Nedjelja, Svibanj 19, 2024
tekstovi_logo

Propis pokrivanja lica


Islamski u?enjaci koji pokrivanje lica smatraju obaveznim, kao i druga skupina koja nikab smatra pohvalnim, navode brojne argumente iz Kur'ana i sunneta ele?i potkrijepiti miljenje koje zastupaju. Jedino Tantavi ne navodi nikakve argumente da je nikab tradicija, a ne propis kojim se obaveznik moe pribliiti svome Stvoritelju!

Nemogu?e je kroz jedan kratki ?lanak spomenuti sve dokaze iz koji islamski u?enjaci zaklju?uju da je pokrivanje lica obavezno ili pohvalno, niti nam je to cilj u ovom kratkom ?lanku, ve? ?emo navesti miljenja u?enjaka iz pet pravnih kola koji smatraju da je pokrivanje lica obavezno naro?ito u vremenu fitne, ili barem pohvalno.

Propis pokrivanja lica - Hanefijski mezheb

1. Imam Et-Tahtavi el-Hanefi kae: Zabranjeno je mladoj eni otkrivati lice, iz predostronosti, a ne zato to se lice smatra intimnim (stidnim) dijelom enskog tijela.'' (Vidjeti: Haijetut-Tahtavi ala merakil-felah, str. 241.)


2. Ibn Abidin kae: U djelu El-Feth stoji da je eni pohvalno (dok je u ihramima) da ne?im zastre lice, a u djelu En-Nihaje da je obavezna pokriti ga. U djelu El-Muhit stoji: Ovim se aludira na to da je eni zabranjeno otkrivati lice pred mukarcima strancima, osim u nudi. (Vidjeti: Haijetu Ibn Abidin, 3/629.) (El-Feth, En-Nihaje i El-Muhit su djela hanefijskog fikha)

3. U hanefijskom djelu ''Medmeul-enhur'', 1/122, stoji: Navodi se u djelu El-Munteka (poznato djelo hanefijskog fikha): 'Zabranjeno je mladoj eni otkrivati lice, iz predostronosti, a u nae vrijeme eni je vadib nositi nikab, i ne samo vadib, nego farz (farz je, u hanefijskoj pravnoj koli, pritvr?eniji stepen naredbe od vadiba).

4. Ibn Nudejm el-Hanefi veli: Kau nai (tj. hanefijski) u?enjaci: U nae vrijeme je, zbog pove?anog stepena smutnji, zabranjeno da mlada ena otkriva svoje lice u prisustvu mukaraca. (Vidjeti: El-Bahrur-raik, 1/284.)

Na drugom mjestu Ibn Nudejm kae: Kada bi ena uvrijedila mukarca stranca, po?inila bi krivi?no djelo. Tako?er, kada bi otkrila svoje lice pred mukarcem koji joj nije mahrem, jer njemu nije dozvoljeno gledanje i njoj otkrivanje lica, osim u stanju potrebe. (Vidjeti: El-Bahrur-raik, 3/345.) Ibn Nudejm ro?en je u Kairu 926. h.g., a umro je 970. h.g. ta bi hanefijski u?enjaci kazali za nae vrijeme i fitne koje vladaju ako su u tadanjem centru islamske drave i prisustvu halife zabranjivali otkrivanje lica mladoj djevojci?! ta bi, tek, kazali za slavnog azharskog dekana koji zabranjuje pokrivanje lica i naziva ga tradicijom?!

5. Imam El-Haskefi, govore?i o odje?i ene na hadu, kae: ena ?e otkriti lice (tj. skinuti nikab), a ne?e otkrivati kosu, a ako neto drugo spusti preko lica i udalji ga od njega (tj. da nije priljubljeno uz lice), dozvoljeno je, ne samo dozvoljeno ve? je pohvalno (mendub). (Vidjeti: Ed-Durrul-muhtar, 3/629, sa Haijama)

Malikijski mezheb

1. Imam El-Kurtubi u svome Tefsiru kae: Cijelo tijelo ene je avret (stidno), ?ak i njen glas, stoga tijelo nije dozvoljeno otkriti, osim u nudi, kada se radi o potrebnoj identifikaciji ili u slu?aju bolesti.'' (Vidjeti: El-Damiu li ahkamil-Kur'an, 14/218.)

2. Imam El-Hattab kae: Rekao je kadija Abdul-Vehhab: 'Znaj, ako se ena boji fitne, duna je pokriti svoje lice i ake.' (Vidjeti: Mevahibul-delil, 2/181.)

3. Imam Ez-Zurkani kae: Dozvoljeno je eni u ihramima prekriti lice, zastiru?i se od mukaraca, to joj je, ?ak, obaveza ako se boji fitne. (erhuz-Zurkani alel-muvetta, 2/329.)

4. Veliki malikijski u?enjak Ibn Huvejz kae: Ako je ena lijepa i plai se da ?e otkrivanjem lica ili aka izazvati fitnu, treba ih pokriti. Ako je, pak, stara ili runa, dozvoljeno joj je da ih otkrije. (Vidjeti: El-Damiu li ahkamil-Kur'an, 12/232.)

afijski mezheb

1. Imam El-Maverdi, kada je govorio o svjedo?enju, rekao je: Ako moe poznati enu u nikabu, nema potrebe za dizanjem vela, u protivnom treba otkriti lice. (Mugnil-muhtad, 4/216.)

2. Imam Bejdavi kae: Cijelo tijelo ene je avret, nije dozvoljeno gledanje u njega osim suprugu i mahremima ili u prijekoj nudi. (Tefsirul-Bejdavi, 4/183.)

3. Ibnul-Iraki kae: eni je u ihramima zabranjeno pokriti lice ne?im to je priljubljeno uz njega, a nije onim to nije priljubljeno. Ovo je stav imama ?etiri pravne kole. (Vidjeti: Tarhut-tesrib, 5/40.)
Na drugom mjestu, kada je govorio o hadisu koji spominje potvoru majke vjernika Aie, Ibnul-Iraki rekao je: U hadisu je dokaz da se ena treba zastrti od stranaca, bili oni bogobojazni ili ne. (Vidjeti: Tarhut-tesrib, 8/51.)

4. Ibn Hader kae: Islamski u?enjaci ne razilaze se u tome da je eni dozvoljeno pokriti lice i ruke na hadu ne?im drugim osim nikaba i rukavica. (Fethul-Bari, 4/65.)

5. Imam Sujuti, kada je spomenuo ajet iz sure En-Nur u kome se nare?uje pokrivanje ene, rekao je: Ovaj ajet se odnosi na sve ene i u njemu je obaveza pokrivanja glave i lica. (Avnul-mabud, 11/106.)

Hanbelijski mezheb

1. Imam Ahmed kae: ena je sva stidna (avret), ?ak i njen nokat. (Zadul-mesir, 3/290.)

2. Ibn Tejmijje kae: Nije dozvoljeno enama otkrivati lice pred strancima. (Vidjeti: El-?dabu-er'ijje, 1/276.)

3. Ibn Kudame kae: Dozvoljava se eni u ihramima da spusti neto niz svoje lice, kako bi se zastrla od stranaca. (Vidjeti: El-Mugni, 3/154.)

4. Ibn Muflih kae: Dozvoljava se eni u ihramima da spusti veo niz svoje lice da bi se zastrla od mukaraca. (Vidjeti: El-Mubd'i, 3/168, i El-Furu'u, 3/332.)

5. Imam Behuti kae: Ako postoji potreba zbog prolaska ljudi, ena dok je u ihramima spustit ?e sa svoje glave veo niz lice. (Keaful-kin?', 2/530.)

Zahirijski mezheb

1. Ibn Hazm kae: ena u ihramima ne moe pokriti lice nikabom, ali ga moe pokriti ne?im drugim to ?e spustiti niz lice. (Vidjeti: El-Muhalla, 7/78)


priredio: mr. Safet KuduzovicAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

FIKH

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...