Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja


ndovaPitanje: Molimo vas da nam neto kaete o Nur-dovi.

Odgovor: Na ovo pitanje sam detaljno odgovorio u ?asopisu Hilal br. 8, januar 1997. Imaju?i u vidu da je do tog broja mnogim naim ?itaocima nemogu?e do?i, a da mi, moda najvie pitanja dolazi upravo na tu temu, prenosim vam pomenuti odgovor u cijelosti.

Kada sam prije nekoliko godina vidio Nur-dovu i pro?itao njenu svrhu i zna?aj (tj. njene fadilete) i ?uo za jo neka sli?na pisma (kao to je pismo sejjide Zejneb u kojem se kae da svako do koga to pismo do?e mora da ga umnoi u trinaest primjeraka i to podijeli kako bi bio sretan, a ukoliko to ne uradi bi?e nesretan), zatim neke specijalne namaze koji ne postoje u erijatu itd, shvatio sam, jo bolje, vrijednosti znanja i Allahovih, d.., rije?i: A Allaha se boje od robova Njegovih u?eni (Kuran, XXXV:28).

Porijeklo Nur-dove je meni nepoznato. Kako je ona nastala i ko ju je napisao mi moemo samo pretpostavljati. Ono to osje?am je da takve novotarije (naro?ito tako podle novotarije) mogu biti pripremljene od strane vrlo lukavih neprijatelja islama koji iz iskustva znaju da je nemogu?e muslimana odvratiti od vjere time to ?e na islam navaljati drvlje i kamenje, dakle, govoriti loe protiv islama, ali ga moe vrlo lahko odvratiti ako mu pogreno tuma?i islam i u ime islama ubacuje u vjeru ono to s islamom nema nikakve veze, pa ?ak i ako se to dijametralno suprostavlja u?enju islama, kao to je Nur-dova.

U nekim slu?ajevima novotarije budu uvode nesvjesni muslimani koji ele da urade dobro djelo i koji imaju lijepu namjeru. Primjer za to, imamo knjigu u kojoj je za svaku suru napisano za to treba da se u?i. Mada u hadisu nalazimo samo nekoliko sura za koje su spomenute prilike u kojima ih je lijepo u?iti, pisac spomenute knjige je za sve ostale sure izmislio fadilete, s najljepom eljom da podstakne muslimane da u?e Kuran.

to se Nur-dove ti?e, postoji i jedna i druga mogu?nost. No, bez obzira ko je dovu napisao, njena svrha i zna?aj nose izuzetno opasne poruke koje mogu ?ovjeka izvesti iz islama i zbog toga smo duni na to da upozorimo muslimane i da im objasnimo da ta dova nema temelja u islamu i da ju je haram propagirati i u nju vjerovati.

Naime, kada se pogledaju svrhe i zna?aj Nur-dove, jasno je svakom ko poznaje islam i njegove propise da je Nur dova izmiljena i pripisana Poslaniku, s.a.v.s, te da se njena svrha i zna?aj suprostavljaju islamskim u?enjima.

Dokaz da Nur-dova nema osnove u islamu i da je suprotna islamskom u?enju nude sljede?e ?injenice:

1- U svrsi i zna?aju ove dove pie da je ona uzeta iz starog kitaba sa strane 255 pisanog na staro-turskom jeziku. 

Svaki iole u?en musliman zna da mi svoju vjeru ne uzimamo iz tako neprovjerenih izvora kao to su stari kitabi pa makar bili pisani, ne na staro-turskom, nego ?ak i na arapskom jeziku, jer u tim starim kitabima, ?iji autori nisu provjereni i u?eni mumini, mogao je pisati ta ko ho?e i lagati i izmiljati ta ko ho?e. Mi muslimani islam uzimamo iz potpuno sigurnih izvora: Kurana i ispravnih (sahih) hadisa Poslanikovih, s.a.v.s. Nur-dova ne nalazi se u Kuranu niti u Alejhisselamovim hadisima, pa je prema tome izmiljena i pripisana Poslaniku, s.a.v.s. To je la na Poslanika, s.a.v.s, a laganje na njega je veliki grijeh.

2- U svrsi i zna?aju dove pie: Ko ovu dovu prou?i puu?i u vodu, pa tu vodu pije bi?e zejrek i pametan.

To je izmiljotina, jer pamet ?ovjeku daje samo Allah, d., a kome On to ne da, taj je ne moe ni imati. Normalno je da jedna izmiljena dova u tome ne moe pomo?i bez Allahove, d.. dozvole, pa kako se onda moe ovako kategori?ki tvrditi da ?e onaj ko tako uradi postati pametniji. Koliko su postali pametniji oni koji su to probali mogu se i sami uvjeriti.

3- U svrsi i zna?aju te dove pie: Ko ovu dovu nosi uza se, njemu Allahovim emerom ne kodi nikakav narod, oruje, pa ni vjetar, voda i ostale sile ?ovjekove kao to su sihiri i sl.

Da je to puka la i da se to suprostavlja Allahovim, d., zakonima koje je on uspostavio na nebesima i Zemlji treba da je jasno svakom muslimanu. Kada takvu zatitu ?ovjeku ne obe?ava Kuran, Allahova, d., rije?, kako to moe da obe?a dova za koju se ne zna ni ko ju je izmislio i pripisao Poslaniku, s.a.v.s.

Nadalje, kada bi Nur-dova pruala takvu zatitu, dovoljno bi bilo podijeliti je ljudima i oni bi zavladali svijetom. Znam da su mnoga naa bra?a u Bosni izginula mada su sa sobom imali ovu dovu, pa su se ?ak, na osnovu toga, na paljanskoj televiziji ismijavali nama muslimanima.

Muslimanima treba da bude uzor Poslanik, s.a.v.s, i njegovi ashabi. Jeste li ikad ?uli da je Poslanik, s.a.v.s, kada bi postrojio svoje ashabe pred bitku, dijelio im napisanu Nur-dovu i govorio im ono to u Nur-dovi pie?!! Je li historija islama zabiljeila da je neko od ashaba nosio Nur-dovu? Tako neto nije zabiljeeno u historiji islama. Uostalom, ko tvrdi da na ovu dovu ne?e metak, neka to pokua i prakti?no na sebi dokazati. Ja nisam ?uo da je to nekom uspjelo.

4- U svrsi i zna?aju ove dove pie o nekakvom namazu koji treba klanjati u pola no?i itd., zatim prou?iti ovu dovu i ?ovjek ?e u snu vidjeti gdje mu je ukradena stvar.

Poslanik, s.a.v.s, nas takvome namazu nije nau?io, a on je na uzor i mi vjeru od njega u?imo. Ukoliko se desi da neko, pomo?u Nur-dove neto i prona?e, to ne zna?i da je Nur-dova ispravna, jer kad ?ovjek radi novotarije (bidate) (kao to je pomenuti namaz sa Nur-dovom) njega potpomae ejtan. Prema tome, njegov san je od ejtana, a ne od Allaha, d..

5- U svrsi i zna?aju ove dove dalje pie da ko je u?i ili nosi uza se za njega sedamdeset hiljada meleka u Meki i Medini tespih ?ine i sevape mu poklanjaju.

To je tako?e neosnovana tvrdanja koja nema podlogu u erijatu, s obzirom da Nur-dova nije od Alejhisselama, pa prema tome on tako neto za nju nije ni rekao.

6- ?ini mi se da su najopasnije esta i sedma stavka svrhe i zna?aja. Naime u estoj se kae da ako se ova dova napie i stavi mejjitu na prsa, Allah ?e ga osloboditi ispita meleka Munkera i Nekira u kaburu i svaki od meleka ?e mu re?i da se ne boji i da su oni njegovo drutvo do Kijametskog dana.

Dalje se kae da ?e od Allaha do?i glas: O moj Munkeru i Nekiru, taj mejjit je upio Nur dovu pa je stavio na prsa, stoga nemojte ga azab ?initi, niti ga ispitivati.

Opasnost lei u ?injenici to se iz toga razumije da je dovoljno ?ovjeku da sebi obezbijedi Nurdovu da mu stave na grudi u kaburu i on je spasen kaburskog ispita i kaburskog azaba. Po ovome, ?ovjek moe biti najve?i ?afir, moe ubijati, zinaluk ?initi, piti i sve ostale velike grijehe raditi i da mu opet bude sve oproteno samo zbog lista papira koji mu se stavi na prsa u kaburu.

Oni, koji svjesno ili nesvjesno ire i dijele Nur-dovu, oni kao da govore ljudima da ne moraju vjerovati, klanjati, postiti, dakle, ne moraju biti muslimani. Vano je samo da sebi obezbijede Nur-dovu i nema problema

7- U zadnjoj stavci svrhe i zna?aja kae se da ko ovu dovu nosi i u?i, Allah ?e mu elje ispuniti, a na kijametskom danu ?e ga do?ekati sedamdeset hiljada meleka tako da ?e se svijet ?uditi kome se tolika po?ast daje. Uz to grijesi ?e mu biti oproteni i Allah ?e mu upisati umjesto grijeha sevape.

Ta zadnja vrijednost najve?a je la na Allahovu, d., vjeru dini-islam, i podli poziv ljudima da ostave islam i prihvate se Nur-dove. U tom pozivu kao da se kae: O ljudi, ta ?e vam Kuran i sunnet, kad imate neto vrednije, a to je Nur-dova koju kada nosite i u?ite elje ?e vam se ispuniti, a grijesi biti zamijenjeni sevapima. Radite grijehe, i to to vie, jer ?e vam ti grijesi biti zamijenjeni sevapima. Prema tome, to vie grijeha budete radili, vie ?ete sevapa imati na Kijametskom danu.

Potovana bra?o i sestre, Nur-dova je podvala muslimanima, bilo da se to svjesno ili nesvjesno radi. Ona se kosi sa svim principima islama, lae na Allaha, d., i Njegova Poslanika, s.a.v.s, i poziva u kufr i ?injenje grijeha. Znam da mnogi muslimani nisu svjesni tog njenog zna?enja, nisu svjesni onoga ?emu ona poziva i oni su prevareni te nesvjesno ire Nur-dovu me?u svijetom, misle?i da tako rade jedno dobro djelo.

Koristim se prilikom da poru?im muslimanima i muslimankama da je obaveza svih nas da se drimo Kurana i sunnneta i da sve ono to nema osnova u erijatu odbacimo kao novotariju koja nema mjesta u naoj ?istoj vjeri. to se same Nur-dove ti?e, nju je haram dijeliti i
propagirati, a onaj ko to svjesno radi, neka zna da on poziva u kufr, da nas Allah d.. toga sa?uva. Oni muslimani koji to nisu znali, pa su vjerovali u Nur-dovu i njome se bavili, njima ?e Allah, d., oprostiti ako se iskreno pokaju, jer Allah, d., prima iskrena pokajanja.

Svakom muslimanu i muslimanki dunost je da upozore svoju bra?u i sestre na veliku opasnost Nur-dove i njoj sli?nih poziva kojima se pokuava izvesti muslimane iz vjere, a da oni to ni ne osjete.

Molim Allaha, d., da nam pomogne da pove?amo nae znanje iz islama, kako bismo mogli razotkriti i izbje?i mnogobrojne zamke na koje nailaze sljedbenici Allahove, d., vjere. Amin!

Na pitanja odgovara: dr. ukrija Rami?

akos.baAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...