Četvrtak, Svibanj 24, 2018
pitanja

Ima li munafik (licemjer) pravo na pokajanje?


namazsirokaPitanje: Da li Allah, subhanehu, može da oprašta potpuni nifak? Znači, čovjek postane čisti munafik poslije jednog određenog vremena u islamu, mada je bio iskren u početku i uživao u ljepotama imana i islama. Može li takva osoba da se izliječi ili je gotovo? Ako može, kako? Može li se munafik izliječiti?
Znači, čisti i pravi munafik, a ne samo neke osobine munafika?

Da li je igdje u histori zabilježeno da se munafik pokaje i da se primi njegova tevba ili takve čeka sablja ako progovore? Da li munafik treba javno da izrekne pokajanje ili je to između Allaha i njega?

Ili se ne moze postati mu’min poslije munafikluka?

Može li iman da se vrati u takvo srce ili je nemoguće jer je previše pokvareno?

Kao naprimjer: osoba ode džunub u džamiju na džumu i pretvara se pred svima, i to više puta, ili jedan period klanja, jedan ne, i tako godinama, pa poslije klanja godinu dana iskreno a da ne osjeti da mu iman raste, tj. ne osjeti ga uopće.

Ako iman u potpunosti nestane, ima li mogućnosti da se povrati u srce ili je sve gotovo i nema više nade?

Eto, to je to. Ako možete odgovoriti. Hvala vam!

Odgovor:
Mnogo je toga što bi u ovom odgovoru trebalo navesti da bi bio potpun, a mi ćemo spomenuti samo ono što je neophodno.

Prvo, sve spomenute stvari u pitanju ne moraju značiti apriori da je počinilac spomenutog potpuni licemjer, a ne musliman grješnik. Da, sve što ste spomenuli su grijesi, ali to ne znači da je počinilac toga licemjer. U definiciji licemjerstva učenjaci navode da je to ispoljavanje imana jezikom, a utajavanje nevjerstva u srcu. Čovjek zna da li je takav ili ne.
Drugo, ako bismo prihvatili činjenicu da je sve spomenuto nastalo kao plod potpunog licemjerstva – a po meni je to diskutabilno – da li to znači da se licemjer ne može pokajati? Ne, elhamdulillahi. Vrata pokajanja su otvorena za sve, pa čak i za one koji su bili potpuni licemjeri. Kazao je Uzvišeni Allah: ‘’Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći; osim onih koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati. Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? Allah je blagodaran i sveznajući.’’  (En-Nisa, 145/147)
Mnogi tumači Kur’ana, u komentarima citiranih ajeta, spomenuli su da su baš to uvjeti validnosti pokajanja licemjera: ‘’…osim onih koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje.’’ Prvi uvjet, da se pokaju, drugi, da se poprave, treći, da Allaha čvrsto prihvate, četvrti, da vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje.
U pravnoj enciklopediji, poznatoj kao '‘El-Mevsu‘atu'l-fikhijje'' kazali su: ''Pokajanje licemjera, između njega i njegovog Gospodara, prihvatljivo je, ako se pokaje iskrenim pokajanjem iz srca, bez razilaženja među islamskim učenjacima. Sve to, na osnovu ajeta koji su im otvorili vrata pokajanja, kao što su riječi Uzvišenog Allaha: 'Licemjeri će na samom dnu Džehennema biti i ti im nećeš zaštitnika naći; osim onih koji se pokaju i poprave i koji čvrsto Allaha prihvate i vjeru svoju u Allaha iskreno ispolje, bit će s vjernicima, a Allah će sigurno vjernicima veliku nagradu dati.''' (El-Mevsu‘atu'l-fikhijje, 41/20)
Ovo su propisi  u pogledu munafikovog odnosa prema Allahu, a po ispravnom mišljenju, isti je propis i u pogledu dunjalučkih propisa, naročito danas kada se skoro pa nigdje ne sprovode šerijatske kazne za otpadništvo od vjere, koje vladaru muslimana nalažu sprovođenje kazne ubistva nad otpadnikom od vjere, ili licemjerom koji jasno ispolji svoje licemjerstvo.

A Allah najbolje zna.
 
Odgovorio: Elvedin PezićAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA