Nedjelja, AUGUST 07, 2022
pitanja


Autor: Yusuf al-Qaradawi


Povodom me?unarodnog dana borbe protiv puenja, izvjesna bra?a su me zamolila da neto kaem o puenju.

Puenje je jedan od poroka kojim su u dananjem vremenu pogo?eni svi ljudi. Njime su, pogo?eni svi muslimani, a posebno Arapi. Puenje je postalo virus kojeg ljudi prenose jedan od drugog. Puenje sli?i epidemiji koja se iri kao vatra u ljuskama. Ova naviku preuzimaju mladi od starih, sinovi od o?eva, siromasi od bogataa, a ljudi su postali kao to se veli kopija jedan drugom. Time su postali robovi ovog poroka i navici za koju izgleda nemaju prevenciju.

Ranije razilaenje u?enjaka u donoenju propisa o puenju

Ovaj porok se pojavio u XVI vijeku. U?enjaci su se razilazili po pitanju donoenja propisa o konzumiranju duhana, pa su neki donijeli fetvu da je ono haram, a neki da je mekruh, dok su neki rekli da je mubah, oslanjaju?i se pri tom na pravilu da su u osnovi sve stvari dozvoljene, sve dok se ne dokae suprotno, to po ovom pitanju nije dokazano.

U naem vremenu moramo donijeti fetvu da je konzumiranje duhana haram

U naem vremenu moramo donijeti nedvojben propis u kojeg ne?e biti sumnje, a on je da je puenje duhana ?isti haram. Ovaj stav je baziran na miljenju lije?nika. Kada lije?nik kae da je neka stvar tetna i da u njoj nema koristi, onda islamski pravnik mora slijediti tu uputu i re?i da je doti?na stvar nesumnjivo haram. Ovo je upravo i miljenje islamskih pravnika koji su rekli, i sada kau, da je konzumiranje duhana haram.

Svoje miljenje su bazirali na nekoliko stavki:

-Puenje je u opre?nosti sa pet neophodnih komponenti za ?ovjeka

Prva:

Puenje je tetno po ivot, razum, vjeru, imetak i potomstvo. To su ustvari tetnosti koje uti?u na pet osnovnih komponenti, kako ih islamski pravnici nazivaju, koje ?ine ljudsko ivljenje i bivtvovanje.

Puenje je tetno po duu, ivot i zdravlje

Puenje je pogubno po duu covjeka i njegovo zdravlje. Na tome su sloni svi svjetski lje?nici i nau?ni instituti, pa su zato naredili fabrikama duhana, ili cigareta, nazovite ih kako god ho?ete, da informiraju potroace da je puenje tetno po zdravlje.

Konzumiranje duhana je tetno po zdravlje ?ovjeka, jer prouzrokuje razne karcinome u plu?ima, grlu, itd., kao to tako?er, negativno uti?e na kardiovaskularni sistem. Dakle, konzumiranje cigareta je tetno po ivot i zdravlje ljudi. Ta?no je da puenje nije automatska teta, ve? se iza njega krije sporo unitavanje zdravlja. Postoje otrovi koji odmah ubijaju, a postoje otrovi koji ubijaju nakon godinu, dvije ili deset. Duhan je ubita?ni otrov. U njemu postoje supstance kao to su: katran, crni mak, nikotin, kao i druge hemijske i otrovne materije koje dugoro?no tete ljudskom organizmu. ?ovjek koji konzumira duhan upija otrov kojim sebe lagahno ubija. A da li je doputeno ?ovjeku da sebi oduzme ivot kad Allah, d.., u Kur'anu veli:

"I jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv." (Nisa: 29)

U?enjaci su suglasni na tome, da muslimanu nije doputeno konzumirati bilo ta to ?e nakoditi njegovom stanju i imetku, pa makar se radilo o nebitnoj stvari, jer Allah, d.., veli:

"I imetak na Allahovom putu rtvujte, i sami sebe u propast ne dovodite, i dobro ?inite, Allah, zaista, voli one koji dobra djela ?ine." (Al-Bekare: 195)

"I jedni druge ne ubijajte! Allah je, doista, prema vama milostiv." (An-Nisa: 29)

Poslanik, a.s., kae:

"Nema tete, ni ote?enog."

Ne teti sebi, a ni drugima. Kako moe biti dozvoljeno muslimanu da nakodi sebi?!

Filozofija islama je u ovom slu?aju jasna kao Sunce u proljetnom danu. ?ovjek nije sebi svoj vlasnik, pa da sebe naudi kako eli. Ti nisi sebe stvorio, ve? te je stvorio Allah:

"O ?ovje?e, zato da te obmanjuje to to je Gospodar tvoj plemenit, koji te je stvorio pa u?inio da si skladan i da si uspravan i kakav je htio lik ti dao? (Al-Infitar: 6-8)

Kako moe svojim izborom sebi nauditi?

Da li moe to uraditi razuman ?ovjek?

Sigurno ne moe. Kako onda pua? teti i sebi i drugima??!

Nauka i medicina su potvrdili da pua? nemilosrdno teti drugima. Ja nisam puac, ali kada sjedim sa pua?em i ja sam u nekoj mjeri pogo?en dimom uprkos mojoj volji, jer udiem dim cigareta. Pua? negativno uti?e na okolinu, svoju enu, djecu i sve u susjedstvu. Dakle, on teti sebi i drugima. Zato kaemo da je teta po duu, zdravlje i ivot od ove navike potvr?ena. Razumnom ?ovjeku nije doputeno konzumirati duhan, jer je negativan utjecaj od duhana evidentan. Nije doputeno, iole razumnom ?ovjeku, da uvla?i otrov u organizam, pa makar to bilo i samovoljno.

Puenje je tetno po razum

Allah nam je podario razum da bi njime razmiljali, pa je suludo da ?ovjek bez i?ije prisile sebi naudi?! Puenje je tetno po razum i negativno ne njega uti?e, jer sadri u sebi vrstu opijuma kojeg ?ovjek osje?a prilikom prve cigarete. Dovoljan dokaz tome je ponaanje pua?a, mislim onih pua?a koji bezobzirno troe svoje imetke u onom to im teti, a moda su njihovim familijama i djeci potrebne osnovne ivotne namirnice

Da li je takav ?ovjek normalan?

Nikako ne mislim da je on i njegov postupak normalan, ne uzimaju?i u obzir ta suvremena nauka i medicina kae o utjecaju puenja na mozak ?ovjeka.

Puenje je tetno po vjeru

Kao to puenje teti dui i razumu, tako?er, teti i vjeri. Poznajem mnogo ljudi koji ne poste, a razlog tome je, kako jedan od njih re?e, cigareta.

On konstatira: "Ne mogu bez cigareta. One su moj ivot."

Puno ljudi se u vremenu posta iftari upravo ovom ne?isti, odnosno cigaretom. Pored ovoga, puenje vodi pua?a ?injenju djela koje je Allah zabranio. U njih spada rasipanje imetka, pri?injavanje tete drugima, neizvravanje vjerskih i dunjalu?kih obaveza koje je Allah naredio. Pua? ne moe biti spreman na borbu na Allahovom putu, da odbrani vjeru, zemlju, ili ?ast, jer ga duhan fizi?ki slabi i sprje?ava dotok snage koja mu je potrebna za mobiliziranje i podnoenje teko?a tokom dihada.

Puenje je tetno po potomstvo

Poznato je da puenje kodi potomstvu. Ono kodi djeci i porodici, to je evidentno. Najnovija izu?avanja potvr?uju da djeca koja odrastaju u pua?kom ambijentu imaju slabije sr?ane arterije, odnosno kardiovaskularni sistem, od druge djece koja ne odrastaju u takvom ambijentu. Oni tako?er bivaju izloeni bolestima ?iji broj samo Allah zna. Ukoliko djeca ive sa roditeljima koji konzumiraju duhan, oni ive u zaga?enom drutvu i okolini u kojoj nasilno udiu dim duhana i takore?i s nevoljom pue. Pored toga, oni slijede oca pua?a, misle?i da je puenje znak mukosti. Zbog toga puno djece se hvata za cigaretu i kutiju duhana, kako bi nazna?ili da su ve? odrasli i postali dio ljudi. Uzrok tome su roditelji koji konzumiraju duhan.

Puenje je tetno po imetak

Puenje je tetno po svih pet neophodnih komponenti za ivot medju kojima spada i imetak. Puac troi novac u ono to ne koristi ni na dunjaluku, ni na Ahiretu. U?enjaci su sloni da je unitavanje imetka na takav na?in haram. Unitavanje imetka nije dozvoljeno, jer je to Poslanik, a.s., svojim hadisom zabranio. Imetak pripada Allahu, a ti si opunomo?en da ga troi, a nije ti doputeno da ga troi u ne?em to nije korisno. Takvo troenje ne koristi tvojem duhu, tijelu, razumu, dui, porodici i ummetu. Puac li?nim imetkom kupuje sebi tetu. Da barem to besplatno ?ini, nego uz pla?anje cijene, sebi kodi.

Da li to predstavlja razumski ili vjerski ?in?!

Od koga kupuje taj duhan?

Kupuje ga od svjetskih duhanskih firmi poput Marlbora, idr. koje su kolonizatorske firme. Njihovi vlasnici su u ve?ini slu?ajeva idovi, ili su njihovi podanici koji samo na marketingu ulau po nekoliko milijardi dolara. Ja sam skoro to pro?itao, ali ne mogu se sjetiti ta?ne cifre, me?utim, radi se o enormnoj sumi novca.

A kada toliko utroe, koliko li tek zarade?!

Sigurno je da zarade basnoslovne sume novca. A mi muslimani od njih kupujemo i ?inimo im milijarditi prihod. Neke islamske drave imaju najve?i procent pua?a. U njih spada Pakistan i Egipat. U njima ljudi sa apetitom pue, a skoro da nemaju hljeba da jedu. Za?u?uju?e je vidjeti ljude kako kupuju cigarete i pue, a njihova djeca moda su eljna za ?etvrt kilograma mesa, ili kilogram vo?a kojeg bi pojeli. Moda djeca toga puaca nemaju odjece ili kolskog pribora, udbenika i osnovnih stvari, a njihov roditelj odlazi da usred te drame kupi sebi cigarete, ostavljaju?i svoju familiju u muci koju mu?e. Ovo se deava ummetu. Mi pospjeujemo promet artikala koje prodaju neprijateljske kompanije, pla?aju?i im godinje milijarde dolara, i pri tom odvajamo novac od hrane nae djece i zarade. Ovo predstavlja financijski deficit i gubitak.

Puenje ne spada u konzumiranje ukusnih jela ili pi?a

Druga:

Islam prezire pretjerivanje u konzumiranje lijepih jela i pi?a, odnosno halala:

"I jedite i pijte, samo ne pretjerujte; On ne voli one koji pretjeruju". (Al-A'raf: 31)

ta je tek sa ovom pojavom koju ne moemo svrstati u lijepa i ukusna jela? Poslanik, a.s., je u prijanjim Knjigama opisan da "?e im lijepa jela dozvoliti, a runa im zabraniti." (Al-A'raf: 157)

U koju vrstu staviti cigarete?

Da li ih uvrstiti u lijepa i ukusna ili u ne?ista i neukusna jela?

Onaj koji ima zdravu logiku, normalno je da ?e duhan uvrstiti u neukusna jela, jer u njima nema nita korisno i lijepo. Da nije navike kod ljudi za puenjem oni ne bi nikada okusili cigarete radi njihove runo?e i smrada, ali ?ovjek kada neto uobi?aji, to mu postane normalno i ukusno, pa makar i blato bilo u pitanju.

I to spada u poasti.

Bojkotiranje ?ovjekove volje

Tre?a:

Negativno svojstvo puenja je to ono bojkotira ljudsku volju. Pua? je rob tom poroku i navici. On nije liberalan i ne moe se oduprijeti puenju, osim jakom i ozbiljnom prijetnjom kao to je lije?ni?ka dijagnoza koja bi glasila: "Ili ce ostaviti puenje, ili ce umrijeti." Ima slu?ajeva da ljudi nakon 30, 40, i 50 godina puenja, ostave se te navike, nakon lije?ni?kog upozorenja, jer ne ele umrijeti.

Ignoriranje ove navike

Zato pored Allaha oboava sebe samog?

Zato duu cini odgovornom za ono to nije osnova, nuda, neophodnost i poslastica, ve? je stvar bez koje se potpuno moe. Ta stvar ?ak kodi i ima neprijatan miris koji je sam kodljiv. Ja sam od onih koji ne podnose miris duhana. Ako sam slu?ajno u blizini pua?a ho?u gotovo da se uguim, pa kaem doti?nom bratu: brate smiluj mi se. Zapadnjaci znaju da postoje oni koji ne podnose duhan, pa su u avionima napravili posebne kabine za pua?e, a posebne za nepua?e. Ovo tako?er postoji u vozovima i autobusima, kako se ne bi drugome nakodilo. Naa drava ih je u tome slijedila, ali na alost to se ne potuje. Puno ljudi pripali cigaretu u nepua?koj zoni, bezbrino se ophode?i na ostale ljude.

?etvrta:

Ima ljudi koji govore da je puenje mekruh, a ne haram, jer haram zahtijeva jasan tekst ?ega u ovom slu?aju ne postoji. Ja tim ljudima velim: tekst postoji, a ogleda se u svemu to oharamljuje kodljivost ?ovjeku bilo personalnim ili drugim u?inkom i sve to zabranjuje rasipanje imetka i troenje u nekorisne stvari i sve to je haram i to su ne?ista jela, pi?a i sl. Recimo da smo sloni sa njima da je puenje mekruh, ali taj mekruh je mekruh-tahrimen bez sumnje. Rekao sam jednom od njih: koliko puta dnevno ?ini taj mekruh? On odgovori: ?etrdeset i moda i vie puta. Rekoh mu: sastavi ih jedno sa drugim i zasigurno ?e postati haram. U hadisu se veli: "?uvajte se malih grijeha, jer se oni nagomilavaju ?ovjeku sve dok ga ne unite." Ovo je zna?i za mekruh koji se ?ini u kontinuitetu.

Usluivanje cigaretama nije dozvoljeno

Trgovci na alost hrabre pua?e na kupovinu raznih stvari vezanih za konzumiranje duhana: pepeljare, tabakere, upalja?e, itd., to u stvari nije dozvoljeno. Muslimanu nije dozvoljeno da ima u ku?i pepeljaru, a onaj koji do?e u ku?u mora je potivati tako to ne?e puiti i koditi drugima. Ne?emo stimulirati ljude na konzumiranje duhana dranjem pepeljara u naim ku?ama i sijelima i na taj na?in u?estvovati u grijehu pua?a. Ako moraju da pue onda neka snose svoj grijeh sami, a neka nas ne uvla?e u tu tragediju. Draga bra?o, nije nam doputeno da u?estvujemo u ovaj porok zbog kojeg su ljudi nesretni. Radi o?uvanja zdravlja, porodice, razuma, vjere, djece, komija, financija, i snage drutva, moramo stati protiv puenja. Posljedica ovog poroka je slabljenje ummeta i njegovo cjelokupno naruavanje.

Prodaja i sjetva duhana nije erijatom prihva?ena

Nije nam dozvoljeno konzumirati, niti prodavati duhan i cigarete, jer u tom slu?aju prodajemo haram artikl, a onaj koji prodaje haram u?estvuje u njemu. Kada je islam zabranio alkohol sa njime je uz to prokleo deset osoba koje su sa alkoholom vezane izbliza i izdaleka. Islam je prokleo: onog koji proizvodi alkohol, kome se proizvodi, koga pije, koga nosi, kome se nosi, koga to?i, ko ga prodaje, ko se njegovim novcem hrani, ko ga kupuje i kome se kupuje. Sve navedene kategorije su jezikom Muhammeda, a.s., proklete. Zato kaemo da je uzgajanje duhana zabranjeno. Na alost postoje neke islamske zemlje koje sade duhan. Ne smijemo saditi, niti prodavati ili trgovati njime. Zbog velike zarade u marketima i prodavaonicama se prodaju cigarete, ali to je nedozvoljena trgovina u kojoj su velike zarade, ali u njima nema Allahovog blagoslova, jer je to zarada od tete i muke ljudi. Tako mi Allaha, bolje ti je da malo zaradi, ali da ti je u tome beri?et od Allaha, nego da zaradi mnogo putem ovog poroka. Vlasnici supermarketa i prodavaonica su duni prekinuti prodaju cigareta, a onaj koji ho?e da ih kupi neka trai i neka se u tome zamara. Ko eli u?i u dehennem, neka sam u?e, a ti ako pazi na dennet i spas od vatre i muke, nemoj u?estvovati u ovom poroku.

Uvoz duhana nije dozvoljen

Ako moemo zabraniti uvoz duhana to bi trebali uraditi, jer je uvoz cigareta teta. To nije dozvoljeno erijatski, socioloki i eti?ki. Kamo sre?e da je naa vlada donijela zabran uvoza ovog malignog artikla.

Zabrana puenja na javnim mjestima

Obradovao me je katarski zakon koji zabranjuje puenje u bolnici Hamdu-l-am, i u katarskom Univerzitetu, kolama ministarstva, kulture i obrazovanja, kao i zabrana puenja na javnim mjestima kao to me je obradovalo i to to je ovaj zakon na snazi i u zaljevskim letjelicama koje saobra?aju na relacijama zemalja koje su potpisnice Savjeta za pomo?. Ovaj zakon moramo to vie afirmirati kako bi suili krug onima koji sebi pri?injavaju neprilike, a bahato to ?ine i drugima. Oni su bolesnici i ne smijemo im dozvoliti da sebi i drutvu kode. Problem je to oni ne kode samo sebi ve? se ispostavilo da tete i drugima htjeli oni to ili ne.

Apel pua?ima na samoobra?un

Nama je potreban samoobra?un. Apeliram na bra?u i sinove koji konzumiraju duhan da u svom samoobra?unu imaju odlu?nosti i volje u ostavljanju ovog poroka. Samo je volja potrebna. Zar musliman u toku posta moe bez ikakvih problema izdrati 15 sahata bez ovog poroka, a da mu se nita ne dogodi. Volja je tome doprinijela. elimo jaku volju kojom ?e ?ovjek odlu?iti da se vie ne vrati tom poroku. Isprva ?e osje?ati poteko?e, ali cijena toga je velika, jer ?e se spasiti poasti koja mu nanosi mnoge bolesti. Spasi ?e sebe i familiju i cjelokupnu zajednicu. Nama je potrebna ta volja o kojoj je davno pjesnik ispjevao:

"Ako vlada otroumno?u, vladaj i odlu?no?u, jer od ideje moe odustati. Ako vlada odlu?no?u, odmah je iskoristi, jer od nje ne moe odustati."

Neki kau da se od puenja moe postepeno odviknuti. Ako si puio 30 cigareta, pui 20, a potom 10, pa 5 i sve tako redom. A ima onih koji kau da ostavljanje duhana zahtijeva jaku volju to je i ispravnije.

A kada se odluci, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega. (Alu Imran: 159)

Apeliram na bra?u i sinove muslimane da ugrabe ovakvu volju vjerni?ku i iskrenu odlu?nost i da se oslone na Allaha, namjeravaju?i da ostave taj porok kao i da se strpe na poteko?e na koje ?e nailaziti danima i nedjeljama, jer ?e nakon toga stvar postati obi?na. to se ti?e ena koje pue, to je velika inovacija za nae drutvo.

U arapskim i muslimanskim zemljama nije bilo poznato da ena pui. Ima li gore ene od one koja dri cigaretu i pui, a zubi su joj poutjeli i cijela zaudara. Poslanik, a.s., u hadisu veli: "Ko pojede bijeli ili crni luk, neka se ne pribliava naim mesdidima, i neka sjedi u svojoj ku?i."

Nekim ljudima je Poslanik, a.s., naredio da izi?u iz damije zbog neprijatnog mirisa bijelog ili crnog luka kojeg su pojeli.

I pored toga to je luk zdrav i pun vitamina i drugih supstanci, napustili su damiju zbog njegovog neprijatnog mirisa. ?ovjek ne smije tetiti drutvu, pa kako da ?ovjek nateti svojoj eni neprijatnim mirisom i kako ena da to uradi muu ili svojoj djeci?!

O svemu ovom moramo razmisliti i sebe preispitati, te ?vrsto odlu?iti da se ne?emo vratiti ovom poroku nikada.

"I svi se Allahu pokajte, o vjernici, da biste postigli ono to elite." (Nur: 31)

Ovo kaem i molim Allaha da meni i vama oprosti.

Molite Ga i vi za oprost, jer On prata i milostiv je.

Molite Ga odazvat ?e vam se.Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

PITANJA I ODGOVORI

POSJETITE MINBER.BA

  •  Vrijednost selama
    Piše: Hfz. Edin-ef. Redžepović Selam je pozdrav muslimana koji je utemeljen na Kur’anu i sunnetu Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Jedno od Allahovih lijepih imena jeste...
  • Islam – izvor uspjeha i ponosa
    Hatib: Edin-ef. Murić Sva hvala pripada samo Allahu, Jednom i Jedinom, salavat i selam upućujem Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, njegovoj porodici i njegovim ashabima....
  • Suština i smisao ovosvjetskog života
    Piše: Abdulvaris-ef. Ribo Jedan od bitnih elemenata i segmenata vjere islama jeste saznati i spoznati suštinu i smisao dunjalučkog života koji čovjek živi. Ta spoznaja...