu smirena i da se uvjerimo da si nam istinu govorio, i da o njoj budemo svjedoci.

Ponovo slabost njihove vjere je o?igledna. Sintaksa njihove izjave implicira da ako si nam rekao istinu i ako si ti zaista poslanik i vjerovjesnik onda tvoj Gospodar ?e nam spustiti trpezu kao to smo traili. Ina?e nisi govorio istinu. Oni priznaju da je njihova vjera slaba. Isa, a.s, stoga priziva Allaha da spusti trpezu:

Isa, sin Merjemin, re?e: O Allahu, Gospodaru na, spusti nam s neba trpezu da nam bude blagdan, i prvima od nas i onima kasnijim, i ?udo Tvoje, i nahrani nas, a Ti si hranitelj najbolji!

Ovaj zahtjev, ma koliko se ?inio jednostavnim u pore?enju sa drugim ?udima koje je radio Isa, a.s, je sasvim druge prirode. Zahtjev u?enika je izazov Allahu. Sufijan et Tevri, r.a., tvrdi Blagdan zna?i dan koji moramo ozna?iti danom Tvog oboavanja.
Selman el Farisi, r.a., je rekao: Dan koji ?emo obiljeavati sje?aju?i se Tebe.

Allah je rekao:

Ja ?u vam je spustiti re?e Allah -ali ?u one me?u vama koji i poslije ne budu vjerovali kazniti kaznom kakvom nikoga na svijetu ne?u kazniti.

Abdullah bin Amr bin al Aws, r.a., tvrdi: Tri naroda koja ?e najvie biti kanjena na Dan okupljanja bit ?e: licjemjeri (u doba Poslanika), oni koji su nakon to im je trpeza sputena uznevjerovali, i faraon i njegove legije.

4. Muslimanski pogled na raspe?e

Isusa je Bog sa?uvao za kraj vremena. Allah kae u Kuranu:

i zbog rije?i njihovih: Mi smo ubili Mesiha, Isaa, sina Merjemina, Allahova poslanika! A nisu ga ni ubili ni raspeli, ve? im se pri?inilo. Oni koji su se o njemu u miljenju razilazili, oni su sami o tome u sumnji bili; o tome nisu nita pouzdano znali, samo su naga?ali; a sigurno je da ga nisu ubili,ve? ga je Allah uzdigao Sebi. A Allah je silan i mudar. An-Nisa, 157-158.

Jevreji i Rimljani su radosno objavili: Ubili smo Mesiju! Ali, nisu ga oni ubili niti raspeli, spaen je od Boga i uzdignut na nebo.
Allah kae u suri Ali-Imran, 54-58,:

I nevjernici po?ee smiljati spletke, ali ih je Allah otklonio, jer On to umije najbolje.I kada Allah re?e: O Isa, duu ?e ti uzeti i k Sebi te uzdignuti i spasi?u te od nevjernika i u?ini?u da tvoji sljedbenici budu iznad nevjernika sve do Smaka svijeta. Meni ?ete se, poslije, svi povratiti i Ja ?u vam o onome u ?emu se niste slagali presuditi: one koji ne budu vjerovali na strane muke ?u staviti i na ovome i na onome svijetu i niko im ne?e mo?i pomo?i.A onima koji budu vjerovali i dobra djela ?inili, On ?e njima punu nagradu dati. Allah ne voli nasilnike.Ovo to ti kazujemo jesu ajeti i Quran mudri.

Mi, muslimani, vjerujemo da ?e jednog dana Antihrist do?i i da ?e onda Isus biti sputen s neba i da ?e ubiti Antihrista, da ?e ivjeti me?u muslimanima i da ?e vladati njima. Tokom tog vremenskog perioda zemlja ?e biti ispunjena pravdom i blagostanjem.

Muhamed,sallallahu alejhi we sellem je rekao :
A zatim ?e se re?i zemlji: Pronikni plodovima i okiti se bereketom. Tada ?e se ?itava skupina najesti od jednog ipka i mo?i ?e stati u hladovinu njegove kore. U mlijeku ?e biti bereket. Jedna mua deva zadovoljit ?e sakupljene ljude, a jedna krava muzara ?itavo pleme; a jedna ovca muzara zadovoljit ?e mlijekom jedan ogranak plemena. Dok oni budu tako ivjeli, Allah ?e im poslati mirisni vjetar, pa ?e ih dodirnuti ispod njihovih pazuha i duu svakog mumina i svakog muslimana uzeti. Samo ?e ostati najgori ljudi, koji ?e otvoreno zinaluk ?initi, kako to ?ine magarci, i na njih ?e se izliti strahote Posljednjeg dana. (prenosi Muslim)

Muhamed, sallallahu alejhi we sellem, je rekao:
Kako ?e slavno biti vrijeme kada Isa bude ivio me?u vama, zasadit ?ete sjeme na jalovoj stijeni i ono ?e poni?i; ne?e biti sue; bilje ?e prekriti zemlju, ?ovjek ?e mo?i da sjedi pored lava i ne?e mu natetiti. (prenosi Ad-Dejlemi)

Isus ?e ponovo do?i, oenit ?e se, ima?e djecu, ivjet ?e 40 godina me?u nama. I nakon to on umre Sudnji dan ?e do?i.

Zaklju?ak

Allah, s.w.t., kae:

Oni govore: Milostivi je uzeo dijete! -
Vi, doista, neto odvratno govorite!
Gotovo da se nebesa raspadnu, a Zemlja provali i planine zdrobe
to Milostivom pripisuju dijete.
Nezamislivo je da Milostivi ima dijete
ta svi ?e oni, i oni na nebesima i oni na Zemlji, kao robovi u Milostivog traiti uto?ite! Merjem, 88-93.

Allah, s.w.t., kae:

Allah nije uzeo Sebi sina, i s Njim nema drugog boga! Ina?e, svaki bi bog, s onim to je stvorio radio to bi htio, i jedan drugog bi pobje?ivao. Hvaljen neka je Allah koji je daleko od onoga to oni iznose!Al-Muminun, 91.

Postoji vie sli?nosti nego razlika izme?u muslimana i kr?ana. Shodno islamskim zakonima, imamo posebna pravila za sljedbenike Knjige, koji su sli?ni nama izuzev nekoliko manjih razlika u glavnim podru?jima dogme. Zaklju?it ?emo sa sljede?im rje?ima:

Reci: O sljedbenici Knjige, do?ite da se okupimo oko jedne rije?i i nama i vama zajedni?ke: da se nikome osim Allahu ne klanjamo, da nikoga Njemu ravnim ne smatramo i da jedni druge, pored Allaha, bogovima ne drimo! Pa ako oni ne pristanu, vi recite: Budite svjedoci da smo mi muslimani!, Ali Imran,64

Izvor: Islaam.net


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

AKIDA

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...