Srijeda, JUNE 19, 2024
ramazanski_savjeti

Ramazan je mjesec Kur'ana


ramadan.kerimSva hvala pripada samo Allahu, salavat i selam neka su na Allahovog vjerovjesnika, Muhammeda, na njegovu ?asnu porodicu, sve ashabe i sve one koji ga slijede do Sudnjega dana.

Mjesec ramazan je mjesec za koji Uzvieni Allah kae: U mjesecu ramazanu po?elo je objavljivanje Kurana, koji je putokaz ljudima i jasan dokaz Pravoga puta i razlikovanja dobra od zla... (Prijevod zna?enja El-Bekara, 185.)

Ove rije?i podsti?u i navode vjernika da se potrudi u ?injenju mnogih vrijednih dobrih djela, a neka od njih jesu sljede?a:

U?enje Allahove Knjige. U?enje Allahove knjige Kurana jedno je od najvrednijih djela u ramazanu, stoga i nijet za njeno u?enje tr

eba biti iskren, dakle, Kuran treba u?iti isklju?ivo radi postizanja Allahovog zadovoljstva! Allahovu Knjigu treba u?iti polahko i paljivo, s razmiljanjem i razumijevanjem onoga to se u?i, ali je isto tako neophodno primjenjivati i tedvidska pravila kako bi njeno u?enje bilo pravilno i ispravno.Uzvieni Allah kae: ...I paljivo u?i Kuran! (Prijevod zna?enja El-Muzzemmil, 4.)

   U hadisu Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, navodi se da je upitao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: Allahov Poslani?e, za koliko (vremena) da prou?im Kuran? Za mjesec, odgovorio je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem. Ja sam u mogu?nosti da to prije u?inim!, rekao je Abdullah, pa je po?eo smanjivati dok Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije rekao: Prou?i ga za sedam dana! Abdullah je rekao: Ja to mogu i prije u?initi!, a na to mu je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Onaj ko ga prou?i za manje od tri dana, taj ga ne?e razumjeti! (Ebu Davud, Sunen, 1390. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

 Kada posta? prou?i neke od kuranskih ajeta i shvati njihovo zna?enje, tada treba razmisliti o tome da li ih prakti?no primjenjuje i postupa u skladu s njihovim zna?enjem i uputama. Stoga, veoma je bitno da ivot svakog vjernika, a naro?ito posta?a, bude proet u?enjem Kurana i postupanjem u skladu s njegovim propisima i uputama, jer je Allah rekao:

Knjiga koju ti objavljujemo blagoslovljena je, da bi oni o rije?ima njezinim razmislili i da bi oni koji su razumom obdareni pouku primili. (Prijevod zna?enja Sad, 29.)

 Vjernik kojem Allah olaka i podari mogu?nosti da izu?ava Kuran u drutvu nekog u?enijeg, onoga koji poznaje Allahovu Knjigu, njeno tuma?enje i njene propise, treba iskoristiti pruenu priliku i nastojati da se to vie priblii Allahovoj Knjizi u mjesecu ramazanu. Na u?enje Kurana, izu?avanje i prakti?nu primjenu nau?enog, treba podsticati i ?lanove svoje porodice, jer u?enje i prou?avanje Allahove Knjige u mjesecu ramazanu jedno je od najboljih djela.

Ibn Abbas, radijallahu anhuma, rekao je: Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je najdareljiviji ?ovjek, a posebno je bio dareljiv u mjesecu ramazanu kada se s njim susretao Dibril. Dibril, alejhis-selam, susretao bi se s njim svake no?i i podu?avao bi ga Kuranu! Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je dareljiviji od poslanog kinog vjetra. (Buhari, 1902; Muslim, 2308.)

Ono to vjernik nau?i iz Kurana, treba nastojati da primijeni u svom ivotu. U Kuranu su brojni ajeti koji nas podsti?u na ?injenje dobro?instva, na udjeljivanje imetka, pomaganje drugima, stoga svaki vjernik treba nastojati da bude dareljiv, naro?ito u ovom mjesecu.

Uljepati glas prilikom u?enja Kurana. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: Uljepajte Kuran svojim glasovima! Uistinu, lijep glas pove?ava ljepotu Kurana. (Hakim, Mustedrek, 1/575; Darimi, Sunen, 2/474. Albani, Sahih, 771, ocijenio ga je vjerodostojnim i rekao da je po uvjetima imama Muslima)

 Skrueno u?enje Kurana odlika je bogobojaznog vjernika, stoga svaki vjernik treba nastojati da u?i Kuran na taj na?in, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Onaj koji najljepim glasom u?i Kuran od svih ljudi jeste onaj koji, kada ga ?ujete, pomislite za njega da se boji Allaha. (Ibn Mada, Sunen, 1109. Albani ga je ocijenio vjerodostojnim)

U?iti Kuran  s razmiljanjem. Prilikom u?enja Kurana ne treba uriti, ve? ga treba u?iti polahko razmiljaju?i o onome to se prou?i. Kada vjernik prou?i ajet u kojem se spominje Dennet, tada treba moliti Uzvienog Allaha da mu podari Dennet. Kada prou?i ajete koji govore o Vatri, tada se Uzvienom Allahu treba utjecati od Vatre. Ukoliko prou?i ajete u kojima se spominje Allahova milost, tada treba moliti Svevinjeg Allaha da mu ukae Svoju milost, izgovaraju?i: Allahu moj, smiluj mi se! Ili, kada prou?i ajete o Allahovom oprostu, tada ?e moliti Allaha, subhanehu ve teala, da mu oprosti grijehe, govore?i: Allahu moj, molim Te za oprost mojih grijeha! Kada prou?i ajete u kojima se spominje tesbih, ili ajete u kojima se govori o nevjernicima koji Uzvienom Allahu pripisuju sudruga, tada ?e vjernik slaviti i veli?ati Uzvienog Allaha, govore?i: Subhanallah! Slavljen neka si Ti, Allahu moj, i daleko od svake manjkavosti!

Kada posta? klanja nafila-namaz i na njoj u?i Kuran, tada  ?e postupati onako kako je postupao Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, koji je, kada bi prou?io ajet u kojem se spominje tesbih, slavio Allaha; ako bi prou?io ajet u kojem se neto trai, i on bi traio od Allaha, a ako bi prou?io ajet u kojem se spominje traenje zatite kod Allaha, i on bi traio zatitu kod Allaha i utjecao se Njemu. (Muslim, 772.)

Napraviti sebi i svojoj porodici dnevni ramazanski program u kojem ?e najvie vremena biti predvi?eno za druenje s Allahovom Knjigom.

Ako postoji mogu?nost da Allahovu knjigu, Kurani-kerim, posta? u?i i izu?ava u damiji, onda treba nastojati da tako i ?ini, jer je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Kad god se ljudi okupe u nekoj od Allahovih ku?a da u?e i prou?avaju Allahovu Knjigu, na njih ?e se spustiti smiraj, obaviti ih milost, natkriliti ih meleki i Allah ?e ih spomenuti kod onih koji su kod Njega! (Muslim, 2699.)

Podu?iti se pohvalnim radnjama prilikom u?enja Kurana koje treba prakticirati, a koje se odnose na izgled i stanje u kojem posta? treba u?iti Kuran, kao naprimjer: biti pod abdestom, lijepo odjeven, prije u?enja Kurana zatraiti kod Allaha zatitu od ejtana i sl.


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...