Subota, Svibanj 26, 2018
tekstovi_logo

Lijepa završnica


dzenazaHvala pripada Allahu, dž.š.. Neka je salavat i selam na posljednjeg Božijeg Poslanika, njegovu porodicu i na njegove Ashabe!

Zaista, jedna od najvećih blagodati nekog čovjeka na dunjaluku je njegov život, pa ako svoj život provede u radu za onaj svijet – AHIRET- biće od onih čija je trgovina uspjela, a ako bude od onih koji su provodili život u nepokornosti Allahu, dž.š., i sretnu svoga Gospodara u takvome stanju pa zaista su oni jedni od gubitnika.

Pametan je onaj ko bude obračunavao svoja dobra i loša djela, prije nego što bude polagao račun svome Gospodaru, i bude se bojao grijeha prije nego budu razlogom njegove propasti.

Rekao je Abdullah ibn Mes’ud, r.a.: Vjernik vidi svoje grijehe kao prolaznik ispod brda, koji se boji da se to brdo ne sruši na njega.

Enes ibn Malik, r.a., kaže: Zaista vi radite grijehe koji su kod vas manji od dlake, a mi smo ih brojali u vrijeme Poslanika, s.a.w.s., od onih stvari koje uništavaju njihova počinioca.

Allah, dž.š., opominje vjernike i ukazuje na važnost dobrog završetka, pa kaže: O vjernici, bojte se Allaha iskrenom bogobojaznošću i ne umirite osim kao vjernici. Na drugom mjestu se navodi: Obožavaj svoga Gospodara dok ti ne dođe smrtni čas.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

U ovim ajetima iz Kur’ana Allah, dž.š., naređuje pokornost Njemu do same smrti, i zaista mnogo ljudi živi u pokornosti Allahu, dž.š., dobar dio svoga života, ali pred kraj života posusta i otpoče sa kršenjem Allahovih propisa te to bude razlogom lošem završetku, baš kako je to rekao Allahov Poslanik, s.a.w.s.: Zaista će čovjek raditi djela stanovnika Dženneta sve dok između njega i Dženneta ne bude razdaljina koliko iznosi jedan aršin, pa će ga preteći njegova knjiga (ono što je već određeno), a zatim će nastaviti s djelima stanovnika Džehennema sve dok u njega i ne uđe.

Također u priči o ashabu koji se toliko hrabro borio da su svi mislili da je on jedan od stanovnika Dženneta, ali je Poslanik, s.a.w.s., rekao za njega da će u Džehennem, što se zaista i dogodilo, jer je nemogavši izdržati bolove zadobijene u borbi oduzeo sebi život što je bilo razlogom njegova ulaska u Džehennem.

Tako su se naši ispravni prethodnici bojali lošeg svršetka ovog života pa Sehl el-Testerij kaže: Zaista one koji se boje lošeg završetka i strahuju kod svakog učinjenog koraka ili pokreta, su oni koje Allah, dž.š., opisuje kur’anskim ajetom: … i oni čija su srca puna straha zato što će se vratiti svome Gospodaru … i potrebno je da strah od lošeg završetka bude prije nego što se uradi neko djelo, kao što je to došlo u hadisu Poslanika, s.a.w.s.: Ko se bude bojao požuriće, a ko požuri dostići će visok stepen (deredžu).

Kada se približi smrtni čas svaki musliman bi trebao uljepšati svoje mišljenje o Gospodaru i da prevagne nada u Allahovu milost i želja za susretom sa Gospodarem, jer ko bude volio susret sa Allahom i Allah, dž.š., će voljeti susret sa njime.

Čovjek u toku svoga života ne bi trebao dozvoliti da nada u Allahovu milost prevagne nad strahom od Allahove kazne, jer puno ljudi čini grijehe sa izgovorom da je Allah, dž.š., Milostivi, u što nema sumnje, ali treba znati da Allah, dž.š., također žestoko kažnjava, pa kaže u Kur’anu: Reci robovima mojim da sam ja zaista onaj koji prašta i da sam milostiv, ali da je i kazna moja doista bolna kazna.

Poslije ovih ajeta ukazaćemo na nekoliko stvari koje vode lošem završetku, s ciljem ostavljanja i klonjenja od tih djela:

Odgađanje tevbe (pokajanja)

Na obaveznost pokajanja upućuju mnogi kur’anski ajeti, a i činjenica da je Poslanik, s.a.w.s., onaj kome su oprošteni i prošli i budući grijesi, tražio oprosta od Allaha, dž.š., u toku jednog dana i po stotinu puta, a onaj ko se pokaje zbog počinjenih grijeha je kao onaj koji ih i nema.

Jedan od najuspješnijih načina šejtanovog zavođenja ljudi je odgađanje pokajanja, jer je pred čovjekom vrijeme dugo i ako bi se pokajao, pa ponovo pao u taj grijeh, šejtan ga zavede da ne može više vratiti se svome Gospodaru ili da treba sačekati sa pokajanjem do poznih godina svoga života (za koje mu niko ne garantuje da će ih dočekati).

Rekao je jedan od ispravnih prethodnika: Čuvajte se odgađanja! Zaista je to jedno od najjačih oružja Iblisa. Primjer čvrstog mu’mina, koji se kaje Allahu, dž.š., od svakog grijeha, bojeći se lošeg završetka, i onog nemarnog prema pokajanju je kao primjer ljudi koji putuju i zaustavili se u nekome mjestu da se opskrbe za dalje putovanje, pa mu’min požuri kupiti ili nabaviti sve za nastavak putovanja, a nevjernik odgađa kupovinu potrebnih stvari za put sve do vremena polaska kada neće biti spreman za put, što je i primjer ljudi na dunjaluku, mu’min je spreman za smrt u svakome času i ne može ga iznenaditi, dok nemarnik kada mu dođe smrt samo kaže: Vrati me o Gospodaru da uradim neko dobro djelo koje sam propustio.

Duga nada

To je također jedan od razloga ljudske nesreće na dunjaluku, tako što šejtan prilazi ljudima i zavarava ih lažnim nadama o dužini života; došaptava čovjeku planove o budućnosti, o sakupljanju novca i izgradnji zgrada, tako da insan zaboravi na ahiret i na smrt koja ga neminovno čeka, pa čovjek zavoli ovaj život i da mu prednost nad ahiretom; zabavi se dunjalučkim ukrasima i potrebama, dok ga to ne odvede od rada za kuću na ahiretu koja je vječna.

Kaže Abdullah bin Omer: Uzeo me je Poslanik, s.a.w.s., za rame i rekao: Budi na dunjaluku kao da si stranac ili putnik – a Abdullah b. Omer bi znao reći: Kada osvaneš ne očekuj da ćes omrknuti, a kada omrkneš ne očekuj da ćeš osvanuti;  uzmi od svoga zdravlja za svoju bolest i od svoga života za svoju smrt.

Sada ćemo navesti par savjeta koje je Poslanik, s.a.w.s., uputio svome ummetu u borbi protivu šejtanskih spletki o dugome životu. Ti savjeti su: sjećanje na smrt, posjeta mezarlucima, gusul preminulih, prisustvo dženazi namazu, posjeta bolesnim, posjeta dobrih ljudi … Svaka od ovih stvari može buti razlogom buđenja srca koje je nemarno prema Ahiretu.

Slast prilikom činjenja zabranjenih stvari i ustrajnost na njima

Kada čovjek zavoli činjenje grijeha ne osjeća strah od Allaha i ne kaje se zbog toga. Šejtan ovlada njegovim srcem zbog činjenja tih grijeha i ovlada njegovim razumom, pa tako kada mu dođe smrtni čas i prisutni oko njega počnu ga podsticati na šehadet kao zadnje riječi u svome životu, on ne može to uraditi već govori ono čime je bio zaokupljen tokom svoga života.

Poput primjera jednog čovjeka koji je bio na samrti, kada su mu rekli da izgovori šehadet počeo je pjevati pjesme i u takvom stanju je otišao u susret svome Gospodaru, a u tom stanju će biti i proživljen na Sudnjeme danu kao što je došlo u hadisu: Čovjek će biti proživljen u stanju u kome je preselio na Ahiret!

Samoubistvo

Kada čovjeka, muslimana, zadesi nesreća pa se strpi na tome tražeći time Allahovo zadovoljstvo, Allah, dž.š., će ga nagraditi za njegovo strpljenje. Ako ipak čovjek vidi da je najbolji put ka rješenju tih problema samoubistvo, pa izabrao je najbrži način izazivanja Allahove srdžbe zbog toga što je izvršio samoubistvo na koje nije imao pravo, kao što je došlo u hadisu Božijeg Poslanika, s.a.w.s., o nekome čovjeku u bici na Hajberu, za kojeg je rekao da će u vatru, pa kada je nastupila borba taj čovjek se borio velikom hrabrošću i prilikom borbe zadobio je mnoge teške rane, pa je rečeno Poslaniku, s.a.w.s.: O Poslaniče! Onaj za koga si rekao da će u vatru danas se veoma hrabro borio i preselio, a Poslanik, s.a.w.s., je potvrdio da je u vatri, pa neki muslimani samo što nisu počeli sumnjati u ovu izjavu, ali u tom trenutku dolazi čovjek koji ih obavještava da pomenuti nije preselio od rana, nego da nije mogao strpiti se od bolova pa je izvršio samoubistvo.

ZNAKOVI KOJI UPUĆUJU NA DOBAR ZAVRŠETAK ŽIVOTA

Poslanik, s.a.w.s., nas je obavijestio o nekim znacima dobrog i lijepog završetka, pa ako čovjek umre sa jednim od njih biva znakom njegove dobre završnice:

1. Izgovaranje riječi šehadeta na samrti, na što nas upućuju riječi Poslanika, s.a.w.s., koje glase: Čije zadnje riječi budu – LA ILAHE ILELLAH – (Nema boga sem Allaha) – ući će u Džennet!!!
2. Da čovjek preseli kao šehid sa ciljem uzdizanja Allahove vjere.
3. Da čovjek preseli kao borac na Allahovom putu ili kao hodočasnik.
4. Da zadnji njegov posao bude pokornost Allahu, dž.š..
5. Ko umre braneći pet stvari koje čuva islamski zakon (šeriat): vjera, život, imetak, čast, pamet.
6. Čija smrt bude uzrokovana jednom od sljedećih bolesti: kuga, tuberkuloza, stomačne bolesti.
7. Žena koja umre na porodu.
8. Čovjek čiji razlog smrti budu: požar, davljenje ili smrt u ruševinama.
9. Smrt u uoči dana petka.
10. Znoj na čelu čovjeka koji umire.

Priredio: Elvedin PezićAdd this page to your favorite Social Bookmarking websites
Reddit! Del.icio.us! Mixx! Free and Open Source Software News Google! Live! Facebook! StumbleUpon! TwitThis Joomla Free PHP
Share

BUDIMO PRIJATELJI

POUKE I PORUKE

POSJETITE MINBER.BA