Nedjelja, Svibanj 19, 2024
kuran


Uzvieni Allah stvorio je i bolest i lijek, stoga ?ovjek treba tragati za lijekom, jer za svaku bolest postoji lijek, izuzev za starost, kako se navodi u autenti?nom hadisu koji biljee sabira?i Sunena. Lije?enje bioenergijom nije bilo poznato u vrijeme Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, stoga u sunnetu ne nalazimo jasan odgovor kada je u pitanju legitimnost lije?enja ovom metodom. Osnova pri lije?enju je legitimnost i dozvola, izuzev u slu?aju da doti?na metoda sadri erijatski zabranjene stvari, kao: lije?enje zabranjenim materijama, izgovaranje spornih rije?i koje sadre irk, ili haram, ili sihr, ili prizivanje dinna i traenje pomo?i od njih, ili koritenja raznih vrsta magije.Tako?er neophodno je naglasiti da je zabranjeno doticanje stidnih mjesta, naro?ito ako se to ?ini direktno na tijelo, izuzev u nudi. Osamljivanje sa enom strankinjom, isto tako, nije dozvoljeno, ve? je prilikom lije?enja najpoeljnije prisustvo mahrema.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Allah je za svaku bolest stvorio lijek, pa se lije?ite, ali ne lije?ite se zabranjenim stvarima." (Ebu Davud, sa slabim lancem prenosilaca) U drugom hadisu stoji: "Allah nije spustio nijednu bolest a da za nju nije spustio lijek, nekim ljudima je poznat (tj. lijek), a nekima nije." (Ahmed, sa ispravnim lancem prenosilaca)

Ako se ispune spomenuti uvjeti, onda, shodno pravilima erijata, ne bi trebalo biti erijatske prepreke kada je u pitanju lije?enje bioenergijom, iako kod velikih u?enjaka dananjice nisam naao pravnu deciziju po ovom pitanju (to ne zna?i da ne postoji) te je nuno sa?ekati miljenje islamskih pravnika po ovom pitanju. U svakom slu?aju ova vrsta lije?enja zahtijeva posebnu analizu, prvo medicinsku potom erijatsku. Me?utim, savremeni islamski autoriteti zabranjuju ?isto isto?nja?ko lije?enje bioenergijom (reiki), jer se time ljudska srca veu za njihova nitavna ubje?enja i time se vri proklamacija njihove "vjere", a neki smatraju da lije?nik mora biti isklju?ivo njihovog ubje?enja i vjerovanja.

Ova metoda lije?enja temelji se na uvjerenju da odre?ene osobe posjeduju ve?u energiju kojom mogu djelovati na oboljele organe pacijenata, iako medicina nema jasno objanjenje i definiran stav kada je u pitanju lije?enje ovom metodom.

Bilo kako bilo, ovih dana u Sarajevu gostuje marokanski bioenergeti?ar po imenu Mekki Turabi. Hiljade nevoljnika pohrlile su k njemu trae?i pomo? jer je u zdravstvenim ustanovama nisu nali ili uop?e nisu imali mogu?nosti da je zatrae iz ovoga ili onoga razloga. Budu?i da Turabi ne napla?uje svoje usluge, to je bio razlog vie da se oko njega okupi velika masa ljudi, nevoljnici su ovom Marokancu ukazali veliko povjerenje.

to se ti?e napla?ivanja usluge lije?enja, ono je dozvoljeno i u tom pogledu nema nikakve razlike izme?u lije?nika medicine i bioenergeti?ara, iako je bolje traiti nagradu kod Uzvienog Stvoritelja.

Me?utim, Turabijeva metoda lije?enja sadri nekoliko erijatskih suprotnosti:

1. Turabi tvrdi da mu ogromna energija dolazi sa pet planeta koje ne eli imenovati!!! Ova izjava je krajnje sporna i diskutabilna. Kako Mekki zna odakle mu dolazi energija, ko ga je obavijestio o tome? Otkud zna da energija koja mu dolazi potje?e, ba, s pet planeta, a ne sa osam ili tri? Ako kae da ga obavjetavaju meleki, to je nemogu?e, jer meleki dolaze samo poslanicima i iznimno dobrim Allahovim robovima kao Merjemi. Ako uprkos tome ustvrdi da se radi o melekima, upitat ?emo ga kako zna da mu dolaze meleki, a ne ejtani koji se kamufliraju i predstavljaju kao meleki?! Ako kae da ga obavjetavaju dinni, to je mogu?e, kako im moe vjerovati i s njima u tom pogledu sura?ivati, moda ga lau?! Ako kae da ima osje?aj odakle mu stie energija, kaemo: osje?aj ne moe biti mjerodavan u mnogo manjim i jednostavnijim stvarima pa kako moe biti mjerodavan kada je u pitanju ovako velika stvar.

Na pitanje kako zna s koliko planeta mu stie energija, Mekki niti moe niti smije dati odgovor, jer sve to kae pogreno je, i time je posvjedo?io protiv sebe. Dakle, radi se pri?ama, bajkama i obmanama u koje ne mogu povjerovati ?ak ni djeca predkolskog uzrasta. Me?utim, obi?ne mase naj?e?e ne gledaju na erijat i njegove postavke i slijepo vjeruju u izmiljotine koje im plasiraju lai?ki umovi.

2. Mekki toplo prihvata zagrljaje ena pacijentkinja, kao znak zahvale na pruenoj pomo?i. Ako izbjegava napla?ivanje svoje "usluge", to mu je dozvoljeno, boje?i se da mu Uzvieni Allah ne uskrati posjedovanje energije, zar ne treba imati ve?i strah za svoju energiju zbog ?injenja ovako gnusnog harama grle?i i objeru?ke privijaju?i ene strankinje na svoje grudi!!! Ako je hafiz ?asnog Kur'ana, kao to tvrdi, pa gdje su ta na?ela u Mekkijjevoj praksi, ili je zagrljaj ena, moda, sastavni dio lije?enja i njegova krajnja etapa!!! Napose, Mekki se krije iza paravana islama tvrde?i kako ga Allah opskrbljuje ovim nadnaravnim ?udom. Prije ?e biti da se radi o ejtanskim presvla?enjima i dodirima nego o kerametu.

Deddal ?e, tako?er, ?initi velika ?uda: oivjet ?e ?ovjeka koga je prethodno raspolovio i izme?u ?ijih je polovina hodao, oivjet ?e neke ljude koji su davno umrli, naredit ?e oblacima da poalju kiu, zemlji da izbaci izdanke i blago pokopano, oni koji odbiju njegov poziv osvanut ?e siromani i sl. Zna?i li to da je Deddal odabrani Allahov rob i da posjeduje "nadnaravnost" zbog koje mu se treba pokoriti?! Ne, ve? se stvari mjere kur'anskim i hadiskom postavkama i postupci ljudi moraju se podvrgnuti ovim izvorima i tako se donosi sud o nekome, a nikako na osnovu nekakvih "nadnaravnosti" koje ?esto bivaju iskuenje ljudima.

Islamski u?enjaci kau: "Ako vidi ?ovjeka da leti po zraku i hoda po vodi, neka te to ne obmane dok ne vidi da li se dri naredbi i zabrana. Stoga ima ljudi koji lete po zraku, a ustvari ejtani ga nose, to nisu kerameti od Allaha iskrenim robovima." (Medmuul-fetava, 1/83, od Ibn Tejmijje)

3. Turabi prilikom lije?enja uvla?i ruke ispod odje?e ena i dodirom dojki, bokova i stomaka, lije?i ih navodno svojom energijom, iako mnogi bioenergeti?ari lije?e ljude preko odje?e i nije nuno otkrivanje i dodir, to je op?epoznato! Ovako je Turabi barem postupao lije?e?i ene u Zagrebu, dok u rodnom Maroku lije?i ene isklju?ivo dodirom njene ruke (tj. rukovanjem). Budu?i da kod muslimana vladaju posebni kriteriji i da ene ne otkrivaju svoje tijelo osim u prijekoj nudi, ?ega je Turabi potpuno svjestan, koristi jednostavniji metod lije?enja. Zbog ?ega Turabi pribjegava dodiru krajnje izazovnih dijelova enskog tijela ako ve? postoji mogu?nost lije?enja pukim rukovanjem, ili se moda nemuslimanke u ovom pogledu razlikuju od muslimanki?!

Bez ikakvog ispitivanja o prirodi bolesti, Mekkijev prvi potez biva direktan dodir grudi. Moda doti?na pacijentkinja ima utrnuto stopalo, ili bolove u nonom prstu, ili je dola samo da se ispita ne osje?aju?i nikakve tegobe (kako su neke od njih to priznale reporterima), pa kojim pravom i pozivaju?i se na koje kriterije Mekki Turabi doti?e dijelove tijela suprotnog spola koje nije dozvoljeno dotaknuti osim u nudi?!  Kod Mekkija je kriterij nude, izgleda, stajanje u izvijuganom redu i sabur u tom pogledu.

Ako Mekki lije?i ljude preko slike, a osoba moe biti udaljena hiljadama kilometara, zato onda dodiruje prisutne pacijentkinje i to po najizazovnijim dijelovima tijela, zar nije mogu?e to ?initi iz neposredne blizine, ili u najmanju ruku, preko odje?e?!

Istu ovu maglu prodavao nam je David Copperfield prije pet godina kada je Bonjake iz Sarajeva "besplatno" prebacivao na Havaje, a sam je sletio na Sarajevski aerodrom u pratnji 300 osoba. Zbog ?ega ovaj sihirbaz nije svoju svitu i sebe prebacio iz SAD-a u Sarajevo tim tajnim i neobjanjivim putevima, te utedio nekoliko stotina hiljada dolara za avionske karte koje je morao platiti. Dodue, "odabrani Allahov narod" vozi se brzim i udobnim avionima, a Bonjaci slue kao pokusni kuni?i i igra?ke u rukama ejtanskih sluga.

Mi ne negiramo da odre?eni ljudi nisu osjetili poboljanje od Turabijevih terapija, a neki i izlje?enje, me?utim, nije svaka vrsta lije?enja dozvoljena, iako je kod odre?enih ljudi pokazala rezultate.

Postoji velika mogu?nost, a shodno izjavama i postupcima Turabija, da se radi o ?ovjeku sihirbazu koji sura?uje sa dinnima koji mu pomau pri lije?enju i diu invalide na noge i tome sli?no.

Ne treba zanemariti ?injenicu da se oko Turabija digla velika praina u rodnom Maroku kada se jedna djevojka neposredno nakon tretmana strovalila mrtva na zemlju. Allah je taj koji lije?i ljude, "...i koji me, kad se razbolim, lije?i" (E-uara, 79), i stoga treba potraiti lijek u Kur'anu i u?enju rukje, medicini, kao i svim alternativnim metodama lije?enja koje se ne kose erijatom.

Da su se ljudi oslonili na Uzvienog Allaha i pouzdali se u Njega kao to se pouzdavaju u nemo?ne robove, koje neki laici mogu lahko tretirati boanstvom, Allah bi im dao lijek za svaku bolest, ali...!!

O Mekijju su kazane brojne negativne stvari, ali budu?i da internetske stranice ne predstavljaju izvor povjerljivih podataka, ovom prilikom zadovoljili smo se samo onim to smo vidjeli ili ?uli na video snimcima.

Napomena: Jedan bonja?ki student iz Medine tvrdi da je ejh Gunejman za Turabia kazao da je Deddal - laac i da je zabranio ovu vrstu lije?enja. Ako su ove rije?i potvr?ene, onda bi po ovom islamskom autoritetu lije?enje ovom metodom bilo zabranjeno, a Allah najbolje zna.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

LIJE?ENJE KUR'ANOM

POSJETITE MINBER.BA

  • O dužini odjeće
      Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Isbal (prekomjerno dugi krajevi odjeće) može biti u izaru...
  • Osobine licemjera
    Piše: Dr. Hajrudin Tahir Ahmetović Abdullah b. Amr, radijallahu anhuma, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko bude imao četiri svojstva, taj...
  • Ummet anesteziologa
    Piše: Muhamed Ikanović Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao na mezarje i rekao: “Kako bih samo želio da...