Srijeda, JUNE 19, 2024
ramazanski_savjeti


Uzvieni Allah, nakon to je na po?etku sure El-Kadr spomenuo ?injenicu da je Kur'an objavljen u No?i kadra, postavlja pitanje koje bi u ljudskoj dui trebalo pobuditi interesovanje za odgovorom: ''A ta ti misli ta je No? kadr?'' Nakon toga dolazi odgovor koji na jednostavan na?in pojanjava vrijednost ove no?: ''No? kadr bolja je od hiljadu mjeseci.' Islamski u?enjaci tuma?i Kur'ana, pojanjavaju?i ovaj ajet, kau: ''Ibadet u No?i kadra bolji je od ibadeta u hiljadu mjeseci (bolji od ibadeta u osamdeset i tri godine) u kojem nema No?i kadra.''

Identi?na osobenost ove no?i spomenuta je u rije?ima Allahovog Poslanika: Doao vam je blagoslovljeni mjesec, u njemu je no? koja je bolja od hiljadu mjeseci. Kome bude uskra?eno dobro ove no?i, uskra?eno mu je svako dobro, a ne?e biti uskra?eno osim pravom nesretniku. (Ibn Madde od Enesa ibn Malika, br. 1644, njegovu vjerodostojnost potvrdio je ejh Albani i kazao: hasenun-sahih)
Spomenuta nagrada osobenost nije jedina nagrada koja se vezuje za ovu no?. U sunnetu Allahovog Poslanika tako?er je spomenuta nagradu za onoga koji ovu no? provede u ibadetu. Kazao je Allahov Poslanik: ''Ko No? kadra provede u kijamu (klanjaju?i namaz), vjeruju?i u njen blagoslov, trae?i na taj na?in nagradu od Uzvienog, bit ?e mu oproteni prijanji grijesi.'' (Buharija i Muslim od Ebu Hurejre, r.a.)
Zbog veli?ine i bitnosti ove no?i, vjernik bi trebao poznavati najosnovnije propise vezane za ovu no?, a to sve s ciljem kako bi bio od onih koji ?e na najpotpuniji na?in pokupiti obe?anu nagradu za ibadet u ovoj no?i.
U nastavku ?emo navesti neke najosnovnije propise koje bi pogledu No?i kadra trebao poznavati svaki vjernik.
Kada je no? Lejletul-kadr?

Jedno od najbitnijih pitanja vezanih za ovo poglavlje jeste i pitanje: Kada je no? Lejletul-kadr?
Veliki broj u?enjaka smatrao je da je Lejletul-kadr dvadeset i sedma no? ramazana. Ovo miljenje definitivno je najrasprostranjenije me?u irokim muslimanskim masama u cijelom svijetu. Me?utim, smatram da ljude ne treba ograni?avati na ubje?enje da je Lejletu-kadr u istoj no?i svake godine, jer to miljenje sadri odre?ene manjkavosti. Mnogi ljudi smatraju da ?e sigurno osvanuti oprotenih grijeha ako tu no? provedu u ibadetu i da u drugim no?ima ne treba ibadetiti.
Hadisi Allahovog Poslanika jasno ukazuju na to da je Lejletul-kadr u zadnjoj tre?ini mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ''Traite Lejletul-kadr u zadnjoj tre?ini mjeseca ramazana.'' (Tirmizi od Aie, r.a., a ejh Albani smatrao ga je vjerodostojnim)
U drugim hadisima Allahov Poslanik pojasnio je citirani hadis i preporu?io traganje za No?i kadra u neparnim no?ima zadnje tre?ine mjeseca ramazana. Kazao je Allahov Poslanik: ''Trudite se trae?i no? Lejletul-kadr u neparnim no?ima zadnjih deset dana ramazana.'' (Buharija i Muslim od Aie, r.a.)
Mnogo je rivajeta i hadisa koji preciziraju No? kadra. U nekima je to dvadeset prva no?, u nekima dvadeset tre?a, u nekima dvadeset sedma i u nekima dvadeset deveta. Kako ispravno shvatiti ove hadise i kao pomiriti prividnu koliziju izme?u spomenutih hadisa? Imam En-Nevevi kazao je u Medmu'u: Ne postoji drugi na?in da se pomiri prividna kontradiktornost izme?u hadisa spomenutih u ovom poglavlju osim na na?in da se kae da No? kadr nije fiksna u istoj no?i svake godine, ve? je prelazna iz godine u godinu.'' (6 tom, str. 316)
Zbog toga vjernik ne bi trebao da se poigrava sa spomenutom nagradom i ne bi trebao smatrati da je No? kadra samo u nekoj od no?i iz zadnje tre?ine ramazana. Naprotiv, trebao bi da minimalno sve neparne no?i zadnje tre?ine ramazana provede u ibadetu, u elji za postizanjem spomenute nagrade.
ta ?initi u No?i kadra?
Iz citiranih hadisa vidjeli smo da je ibadet u ovoj no?i vredniji od ibadeta u hiljadu mjeseci u kojima nema ove no?i. Pitanje koje se name?e samo po sebi glasi: Kojim ibadetima ispuniti No? kadra?
Islamski u?enjaci spomenuli su tri vrste ibadeta kojima, izme?u ostalih, ?ovjek moe upotpuniti ovu blagoslovljenu no?:
a-Namaz; kazao je Allahov Poslanik: 'Ko provede No? kadra u kijamu (klanjaju?i namaz), vjeruju?i u njen blagoslov, trae?i na taj na?in nagradu od Uzvienog, bit ?e mu oproteni prijanji grijesi.' Cijela no? op?enito je vrijeme u kojem je dozvoljeno klanjati nafila-namaz, stoga vjernik treba da No? kadra u to ve?oj mjeri provede u namazu.
b-Dova i zikr spominjanje Allaha; dova i zikr su op?enito propisani, a posebno dova koja je spomenuta u hadisu Aie, r.a. Naime, Aia, r.a., upitala je Allahovog Poslanika: ''Allahov Poslani?e, kada bih znala da je No? kadra, ta bih dovila Allahu u toj no?i?'' Na to je Allahov Poslanik rekao:

?????????? ??????? ??????? ??????? ????????? ??????? ??????

''Reci: 'Allahumme inneke Afuvun tuhibbul-afve fa'fu 'anni' /

'Gospodaru moj, Ti si onaj koji prata i voli opratanje, zato Te molim da meni oprosti.''' (Tirmizi, od Aie, r.a., a vjerodostojnim ga je ocijenio ejh Albani)
Ovaj hadis nedvosmisleno ukazuje na propisanost upu?ivanja dove Allahu u ovoj blagoslovljenoj no?i.
c-U?enje Kur'ana; mjesec ramazan op?enito je mjesec druenja sa Kur'anom, naro?ito u No?i kadra, kada je ibadet bolji i vredniji.

ta je bolje od No?i kadra?

U hadisima Allahovog Poslanika nije spomenuto nijedno drugo djelo koje je na ve?em nivou od kijama (stajanja u namazu) u toku No?i kadra, pa makar to stajanje bilo na mjestu gdje je namaz vredniji od stotinu hiljada namaza obavljenih na drugom mjestu, kod Crnog kamena u svetom Hramu u Mekki.
Prenosi se od Mudahida da je Ebu Hurejre, r.a., bio na bojnom polju, dakle u dihadu, pa su svi ostali ljudi, po zavretku straarske smjene, po?eli da naputaju mjesto straarenja, a Ebu Hurejre, r.a., ostao je da straari. U tom momentu pored je njega naiao ?ovjek i kazao: ''Zato si ostao da straari?'' Ebu Hurejre, r.a., kazao je: ''?uo sam Allahovog Poslanika da je rekao: 'Stajanje na Allahovom putu, makar jedan momenat, bolje je od stajanja u No?i kadra kod Crnog kamena. (Bejheki u uabul-iman, hadis br. 4286; Ibn Hiban u svome Sahihu, hadis br. 4603, njegovu vjerodostojnost potvrdio je uajb Arnaut u opaskama na istu knjigu. ejh Albani ocijenio je ovaj hadis vjerodostojnim u vie svojih knjiga)

ena u periodu mjese?nice i No? kadra?

Odre?eni broj ljudi smatra da eni u periodu mjese?nice nije propisano traganje za ovom blagoslovljenom no?i u zadnjoj tre?ini mjeseca ramazana i da ona ne moe da ibadeti. Ovakvo ubje?enje je neutemeljeno. ena u periodu mjese?nice potpada pod op?i pojam rije?i Allahovog Poslanika: ''Trudite se trae?i Lejletul-kadr u neparnim no?ima zadnjih deset dana ramazana.'' To to ena u tom periodu ne moe da klanja namaz, nije nikakav dokaz da ona ne moe da ibadeti na drugi na?in ibadetom za ?iju valjanost nije uvjetovana pravna ?isto?a.
ena u tom periodu moe da zikri spominje Allaha, da ibadeti upu?uju?i dovu Uzvienom Allahu za sve ovodunjalu?ke i ahiretske potrebe, kao to joj je, po ispravnom miljenju u?enjaka, dozvoljeno da u?i Kur'an bez direktnog doticanja mushafa. Stoga moemo kazati da nema potrebe da ena pije pilule kojima ?e odgoditi nastupanje mjese?nice s ciljem ibadeta u toj no?i. Ibadet u No?i kadra nije ograni?en na namaz, ve? obuhvata ?injenje bilo kojeg ibadeta.

Kako prepoznati No? kadra?

Pitanje koje postavlja veliki broj ljudi u vezi ove tematike jeste i pitanje pokazatelja No?i kadra. Odgovor na to pitanje izri?ito treba traiti u objavi, jer je na drugi na?in nemogu?e govoriti o toj tematici. Ako pogledamo hadise Allahovog Poslanika, vidjet ?emo da postoje dvije vrste pokazatelja No?i kadra: pokazatelji koji se vide u toku no?i i pokazatelji koji se vide po zavretku No?i kadra.
Allahov Poslanik, opisuju?i No? kadra, rekao je: ''Pokazatelji No?i kadra ukazuju da je to no? ?ista vedra, kao da je u njoj blistavi mjesec, no? mirna i blaga, niti topla niti hladna, u toj no?i zvijezdama nije dozvoljeno da ga?aju sve dok ne svane. Tako?er, sunce tog jutra izlazi bez sun?evih zraka, kao mjesec u no?i utapa, a ejtanima nije dozvoljeno da tog dan iza?u sa njim.'' (Ahmed, od Ubade ibn Samita, r.a. Kazao je ejh uajb Arnaut u opaskama na Musned imam Ahmeda, nakon ovog hadisa: ''Prvi dio hadisa je hasen dobar, a drugi dio mogao bi da bude dobar hasen zbog drugih predaja koje ga poja?avaju, a sened ovog hadisa je slab daif)
Gospodaru na, u?ini nas od onih koji ?e u ibadetu provesti No? kadra! Gospodaru na, u?ini nas od onih koji ?e pokupiti obe?ane nagrade za ibadet u No?i kadra! Amin!


Add this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

RAMAZANSKI SAVJETI

POSJETITE MINBER.BA

  • Sažetak propisa o Bajramu
    Piše: mr. Pezić Elvedin Muslimani imaju dva godišnja praznika – Ramazanski i Kurbanski bajram. Za ove dane, dane Bajrama, vezuju se odreðeni propisi koje bi trebao...
  • Način podjele kurbanskog mesa
    Preveo: Fahret Kadrić Uzvišeni Allah kaže: ”Svakoj vjerskoj zajednici propisali smo klanje kurbana da bi spominjali Allahovo ime prilikom klanja stoke koju im On daje.”...
  • Kako iskoristiti prvih deset dana mjeseca zul-hidžeta
    Priredio: Elvedin Pezić Kazao je Allahov Poslanik, podstičući muslimane na činjenje dobra u ovim danima, u prvih deset dana zul-hidždžeta: ”Ne postoje dani u kojima...