Petak, MARCH 23, 2018
tekstovi_logo

Zar nije lijepo biti zena muslimanka...


A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju...

Allah nam u Kur'anu kaže da je ljudskim bićima dao slavu (Kur'an, 23;71). On daje prosperitet svima koji praktikuju islamski moral i koji slijede put koji je On objavio u Kur'anu. A jedini način na koji neke žene mogu pobjeći od svih problema kojima se izlažu u neukim društvima i na koji mogu dobiti poštovanje koje zaslužuju, nalazi se u Kur'anu, objavljenom našem Poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da bi ljudska bića našla put iz mraka do svjetlosti.

U mnogim kur'anskim ajetima, Allah štiti žene i brani njihova prava, otklanja pogrešne ideje o ženama u sadašnjim neukim društvima, i garantuje im status poštovanja u društvu. Kur'an nam kaže da mjera vrijednosti ljudskog bića pred Bogom nije u rodu; nego u strahu od Boga, u vjeri, moralnom savršenstvu, iskrenosti prema Bogu i pobožnosti. Svi ovi ajeti su dokaz Božije neuporedive velikodušnosti prema ženama.
O ljudi, Mi vas od jednog čovjeka i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji, Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (Kur'an, 49:13)

O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, a i raskošna odijela, ali, odjeća čestitosti, to je ono najbolje. - to su neki Allahovi dokazi da bi se oni opametili. (Kur'an, 7:26)

Na drugim mjestima u Kur'anu, Allah kaže A za dobro koje učinite Allah zna. I onim, što vam je potrebno za put, snabdijte se. A najbolja opskrba je bogobojaznost. I Mene se bojte, o razumom obdareni! (Kur'an, 2:197). On nam kaže da najbolji kvalitet koje ljudsko biće može posjedovati jeste pobožnost. Dakle, pobožnost je osobina koja ljudima daje njihovu osnovnu vrijednost i superiornost pred Bogom. U Kur'anu, Bog kaže: Onima koji milostinju budu udjeljivali i onima koje je budu udjeljivale, i koji drage volje Allahu budu zajam davali - mnogostruko će se vratiti i njih čeka nagrada plemenita. (Kur'an, 57:18)

Ovaj ajet podsjeća i žene i muškarce da će dobiti istinsku nagradu najviše časti ako budu živjeli moralnim životom kako je Bog odredio. Žene i muškarci imaju različite fizičke karakteristike, ali to nije razlog da ijedno od njih bude superiornije u odnosu na drugo. U drugom ajetu, Bog kaže da je bogatstvo postalo mjera superiornosti za neke ljude, ali je bolje da tražimo od Boga velikodušnost: I ne poželite ono čime je Allah neke od vas odlikovao. Muškarcima pripada nagrada za ono što oni urade, a ženama nagrada za ono što one urade. I Allaha iz izoblja njegova molite. - Allah, zaista, sve dobro zna! (Kur'an, 4:32)

U Kur'anu,Allah nam je rekao šta se treba učiniti da bi se zaštitile i čuvale žene u društvu i da bi im se odalo poštovanje koje zaslužuju. Sve ove mjere su u interesu žena, da im se ne bi činila nepravda ili ih se ugnjetavalo.

U Kur'anu,Allah je čovječanstvu pokazao istinski put i ukazao na pogrešne postupke nevjerovanja. Prema islamskom moralu, nije važno roditi se kao muško ili žensko, već je važno biti privržen Bogu dubokim vjerovanjem i strahom. Pažljiva pokornost Božijim naredbama i zabranama znači pokušavati živjeti u skladu sa moralnim učenjem Kur'ana. Ovakva ličnost je istinska vrijednost čovjeka pred Bogom.

U Kur'anu, Bog objašnjava osnovne osobine koje svaki vjernik mora posjedovati, bilo muško ili žensko: A vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. - Allah je doista silan i mudar. (Kur'an, 9:71)

Žene i muškarci će odgovarati za obožavanje, život u skladu sa moralnim učenjem Kur'ana, podsticanje drugih da čine dobro, a odvraćanje od zla i izvršavanje svih naredaba i propisa u Kur'anu. Bog je obećao dati svim ljudima, i muškarcima i ženama, sposobnost da rastavljaju istinu od neistine (Kur'an, 8:29). Zauzvrat vjerovanju i iskrenosti ljudi, Bog će upućivati sve individue na svakom polju života i uputiti ih na pravi put ka Sebi. On će im pomoći da donose prave odluke i da se ponašaju pravilno; i On će im dati inteligenciju, razumijevanje i percepciju. Dakle, inteligencija nema veze sa rodom; ona dolazi potpuno iz straha od Boga i iskrene privrženosti i bliskosti sa Njim.

Svaka žena ili muškarac koji se ponaša u skladu sa inteligencijom koju dobije iz vjere može nadmašiti mnoge druge i postići sreću u životu. Ovo zavisi potpuno od volje, predanosti i odlučnosti osobe. Prema islamskom moralu, nijedan vjernik neće sebe smatrati savršenim na bilo koji način. Umjesto toga, uvijek će težiti da bude inteligentniji, sposobniji, odgovorniji, da stalno razvija svoju ličnost i da bude uspješniji u vođenju moralnog života. Kolikogod može, ulagat će sve napore da razvije sebe na svakom polju. U Kur'anu, Bog kaže da Ga vjernici mole da budu primjeri dobre ličnosti onima oko sebe: A robovi milostivog su i oni koji govore: "Gospodaru naš, podari nam u ženama našim i djeci našoj radost i učini da se čestiti na nas ugledaju!" (Kur'an, 25:74)

Žena muslimanka koja daje sve od tebe u svemu i koja teži da bude dobar primjer svima svojom ličnošću, moralnom čestitošću i voljom, Bog će dati i visoku poziciju u društvu. Takva žena izvršava svaku dužnost na najbolji mogući način, donosi primjerene odluke, nalazi najbolja rješenja za probleme i primjenjuje najbolje mjere.

Možemo vidjeti da su prema moralnoj praksi islama muškarci i žene potpuno jednaki u društvu. Putem Kur'ana, Allah Milostivi je poništio sve razlike koje neuki sistemi vjerovanja čine između muškaraca i žena; i naredio je da se ženama da vrijednost koju one zaslužuju. Ovo sve zavisi potpuno od snage vjerovanja muškaraca - i žena - u Boga, kao i od njihovog moralnog karaktera i odgovornosti koje nose. Stoga, žene koje prihvate islamski moral se nikad ne moraju boriti za jednakost sa muškarcima; ulaze, umjesto toga, u moralno "takmičenje" vrijednosti. U takmičenju dobrote, vjernici moraju uložiti sve od sebe da zasluže Božije zadovoljstvo u svakom momentu svog života.

Sa ovim ciljem na umu, oni se bore na takmičenju dobrote da postanu osoba najbliža Bogu i osoba koju Bog najviše voli. Međutim, ovo takmičenje je isključivo u cilju Božijeg zadovoljstva. Bog kaže u Kur'anu da je jedna od glavnih osobina vjernika koja ih izdiže na ovom i na onom svijetu jeste njihov trud da postignu taj cilj:

Oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču. (Kur'an, 23:61)

Mi ćemo učiniti da Knjigu poslije naslijede oni naši robovi koje mi izaberemo; biće onih koji će se prema sebi ogriješiti, biće onih čija će dobra i loša djela podjednako teška biti, i biće i onih koji će, Allahovom voljom, svojim dobrim djelima druge nadmašiti - za to će veliku nagradu dobiti. (Kur'an, 35:32)

U drugom ajetu, Bog nas podsjeća da se nikome - bio muškarac ili žena - neće učiniti nepravda ni na ovom ni na onom svijetu, nego će svi dobiti tačno ono što zaslužuju: Onome ko čini dobro, bio muškarac ili žena, a vjernik je, Mi ćemo dati da proživi lijep život i doista ćemo ih nagraditi boljom nagradom nego što su zaslužili. (Kur'an, 16:97)

Sve ove stvari su dokaz milosti koje Bog pokazuje prema Svojim vjernim robovima. U društvima gdje se ne praktikuju moralna učenja Kur'ana, žene se još uvijek tretiraju kao građani drugog reda. Ali pošto je Bog "Samilosni", On štiti sve žene i daje im slavu i počast.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

ZA SESTRE

POSJETITE MINBER.BA